PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

XANEIRO 2022 – PLENO ORDINARIO DE XANEIRO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 27 de xaneiro de 2022 ás 21:00 2ª convocatoria: 31 de xaneiro de 2022 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS (Adoptaranse as medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19) SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar […]

XANEIRO 2022 – Anuncio de resultado final do proceso selectivo e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna de dúas vacantes de administrativo/a (OEP/2017)

Anuncio de resultado final do proceso selectivo e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna de dúas vacantes de administrativo/a (OEP/2017) Reunido o Tribunal Cualificador encargado da selección en quenda de promoción interna de dúas prazas vacantes de administrativo/a, comprobouse que a totalidade das aspirantes que superaron os dous primeiros exercicios contan co nivel de […]

XANEIRO 2022 – Anuncio de resultado final do proceso selectivo e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna para funcionarización de dúas vacantes de administrativo/a (OEP/2017)

Reunido o Tribunal Cualificador encargado da selección en quenda de promoción interna para funcionarización de dúas prazas vacantes de administrativo/a, comprobouse que a totalidade dos/as aspirantes que superaron os dous primeiros exercicios contan co nivel de coñecemento de galego esixido pola Base cuarta polo que, en virtude do disposto na Base decimprimeira e cuarta das […]

XANEIRO 2022 – Anuncio resultados e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna para funcionarización praza de administrativo/a / intervención (OEP/2020)

Anuncio resultados e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna para funcionarización praza de administrativo/a / intervención (OEP/2020) Reunido o Tribunal Cualificador encargado da selección en quenda de promoción interna para funcionarización dunha praza vacante de administrativo/a intervención, comprobouse que o aspirante que superou os dous primeiros exercicios conta co nivel de coñecemento de galego […]

XANEIRO 2022 – Resolución de Nomeamento de Funcionario de Carreira

Resolución de Nomeamento de Funcionario de Carreira Antecedentes 1.Con data do 23.07.2020, publicáronse no BOP número 140 as bases reguladoras do proceso selectivo para a provisión dun Oficial de Administración para a cobertura dunha praza de Oficial de Administración pola quenda libre anunciándose a convocatoria mediante a inserción dun extracto no BOE número 246 do […]

XANEIRO 2022 – Anuncio resultados 2º exercicio prazas promoción interna (OEP/2017 e 2020)

Anuncio resultados 2º exercicio prazas promoción interna (OEP/2017 e 2020) Unha vez realizado o 2º exercicio do proceso selectivo, os/as aspirantes aprobados/as que superaron o exercicio obteñen as seguintes cualificacións: a)Dúas prazas de Administrativo/a, pertencentes á escala de Administración Xeral, subescala Administrativa, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda de promoción interna: NÚMERO APELIDOS E […]

XANEIRO 2022 – PLENO EXTRAORDINARIO INVESTIDURA NOVO ALCALDE

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria Motivo: «Necesidade de habilitar a toma de posesión dun novo concelleiro e procederse á elección de novo alcalde/alcaldesa de acordo coa lexislación de réxime electoral xeral tras a adopción de acordo de toma de coñecemento da renuncia da alcaldía» Data e hora 1ª convocatoria: 15 de xaneiro de 2022 […]

XANEIRO 2022 – PLENO EXTRAORDINARIO 2022

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente Motivo: «Necesidade de adoptar acordos en relación cos asuntos incluídos na orde do día de acordo coa motivación que acompaña á convocatoria» Data e hora 1ª convocatoria: 11 de xaneiro de 2022 ás 21:00 2ª convocatoria: 13 de xaneiro de 2022 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS. Non […]

XANEIRO 2022 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO O PILÓN

Nestas datas finalizáronse as obras de “REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO O PILÓN”, situado na confluencia da Rúa Os Píos coa Rúa Nova. O financiamento das obras foi o que se describe seguidamente: REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO- O PILÓN. Actuación Tipo II.2 Expte. Xunta 092/2021 MT402B INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO Expte. Subvención Concello: 4159/2021 Total investimento Ive […]

XANEIRO 2022 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1652 de data 27/12/2021, adxudicáronse as obras de “LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” á empresa “CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.”, que as executará polo prezo, prazo de execución e prazo de garantía seguintes: EMPRESA ADXUDICATARIA Prezo IVE Prezo total ofertado Baixa Prazo execución Prazo garantía CALDEVERGAZO, S.L. 75.800,00 15.918,00 91.718,00 20.841,46 30 […]