PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – Aprobación Padrón Taxa

APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZO DE SUMIDOIROS E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 1º SEMESTRE 2019 SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 1º semestre 2019. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo […]

AGOSTO 2019 – PUBLICACIÓN DILIXENCIA Nº 3 DANDO CONTA INFORME VALORACIÓN TÉCNICO MUNICIPAL

DILIXENCIA Nº 3.-  PARA DAR CONTA DO INFORME  DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS  PRESENTADAS POLAS EMPRESAS QUE TOMARON PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS  (LOTE 1 E LOTE 2)  E  FORMULAR PROPOSTA  DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE. Expte. Contratación: 2205/2019 Expte. Xunta:  PM2019/190 AGADER 2019-2020. Tipo de contrato: OBRAS Obxecto […]

AGOSTO 2019 – CONTRATACIÓN.- DILIXENCIA Nº 2 DANDO CONTA DO INFORME VALORACIÓN DE OFERTAS

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA   Visto o expediente nº 236/2019, tramitado para a contratación do subministro de:   Tipo de contrato: SUBMINISTRO Obxecto do contrato: MOBILIARIO URBANO, VALLA COLEXIO SANTO TOMÉ E ROTEIRO CABANILLAS  Procedemento de contratación: Aberto simplificado sumario con división en lotes Tramitación:  ordinaria Código CPV: 34928400-2 Mobiliario urbano. 34928470-3 Sinalización.  34928200-0 Vallas  Prezo […]