PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

XULLO 2022 – APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO 2022 E CADRO DE PERSOAL

APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO 2022 E CADRO DE PERSOAL No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 104 de data 01/06/2022 publicouse anuncio de exposición ao público do expediente, non presentándose reclamacións durante o prazo conferido ao efecto (15 días hábiles) polo que se entende elevada a definitiva a aprobación inicial, entrando en vigor logo […]

XUÑO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2_29-06-2022 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO – CORVILLÓN” PC2021 E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

No día de hoxe, 29 de xuño de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de dar conta do informe do técnico municipal ás ofertas presentadas polas empresas que  tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO CORVILLÓN PC2021“ e formular proposta de adxudicación ao órgano de […]

XUÑO 2022 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA

VÍDEO EXECUCIÓN DAS OBRAS Con data 17 de xuño de 2022, firmouse a Acta de Recepción das obras de “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA”, adxudicada á empresa “CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.”, da que se extrae a información seguinte: Descrición: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA Importe licitación: Sen IVE: 93.024,35 € Con IVE: 112.559,46 € Importe adxudicación: Sen IVE: […]

XUÑO 2022 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “SUBMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE ACCESO […]

XUÑO 2022 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-0743, de data 23 de xuño de 2022, adxudicouse o contrato de subministro e instalación de “PUNTOS DE ACCESO WIFI” á empresa “TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.”, que o executará de acordo co “Dossier” que acompaña á oferta económica e polo prezo e prazo que se describen seguidamente: Empresa Prezo […]

XUÑO 2022 – PROPOSTA DE APROBACIÓN DA REGULACIÓN MUNICIPAL PARA A DEFENSA, PROTECCIÓN, BENESTAR E TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA NO CONCELLO DE CAMBADOS

PROPOSTA DE APROBACIÓN DA REGULACIÓN MUNICIPAL PARA A DEFENSA, PROTECCIÓN, BENESTAR E TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA NO CONCELLO DE CAMBADOS É vontade desta concellaría a defensa, protección, benestar e tenza responsable de animais de compañía segundo a Lei 4/2017 do 3 de outubro de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. […]

XUÑO 2022 – PROCESO SELECTIVO “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” – Lista provisional admitidos/excluidos e composición/constitución do tribunal.

Resolución da Alcaldía Expediente 2252/2022 Visto que a Xunta de Goberno da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra aprobou, na súa sesión ordinaria do 26 de novembro de 2021, o Plan de fomento da empregabilidade da Deputación de Pontevedra (acordo n.º 28.31031) composto, entre outros, polo proxecto “Primeira experiencia profesional” nos Concellos da provincia de Pontevedra […]

XULLO 2022 – Contratación perceptores RISGA (5 traballadores/as) – Resolución lista admitidos, composición Tribunal cualificador e data/hora da entrevista persoal aos aspirantes.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Vista a Resolución da Alcaldía do 16.06.2022, pola que se aprobaron as Bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación temporal de 5 traballadores/as, demandantes de emprego, perceptores da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA), como peón ordinario/limpador e por un período de 9 meses, de acordo coa concesión de subvención […]

XUÑO 2022 – Proceso selectivo para a contratación temporal de 4 TRABALLADORES/AS, dentro do programna “PRIMEIRA EXPERIENCA PROFESIONAL NOS CONCELLOS”

ANUNCIO Proceso selectivo para a contratación temporal de 4 TRABALLADORES/AS, dentro do programa “PRIMEIRA EXPERIENCA PROFESIONAL NOS CONCELLOS” Posto: Arquitecto/Arquitecta – Núm. de prazas: 1 Nivel Profesional: A1 Titulación que habilite para o exercicio da arquitectura. Posto: Técnico de Xestión Administrativa – Núm. de prazas: 3 Nivel Profesional: C1 Ciclo Superior de Formación Profesional en […]

XUÑO 2022 – DILIXENCIA Nº 1_16/06/2022 DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN RELATIVA Á APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE CONCORREN AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DO “SUBMINISTRO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI”

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 1, do 16/06/2022, estendida pola Unidade Técnica de Contratación, relativa á apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos), presentados polas empresas que concorren ao procedemento de licitación para o “SUBMINISTRO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI“. DILIXENCIA UNIDADE TÉCNICA CONTRATACIÓN APERTURA SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) SUBMINISTRO PUNTOS […]