PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

DECEMBRO 2019 – CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019 SOLICITUDE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019 BASES PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019 BDNS(Identif.):484827 De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de […]

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS Exp (4736/2019) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 191, de data 4 de outubro de 2019, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 26 de […]

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA (Exp: 4690/2019) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 191, de data 4 de outubro de 2019, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día […]

DECEMBRO 2019 – CONCESION AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR

 ANUNCIO CONCESION AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR Expte. 4322/2019 Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 adoptouse a seguinte Resolución (en extracto), PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes ás “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2019/2020”, ás solicitudes que figuran a continuación (105) […]

DECEMBRO 2019 – BASES REGULADORAS DOS PREMIOS DA “II GALA DO DEPORTE DE CAMBADOS ”

Co obxecto de outorgar testemuña do recoñecemento á súa labor deportiva de persoas, organismos, institucións públicas e entidades privadas que contribuíron de forma notoria a engrandecer e ampliar a práctica deportiva da nosa localidade, celébrase esta II Gala do Deporte de Cambados . A citada Gala consistirá en outorgar unha serie de premios entre os […]

DECEMBRO 2019 – AXUDAS CONCEDIDAS A ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO 2019

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), Anuncio concesión entidades sen fins de lucro – área cultura Anuncio concesión entidades sen fins de lucro – área deporte Anuncio concesion servizos sociais PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades […]

DECEMBRO 2019 – Ampliación de prazo xustificación de subvencións cultura, deporte, servizos sociais e ensino e transporte

Anuncio de ampliación de prazo xustificación de subvencións cultura, deporte, servizos sociais e ensino e transporte ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 resolveuse conceder e ampliar o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para […]

NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

Pola empresa “MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)” rematáronse as obras de “LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE 2017016908”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017): O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de […]

NOVEMBRO 2019 – DECRETO DA ALCALDÍA 2019-1428 POLO QUE SE ADXUDICA O CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1428, de data 27/11/2019, polo que se adxudica o “SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL“, á empresa “VIRAXES, S.L.”,  polo prezo seguinte:   EMPRESA Prezo s/IVE IVE TOTAL BAIXA PRAZO ENTREGA VIRAXES, S.L. 36.758,32 7.719,25 44.477,57 3.811,18 14 días En Cambados, a […]

NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

Pola empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.” rematáronse as obras de “MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL 2017043664”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á […]