PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – CONTA XERAL EXERCICIO 2018

Visto que a Intervención procedeu á formación da Conta Xeral do exercicio 2018, acompañada do correspondente informe. De acordo co disposto no artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, sométese a mesma a informe da Comisión Especial de Contas e proponse a emisión do seguinte […]

AGOSTO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/022 Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 24 de xullo de 2019, o expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito nº 2019/MOD/022 para a aplicación do superávit 2018, con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais, e non téndose presentado […]

AGOSTO 2019 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS

No enlace que se xunta publícase o documento de aceptación do contrato  (LCSP 159 6 g) das obras do LOTE 1 “MELLORA DOS CAMIÑOS DE COUTO DE ABAIXO, QUINTÁNS (CASTRELO) E CEREIXEIRA (OUBIÑA)“, incluídas no Plan de Melloras de Camiños do AGADER 2019-2020, adxudicadas á empresa “Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.”. En […]

AGOSTO 2019 – DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á RECLAMACIÓN FORMULADA

DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á RECLAMACIÓN FORMULADA, POLA EMPRESA “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, Á PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO LOTE 1.- MOBILIARIO URBANO, CONTIDA NA DILIXENCIA Nº 2 E, PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO REFERIDO LOTE 1, SE PROCEDE o enlace que se xunta poderán descargar a “DILIXENCIA  Nº 3 DAR CONTA […]

AGOSTO 2019 – LISTA DE CANDIDATOS PARA PARTICIPAR NO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDE”

Por parte do Servizo Público de Emprego foi remitido a este Concello lista de candidatos para participar no Obradoiro de Emprego “ CAMBADOS EMPRENDE”  dirixido a mozos menores de 30 anos e , no que se impartirán dous módulos OPERACIONS AUX.MONTAXE SISTEMAS MICROINFORMATICOS. DINAMIZACION DE ACITIVIDADES DE TEMPO LIBRE. Os candidatos preseleccionados, deberán presentarse o […]

AGOSTO 2019 – BASES CONTRAT. 4 TRABALLADORES/AS NA MODALIDADE DE CONTRATO EN PRÁCTICAS

BASES QUE REXIRÁN A CONTRATACIÓN DE CATRO TRABALLADORES/AS NA MODALIDADE DE CONTRATO EN PRÁCTICAS BASES SELECCION PERSOAL _O TEU PRIMEIRO EMPREGO LISTA DE CANDIDATOS. GRADO EN DIRECCION E XESTION PUBLICA LISTA DE CANDIDATOS MESTRE EN EDUCACION PRIMARIA LISTA DE CANDIDATOS RELACIONS LABORAIS PRIMEIRA. OBXECTO É obxecto da presente convocatoria regular a contratación de catro (4) […]

AGOSTO 2019 – RESOLUCIÓN ALCALDÍA DESIGNACIÓN INSTRUTOR PROC. EXPTES. SANCIONADORES EN MATERIA DE TRÁFICO

RESOLUCIÓN ALCALDÍA DESIGNACIÓN INSTRUTOR PROC. EXPTES. SANCIONADORES EN MATERIA DE TRÁFICO ANUNCIO Faise público, para xeral coñecemento, que mediante Resolución da Alcaldía de 01.08.2019 adoptouse o seguinte, ACORDO: “O/A Alcalde/esa, no uso das facultades que lle confire a lexislación local vixente, en relación coa ampliación da delegación de competencias do Concello de Cambados a favor […]

AGOSTO 2019 – RESOLUCIÓN ALCALDIA DESIGNACIÓN TENENTES DE ALCALDE E DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS NA X.G.L.

RESOLUCIÓN ALCALDIA DESIGNACIÓN TENENTES DE ALCALDE E DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS NA X.G.L. ANUNCIO Anuncio de Resolución da Alcaldía de 08.07.2019 pola que se designan Tenentes de Alcalde e se delegan atribucións na Xunta de Goberno Local En uso das atribucións que me confiren os artigos 21.2 e 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora […]

AGOSTO 2019 – RESOLUCIÓN ALCALDIA DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS E NOMEAMEAMENTO CONCELLEIROS/AS DELEGADOS/AS

RESOLUCIÓN ALCALDIA DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS E NOMEAMEAMENTO CONCELLEIROS/AS DELEGADOS/AS Anuncio da Resolución da Alcaldía de 08.07.2019 pola que se delegan atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as Vista a celebración das eleccións municipais o día 26 de maio de 2019, e habéndose procedido o día 15 de xuño á constitución da nova Corporación Local, en […]

AGOSTO 2019 – ACORDO PLENO S/FIXACIÓN ASIGNACIÓN MEMBROS ÓRGANOS COLEXIADOS SEN ADICACIÓN EXCLUSIVA NIN PARCIAL

ACORDO PLENO S/FIXACIÓN ASIGNACIÓN MEMBROS ÓRGANOS COLEXIADOS SEN ADICACIÓN EXCLUSIVA NIN PARCIAL ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados en sesión celebrada o 15.07.2019 adoptou o seguinte acordo, 1.Aprobar as asignacións dos membros dos órganos colexiados da Corporación Municipal do Concello de Cambados que non teñan adicación exclusiva nen parcial: 1.1.Plenos: 100 € 1.2.Xunta de […]