PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Administrador

SETEMBRO 2017 – ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS DOTACIÓN CALDEIRA DE BIOMASA PARA O EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN OURENSE

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS BIOMASA PARA O EDIFICIO DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS DA RÚA OURENSE”. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día […]

SETEMBRO 2017 – ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS DOTACIÓN CALDEIRA DE BIOMASA PARA O EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN FRANCISCO

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS BIOMASA PARA O EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN FRANCISCO“. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día […]

SETEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 21/09/2017, adxudicouse á empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”, o contrato menor das obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO DE TORRADO”, por importe de 13.790,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.210,00 € sobre o prezo de licitación 20.000,00 € (Ive incluído).A indicada obra finánciase pola Excma. Deputación […]

SETEMBRO 2017 – PUBLICIDADE SERVICIO CONTRATACIÓN

Finalizadas as obras de DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos)”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foron executadas pola empresa adxudicataria “FONTEFRÍA, S.L.“, por un importe de 28.381,31 € (IVE incluído), cunha baixa de 13.979,35 €, […]

SETEMBRO 2017 – LISTAXE PROVISIONAL PROCESO SELECCIÓN DO PERSOAL E DE TRABALLADORES-PARTICIPANTES OBRADOIRO

Actas do órgano de selección e baremos para a contratación temporal de persoal para o Proceso de Selección do persoal directivo, docente, persoal de apoio e de Traballadores-Participantes do Obradoiro de Emprego “Renovación urbana e medioambiental Cambados, Cidade Europea do Viño”. LISTADO PROVISIONAL OBRADOIRO DE EMPREGO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO LISTADO PROVISIONAL OBRADOIRO […]

SETEMBRO 2017- DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA

En arquivo adxunto publícase a Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, día 18/09/2017, ás 13.30 horas, relativas ao expediente de contratación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA”, na que se aperturaron os sobres A) e se resolveu admitir á licitación a tódalas empresas participantes […]

SETEMBRO 2017 – ADECUACIÓN DO QUIOSCO DE TORRADO

Nos enlaces que se xuntan publícanse os documentos relativos á apertura dos SOBRES A) Documentación Xeral e SOBRES B) Oferta económica das empresas que concorreron á licitación do contrato menor das obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DE TORRADO“, e o informe do Técnico Municipal no que se valoran as ofertas económicas e se formula proposta […]

SETEMBRO 2017 – RELACIÓN GASTOS E INGRESOS FESTA DO ALBARIÑO

Atendendo ao compromiso asumido de transparencia polo Goberno de Cambados de facer públicos as facturas de gastos e ingresos da celebración da LXV Festa do Albariño, xúntanse a continuación os arquivos co desglose de gastos das facturas aprobadas a día de hoxe, ademais dos gastos e facturas das anteriores edicións de maneira que se poidan […]

SETEMBRO 2017 – EXPOSICIÓN PÚBLICA AUGAS DE GALICIA VIV. UNIF. VILARIÑO

SERVIZO TERRITORIAL DE AUCAS DE GALICIA INFORMACIÓN PÚBLICA ANUNCIO Julio José Chaves Fernández solicita de Augas de Galicia co CIF: Q1500378C, a autorización de obras no lugar de Quintáns, parroquia de Vilariño (Santo Adrián), Concello de Cambados  (Pontevedra). O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do […]

SETEMBRO 2017 – EXPOSICIÓN PÚBLICA AUGAS DE GALICIA VIV. UNIF. CASTRELO

SERVIZO TERRITORIAL DE AUCAS DE GALICIA INFORMACIÓN PÚBLICA ANUNCIO Mª  Gardenia Otero Cores solicita de Augas de Galicia a legalización de obras no lugar de Baltar, parroquia de Castrelo (Santa Cruz), Concello de Cambados (Pontevedra). O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art, 52 do Regulamento do dominio […]