PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – BASES CONTRAT. 4 TRABALLADORES/AS NA MODALIDADE DE CONTRATO EN PRÁCTICAS

BASES QUE REXIRÁN A CONTRATACIÓN DE CATRO TRABALLADORES/AS NA MODALIDADE DE CONTRATO EN PRÁCTICAS BASES SELECCION PERSOAL _O TEU PRIMEIRO EMPREGO LISTA DE CANDIDATOS. GRADO EN DIRECCION E XESTION PUBLICA LISTA DE CANDIDATOS MESTRE EN EDUCACION PRIMARIA LISTA DE CANDIDATOS RELACIONS LABORAIS PRIMEIRA. OBXECTO É obxecto da presente convocatoria regular a contratación de catro (4) […]

AGOSTO 2019 – RESOLUCIÓN ALCALDÍA DESIGNACIÓN INSTRUTOR PROC. EXPTES. SANCIONADORES EN MATERIA DE TRÁFICO

RESOLUCIÓN ALCALDÍA DESIGNACIÓN INSTRUTOR PROC. EXPTES. SANCIONADORES EN MATERIA DE TRÁFICO ANUNCIO Faise público, para xeral coñecemento, que mediante Resolución da Alcaldía de 01.08.2019 adoptouse o seguinte, ACORDO: “O/A Alcalde/esa, no uso das facultades que lle confire a lexislación local vixente, en relación coa ampliación da delegación de competencias do Concello de Cambados a favor […]

AGOSTO 2019 – RESOLUCIÓN ALCALDIA DESIGNACIÓN TENENTES DE ALCALDE E DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS NA X.G.L.

RESOLUCIÓN ALCALDIA DESIGNACIÓN TENENTES DE ALCALDE E DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS NA X.G.L. ANUNCIO Anuncio de Resolución da Alcaldía de 08.07.2019 pola que se designan Tenentes de Alcalde e se delegan atribucións na Xunta de Goberno Local En uso das atribucións que me confiren os artigos 21.2 e 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora […]

AGOSTO 2019 – RESOLUCIÓN ALCALDIA DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS E NOMEAMEAMENTO CONCELLEIROS/AS DELEGADOS/AS

RESOLUCIÓN ALCALDIA DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS E NOMEAMEAMENTO CONCELLEIROS/AS DELEGADOS/AS Anuncio da Resolución da Alcaldía de 08.07.2019 pola que se delegan atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as Vista a celebración das eleccións municipais o día 26 de maio de 2019, e habéndose procedido o día 15 de xuño á constitución da nova Corporación Local, en […]

AGOSTO 2019 – ACORDO PLENO S/FIXACIÓN ASIGNACIÓN MEMBROS ÓRGANOS COLEXIADOS SEN ADICACIÓN EXCLUSIVA NIN PARCIAL

ACORDO PLENO S/FIXACIÓN ASIGNACIÓN MEMBROS ÓRGANOS COLEXIADOS SEN ADICACIÓN EXCLUSIVA NIN PARCIAL ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados en sesión celebrada o 15.07.2019 adoptou o seguinte acordo, 1.Aprobar as asignacións dos membros dos órganos colexiados da Corporación Municipal do Concello de Cambados que non teñan adicación exclusiva nen parcial: 1.1.Plenos: 100 € 1.2.Xunta de […]

AGOSTO 2019 – ACORDO PLENARIO S/APROBACIÓN ADICACIÓN EXCLUSIVA E RETRIBUCIÓNS DA ALCALDESA

ACORDO PLENARIO S/APROBACIÓN ADICACIÓN EXCLUSIVA E RETRIBUCIÓNS DA ALCALDESA ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados en sesión celebrada o 24.07.2019 adoptou o seguinte acordo, Aprobar a adicación exclusiva e unha retribución bruta anual de 40.000 € para Dª Fátima Abal Roma en atención ás súas responsabilidade como alcaldesa de Cambados. Cambados (Asinado dixitalmente á […]

AGOSTO 2019 – DELEGACIÓN DA ALCALDIA NO TENENTE DE ALCALDE D. SAMUEL LAGO OZÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

DELEGACIÓN DA ALCALDIA NO TENENTE DE ALCALDE D. SAMUEL LAGO OZÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL (EXPTE. 3899/2019) Expte. 3899/2019 Matrimonio civil – Delegación en concelleiro RESOLUCION DA ALCALDIA Debendo celebrarse voda civil, o día 16 de agosto, ás 12’30 horas, polos contraentes D. LUÍS ÁLVAREZ PÉREZ e Dª ROCIO VILAS LOSADA, e toda vez […]