PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – ACORDO PLENARIO S/APROBACIÓN ADICACIÓN EXCLUSIVA E RETRIBUCIÓNS DA ALCALDESA

ACORDO PLENARIO S/APROBACIÓN ADICACIÓN EXCLUSIVA E RETRIBUCIÓNS DA ALCALDESA ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados en sesión celebrada o 24.07.2019 adoptou o seguinte acordo, Aprobar a adicación exclusiva e unha retribución bruta anual de 40.000 € para Dª Fátima Abal Roma en atención ás súas responsabilidade como alcaldesa de Cambados. Cambados (Asinado dixitalmente á […]

AGOSTO 2019 – DELEGACIÓN DA ALCALDIA NO TENENTE DE ALCALDE D. SAMUEL LAGO OZÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

DELEGACIÓN DA ALCALDIA NO TENENTE DE ALCALDE D. SAMUEL LAGO OZÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL (EXPTE. 3899/2019) Expte. 3899/2019 Matrimonio civil – Delegación en concelleiro RESOLUCION DA ALCALDIA Debendo celebrarse voda civil, o día 16 de agosto, ás 12’30 horas, polos contraentes D. LUÍS ÁLVAREZ PÉREZ e Dª ROCIO VILAS LOSADA, e toda vez […]

AGOSTO 2019 – SITUACIÓN DO MERCADO DE TRABALLO XULLO 2019

Informe situación do Mercado de Traballo do Concello de Cambados no mes de Xullo de 2019. Situación do Mercado de Traballo Xullo 2019

AGOSTO 2019 – BASES PROC. SELECTIVO ALUMNOS-TRABALLADORES E PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE

EXPTE. 2076/2019 – BASES PROC. SELECTIVO ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDEDOR” BASES PROC. SELECTIVO ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO EXPTE. 2076/2019 – BASES PROC. SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO OBRADOIRO EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDEDOR” BASES PROC. SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO OBRADOIRO EMPREGO

AGOSTO 2019 – COBRANZA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO AXUDA NO FOGAR XUÑO 2019

COBRANZA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO AXUDA NO FOGAR XUÑO 2019 EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos […]

AGOSTO 2019 – Aprobación Padrón Taxa

APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZO DE SUMIDOIROS E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 1º SEMESTRE 2019 SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 1º semestre 2019. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo […]

AGOSTO 2019 – PUBLICACIÓN DILIXENCIA Nº 3 DANDO CONTA INFORME VALORACIÓN TÉCNICO MUNICIPAL

DILIXENCIA Nº 3.-  PARA DAR CONTA DO INFORME  DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS  PRESENTADAS POLAS EMPRESAS QUE TOMARON PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS  (LOTE 1 E LOTE 2)  E  FORMULAR PROPOSTA  DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE. Expte. Contratación: 2205/2019 Expte. Xunta:  PM2019/190 AGADER 2019-2020. Tipo de contrato: OBRAS Obxecto […]

AGOSTO 2019 – CONTRATACIÓN.- DILIXENCIA Nº 2 DANDO CONTA DO INFORME VALORACIÓN DE OFERTAS

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA   Visto o expediente nº 236/2019, tramitado para a contratación do subministro de:   Tipo de contrato: SUBMINISTRO Obxecto do contrato: MOBILIARIO URBANO, VALLA COLEXIO SANTO TOMÉ E ROTEIRO CABANILLAS  Procedemento de contratación: Aberto simplificado sumario con división en lotes Tramitación:  ordinaria Código CPV: 34928400-2 Mobiliario urbano. 34928470-3 Sinalización.  34928200-0 Vallas  Prezo […]

AGOSTO 2019 – ALEGACIÓNS AO PLAN DE TRANSPORTE DA XUNTA DE GALICIA

A importancia do transporte público e colectivo de viaxeiros por estrada como elemento vertebrador dos diferentes territorios, comunicándoos Internamente e co exterior; de xerador de progreso polo que ten de permitir un acceso universal aos diferentes servizos, agora, hai que lle engadir unha nova e urxente necesidade: a loita contra o cambio climático e en […]

AGOSTO 2019 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS. CONVENIO CAMBADOS-RIBADUMIA

ID publicación: 575731 Na Plataforma de Contratos de Galicia ven de publicarse o anuncio de licitación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA“, por procedemento aberto simplificado, cun orzamento base de licitación de 132.192,00 €. Toda a tramitación administrativa do presente contrato será […]