PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Administrador

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 21/11/2017, adxudicouse á empresa “ACEINSA SALAMANCA, S.A.“, o contrato das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, por importe de 13.431,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.618,34€ sobre o prezo de licitación (20.049,34 €). As indicadas obras financiaranse integramente pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 20/11/2017, adxudicouse á empresa “FONTEFRÍA, S.L.U.”, o contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)”, por importe de 16.629,68 € (Ive incluído), cunha baixa de 7.593,05 € sobre o prezo de licitación 24.222,73 € (Ive incluído). A indicada obra financiase pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017. […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS OCUPACIÓN POR EXPROPIACIÓN FORZOSA URXENTE

Expediente: Proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-300, Vilariño-polígono do Salnés, punto quilométrico 9+310-10+270. nos concellos de Cambados e Ribadumia Clave: PO/16/062.06 Termos Municipaís: Cambados e Ribadumia. Rogolle a Vde.  que teña a ben facer público, no taboleiro de Anuncios de ese Concello, o contido do adxunto anuncia-relaci0n referente o levantamento de Actas […]

NOVEMBRO 2017 – OFERTA DE EMPREGO

O Concello, presentou unha oferta no Servicio Público de Emprego para cubrir unha plaza vacante por cese da titular e dentro do Plan de Conservación subvencionado pola Excma. Deputación Limpadora, para instalacións deportivas. Xornada de 25 horas semanais con posibilidade de traballo en fin de semana. Duracion do contrato, ata finais de ano. OFERTA DE […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO

Por Resolución desta Alcaldía, de data 6/11/2017, adxudicouse o subministro para a “ADQUISICIÓN DE DÚAS MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA LOCAL PARA TAREFAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E ESPAZO AMBIENTAL”, adxudicada á empresa “ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L.“, por importe de 17.999,62 €; de Ive a cantidade de 3.779,92 €, totalizando un importe de 21.779,54 €. O investimento atópase […]

NOVEMBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN Nestas datas veñen de finalizarse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS”, pola empresa “MARCONSA, S.L.”, para as que se asinou un Convenio, no seu día, entre este Concello de Cambados e o de Ribadumia, aos efectos de solicitar unha subvención conxuntamente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 13/11/2017, adxudicouse á empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, o contrato menor das obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”, por importe de 26.215,36 € (Ive incluído), cunha baixa de 8.784,64 € sobre o prezo de licitación 35.000,00 € (Ive incluído). As obras atópanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017. O […]

NOVEMBRO 2017 – ACTA SELECCIÓN PERSOAL DOCENTE MODULOS ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

ACTA SELECCION PERSOAL DOCENTE MODULOS ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO Selección de persoal docente para impartir os módulos da acción: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio. De conformidade co previsto nas bases do proceso selectivo para contratar persoal docente para impartir os módulos da acción: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio RESOLVO publicar a […]

NOVEMBRO 2017 – INFORMACIÓN DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

No día de hoxe procedeuse a apertura dos sobres A) e B) presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao PPOS/2015, formulándose proposta de adxudicación a favor da empresa “ACEINSA SALAMANCA, S.A.”, por […]

NOVEMBRO 2017 – FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS NO LUGAR DE BURGÁNS VILARIÑO

ANUNCIO Por resolución da Alcaldía do 18/08/2017 (Decreto n.º 2017-159), adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA CAPA RODADURA E DOTACIÓN BEIRARRÚAS EN BURGÁNS (VILARIÑO)”, incluídas no PC2016. Publícase a súa formalización en cumprimento do establecido no artigo 154.2 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, […]