PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN PADRÓN TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, CANON DA AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 4º TRIMESTRE 2017, CON INDICACIÓN DO PRAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 4º trimestre 2017 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

ANUNCIO REGULAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 25 de maio de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO INTERNO DA ACCIÓN VOLUNTARIA

ANUNCIO REGULAMENTO INTERNO DA ACCIÓN VOLUNTARIA DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 30 de marzo de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento Interno da Acción Voluntaria do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE OU NON SEDENTARIA

ANUNCIO MODIFICACION DA ORDENANZA REGULADORA DA VENDA AMBULANTE DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 24 de novembro de 2016, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Municipal da venda ambulante ou non sedentaria do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO RÉXIME XURÍDICO, XESTIÓN, USO E UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓN DEPORTIVAS

ANUNCIO REGULAMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 27 de xullo de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento do réxime xurídico, xestión, uso e utilización das instalación deportivas de titularidade do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1885, de 2 de abril, Reguladora das […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL INVENTARIO DE CAMIÑOS

ANUNCIO INVENTARIO DE CAMIÑOS DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 29 de xuño de 2017, acordou aprobar inicialmente o inventario de camiños do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un […]

XANEIRO 2018 – ANUNCIO DO SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS DE PONTEVEDRA

ANUNCIO, do Servizo de Infraestructuras Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación das Bases de Reestruturación Parcelaria da zona de Oubiña- 2º sector (Cambados-Pontevedra) Comunícase a todas as persoas interesadas na reestruturación parcelaria da zona de Oubiña, 20 sector ( Cambados-Pontevedra) que, con data 18 de decembro de 2017, o director xeral de Desenvolvemento […]

XANEIRO 2018 – DECRETO CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO MES DE XANEIRO

DECRETO En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF) e de conformidade co disposto […]

XANEIRO 2019 – MESA DE CONTRATACIÓN

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 22 de xaneiro de 2018 (luns), ás 13.30 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte ORDE DO DÍA: ÚNICO.- Cualificación da documentación xeral contida nos sobres […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

Outros documentos, notificacións e informacións públicas APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL O pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 26 de abril de 2016, acordou aprobar inicialmente a modificación do Regulamento do Centro de Desenvolvemento Local do Concello de Cambados (BOPPO nº 15 do 25 de […]