PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

MARZO 2019 – ANUNCIO LEVANTAMENTO ACTAS PREVIAS OCUPACIÓN – EXPROPIACIÓN FORZOSA

ANUNCIO LEVANTAMENTO ACTAS PREVIAS OCUPACIÓN – EXPROPIACIÓN FORZOSA OBRA: PROXECTO CONSTRUCC. PLAN SEGURIDADE VIARIA GALICIA 2016-2020: MELLORA SEGURIDADE VIARIA … PO-549, P.Q. 8+000 A 9+800 (CLAVE: PO/17/143.06)

MARZO 2019 – COBRANZA DO PADRÓN P.P. ESCOLA DE MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2018-2019

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: TAXAS ESCOLA […]

MARZO 2019 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA

DECRETO DA ALCALDIA Por motivos familiares teño que continuar coa miña ausencia, hoxe e mañán, días 7 e 8 de marzo, polo que seguirá actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de […]

MARZO 2019 – ORDENANZA PARA IMPULSO DO GALEGO NO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO Elevado a definitivo o acordo de aprobación inicial da Ordenanza para impulso do galego no Concello de Cambados, adoptado en sesión celebrada polo Pleno da Corporación o día 25 de outubro de 2018, ó non terse presentado alegacións dentro do prazo establecido ao efecto, fáise público o texto íntegro da mesma aos efectos oportunos

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN PADRÓN TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, CANON DA AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 4º TRIMESTRE 2017, CON INDICACIÓN DO PRAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 4º trimestre 2017 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

ANUNCIO REGULAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 25 de maio de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO INTERNO DA ACCIÓN VOLUNTARIA

ANUNCIO REGULAMENTO INTERNO DA ACCIÓN VOLUNTARIA DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 30 de marzo de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento Interno da Acción Voluntaria do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE OU NON SEDENTARIA

ANUNCIO MODIFICACION DA ORDENANZA REGULADORA DA VENDA AMBULANTE DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 24 de novembro de 2016, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Municipal da venda ambulante ou non sedentaria do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO RÉXIME XURÍDICO, XESTIÓN, USO E UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓN DEPORTIVAS

ANUNCIO REGULAMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 27 de xullo de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento do réxime xurídico, xestión, uso e utilización das instalación deportivas de titularidade do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1885, de 2 de abril, Reguladora das […]