PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

SETEMBRO 2020 – FORMALIZACIÓN CONTRATO DAS OBRAS DE MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA SERVIZOS URBANÍSTICOS RÚA MANUEL MURGUÍA” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS MANUEL MURGUÍA” a)Tipo: Obra […]

SETEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020

VIDEO DA EXECUCIÓN DAS OBRAS VIDEO FIN OBRAS Nestas datas veñen de rematarse pola empresa “MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)“, as obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS 2020023061 PC2020”, na que se levaron a cabo obras nos viais seguintes: Modia-Corvillón; Fonte Brúa-Cambados; Quintáns, O Facho, Couto de […]

SETEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020

VIDEO DA EXECUCIÓN DAS OBRAS VIDEO FIN OBRAS Nestas datas veñen de rematarse pola empresa “MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)“, as obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS 2020023061 PC2020”, na que se levaron a cabo obras nos viais seguintes: Modia-Corvillón; Fonte Brúa-Cambados; Quintáns, O Facho, Couto de […]

SETEMBRO 2020 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1208, de data 16/09/2021, adxudicáronse as obras de “MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA”, incluídas no Plan Concellos 2020 da Excma. Deputación de Pontevedra, á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.A. (MARCONSA)”, que as executará polo prezo, prazo de execución e melloras (3) seguintes: EMPRESA Prezo Ive Prezo Ofertado Baixa […]

SETEMBRO 2020 – EDICTO SAF XULLO 2021

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF XULLO […]

SETEMBRO 2021 – ANUNCIO DO PROCEDEMENTO DE ABANDONO DE ANIMAL DOMESTICO

Declaración de animal en situación legal de “ABANDONO” (“ROCKY” – Raza: Mestizo de “AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER – Nº microchip: 981098106641881) Anuncio BOE 09-09-2021 – Notif. Expte. 3317_2021

SETEMBRO 2021 – DILIXENCIA PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO, SE PROCEDE, DAS OBRAS DE “MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA”

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia da Unidade Técnica de Contratación, estendida o día 08/09/2021, na que se deu conta do informe-valoración do técnico municipal e se formulou proposta de adxudicación do contrato das obras de “MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA“, a favor da empresa “MOVIMIENTO DE ARIDOS Y […]

SETEMBRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2021/MOD/022

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2021/MOD/022 N. Expediente 2921/2021 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2021/MOD/022: SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL 01/2021 ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2021/MOD/022 Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria do día 22 de xullo de 2021, o expediente de modificación de créditos baixo a modalidade de suplemento de crédito […]

SETEMBRO 2021 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS OBRAS DE MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA.

DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS OBRAS DE MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia da Unidade Técnica de contratación, relativa a apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) que contiñan as ofertas presentadas polas empresas ao procedemento de contratación das obras de […]