PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

DECEMBRO 2022 – AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS CURSO 2022/2023

AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS CURSO 2022/2023 O Concello de Cambados concede as subvencións correspondentes ás Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2022/2023, ás solicitudes que figuran a continuación (196) e polo importe que se indica (29.900,00 €), comprometendo o gasto con cargo á […]

NOVEMBRO 2022 – AMPLIACIÓN DE PRAZO DE XUSTIFICACIÓN AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS CURSO 2022/2023

AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS CURSO 2022/2023 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Vistas as Bases da convocatoria das “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados curso 2022/2023”, aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 14/10/2022 (extracto da convocatoria publicado no BOOPO nº 202 do […]

NOVEMBRO 2022 – Anuncio resultados cuarto exercicio proceso selectivo letrado/a asesor/a xuridico/a (OEP/2020)

ANUNCIO DE RESULTADOS DO 4º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, LETRADO/A ASESOR/A XURÍDICO/A (OEP/2020) Unha vez realizado o 4º exercicio, obrigatorio e eliminatorio, do proceso selectivo dunha praza da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Letrado/a Asesor/a Xurídico (OEP/2020) e lído diante do Tribunal Cualificador o aspirante […]

NOVIEMBRE 2022 – DELEGACIÓN NA CONCELLEIRA Mª ISABEL FOLE TRIGO PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

DELEGACIÓN NA CONCELLEIRA Mª ISABEL FOLE TRIGO PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL Exp. 4780/2022 Matrimonio civil – Delegación en concelleira RESOLUCION DA ALCALDIA Debendo celebrarse voda civil, o día 25 de novembro de 2022, ás 18’00 horas, polos contraentes J.C.C. (DNI 36130098L) e I.M.S. (DNI 76863494R), e toda vez que o artigo 51 do Código […]

NOVEMBRO 2022 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS Exp (4038/2022) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 194, de data 10 de outubro de 2022, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 29 de […]

NOVEMBRO 2022 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

PROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA (Exp: 4037/2022) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 194, de data 10 de outubro de 2022, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día […]

NOVEMBRO 2022 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR ASISTENCIAS E ESTANCIAS NA GARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL DE CAMBADOS E LUDOTECA NOS MESES DE VERÁN

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 24 de novembro de 2022, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora da Taxa por asistencias e estancias na Gardería Infantil Municipal de Cambados e Ludoteca nos meses de verán. En cumprimento do disposto no artigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, […]

NOVEMBRO 2022 – CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2022

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións: (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/661137) Primeiro. Beneficiario/as. Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEME), […]

NOVEMBRO 2022 – APROBACIÓN DO PADRÓN 2022-3T

APROBACIÓN DO PADRÓN 2022-3T Expediente 4676/2022 SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. A N U N C I O Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 3º trimestre 2022. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de […]

NOVEMBRO 2022 – ANUNCIO DE CONVOCATORIA DA LECTURA DO CUARTO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA, LETRADO/A ASESOR/A XURÍDICO/A INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2020

O pasado 14.11.2022 convocouse o cuarto exercicio da fase de oposición de carácter obrigatorio e eliminatorio para o vindeiro martes 22 de novembro de 2022 ás 9:00 horas no Edificio Exposalnés (Paseo da Calzada, s/n, 36630 Cambados). No anuncio de convocatoria poñíase de manifesto que as lecturas levaríanse a cabo ao termo da realización do […]