PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

OUTUBRO 2019 – ANUNCIO DE LICITACIÓN DO SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA DE CAMBADOS

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación  para  a “SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA DE CAMBADOS“, deste Concello de Cambados. Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte:  ACCESO INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN Obxecto Subministro de mobiliario para a Piscina […]

OUTUBRO 2019 – ACTA DA MESA DE VALORACIÓN DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS

No enlace xúntase a Acta da Mesa, celebrada no Concello de Ribadumia, o pasado día 17/09/2019, de valoración dos sobres “B” e proposta de adxudicación da obra de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS“, Convenio Cambados-Ribadumia. En Cambados, 9 de outubro de 2019   ACTA MESA DE VALORACIÓN SOBRES B E PROPOSTA DE […]

OUTUBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA

No enlace poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 08/10/2019, na que se aperturou o sobre C) que contiña a proposición de criterios dependentes dun xuízo de valor, relativa ao servizo de “Xestión e docencia do conservatorio elemental e escola de música“. En Cambados, 09/10/2019 Acta Mesa Contratación apertura Sobres C) 

OUTUBRO 2019 – PLENO EXTRAORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente Motivo: «NECESIDADE DE SOMETER A APROBACIÓN A CONTA XERAL 2018 E PROPOÑER FESTIVOS LOCAIS 2020 CON ANTERIORIDADE AO 15 DE OUTUBRO» Data e hora 1ª convocatoria: 10 de outubro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 14 de outubro de 2019 ás 21:00 Lugar:  SALON DE SESIONS ASUNTOS DA […]

OUTUBRO 2019 – COBRANZA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, AGOSTO 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PÚBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF AGOSTO […]

OUTUBRO 2019 – PUBLICACIÓN EDICTO XUZGADO

EDICTO DO XUZGADO DE CORCUBION  QUE DEBERA SER PUBLICADO NO TABLON DE ANUNCIOS DO CONCELLO EDICTO XUDICIAL

OUTUBRO 2019 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS Expte. 4736/2019 APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZAS FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS DO CONCELLO DE CAMBADOS Aprobada inicialmente por acordo do Pleno ordinario deste Concello, celebrado o 26 de setembro de 2019, a modificación da ordenanza fiscal […]

OUTUBRO 2019 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZAS FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA DO CONCELLO DE CAMBADOS Aprobada inicialmente por acordo do Pleno ordinario deste Concello, celebrado o 26 de setembro de 2019, a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de distribución de auga, en […]

OUTUBRO 2019 – RELAC. SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS ELECTORAIS / ELECCIÓNS XERAIS

RELACIÓN DE SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS, A SÚA UBICACIÓN E DELIMITACIÓN EN CADA UN DOS CONCELLOS DA PROVINCIA, EN RELACIÓN COAS PRÓXIMAS ELECCIÓNS XERAIS DO 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 De acuerdo con el artículo 24.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General modificada por la Ley Orgánica 3/1995, […]

OUTUBRO 2019 – EXPOSICIÓN PÚBLICA APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA N. Expediente 4709/2019 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2019/MOD/030–SUPLEMENTO DE CRÉDITO R.E.C. 03/2019 ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de setembro de 2019, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito co nº […]