PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

SETEMBRO 2019 – NOMEAMENTO PERSOAL “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”

RESOLUCION DE NOMEAMENTO PERSOAL “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” Visto o acordo de aprobación de Bases de 28.08.2019 relativo á contratación de catro (4) traballadores (Diplomado/Grado en relacións laboráis; Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en Dirección e Xestión  Pública (2); Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación Primaria) en réxime laboral […]

SETEMBRO 2019 – PROPOSTA TRIBUNAL CUALIFICADOR

Resolución do Tribunal Cualificador encargado da selección de (4) traballadores/as mediante un contrato laboral en prácticas (Diplomado/Grado en relacións laboráis; Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en Dirección e Xestión Pública (2); Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación Primaria) ao abeiro do Programa Provincial de Fomento da Empregabilidade na provincia […]

SETEMBRO 2019 – PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS OBRADOIRO DE EMPREGO

Puntuaciòn das entrevistas dos Alumnos-Traballadores do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor” EXPTE. 2076_2019 – PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS ALUMNOS 2019 – OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO

SETEMBRO 2019 – ANUNCIO DE LICITACIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato para  a “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA“, deste Concello de Cambados. Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: Documentación de inicio Título Versión Estado Descarga […]

SETEMBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA DA MESA CONTRATACIÓN Nº 2 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA Expte. Deputación: 2017016908 Expte. Contratación: 3528/2019 Na Oficina do Servizo de Contratación, reúnense o día 5 de setembro de 2019, ás dez horas e cinco minutos, a Alcaldesa, […]

SETEMBRO 2019 – ANUNCIO PLAN MADRUGA

ANUNCIO Polo presente infórmase aos solicitantes do PLAN MADRUGA “Os primerios do cole” 2019-2020 que tódalas peticións foron admitidas. A prestación do servizo iniciarase o vindeiro 11 de setembro de 2019, no seguinte horario:  EEI da Pastora de 07:45 a 09:15 horas.  CEP Antonio Magariños Pastoriza de 07:45 a 09:00 horas. CEIP San Tomé de […]

SETEMBRO 2019 – ENTREVISTAS SELECCIÓN PERSOAL OBRADOIRO EMPREGO

OBRADOIRO DE EMPREGO CAMBADOS EMPRENDEDOR CONCELLO DE CAMBADOS CONVOCATORIA ENTREVISTAS PERSOAL LUGAR: OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS DATA: 10 e 11 de setembro 2019 LISTAXE PROC. SELECCIÓN PERSOAL OBRADOIRO E CONVOC. ENTREVISTAS

SETEMBRO 2019 – ADXUDICACIÓN DO SUBMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1039, de data 06/09/2019, polo que se adxudican os subministro seguinte: LOTE 1.- MOBILIARIO URBANO, adxudicado á empresa Zona de Obra O Rosal, S.L. En Cambados, 6 de setembro de 2019. Adxudicación Lote 1. Mobiliario Urbano. Zona de Obra O Rosal SL.

SETEMBRO 2019 – ENTREVISTAS ALUMNOS TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO

OBRADOIRO DE EMPREGO CAMBADOS EMPRENDEDOR CONCELLO DE CAMBADOS CONVOCATORIA ENTREVISTAS ALUMNOS-TRABALLADORES LUGAR: OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS DATA: 9 de setembro 2019 LISTADO CONVOCATORIA ENTREVISTA ALUMNOS

AGOSTO 2019 – CONTA XERAL EXERCICIO 2018

Visto que a Intervención procedeu á formación da Conta Xeral do exercicio 2018, acompañada do correspondente informe. De acordo co disposto no artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, sométese a mesma a informe da Comisión Especial de Contas e proponse a emisión do seguinte […]