PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

SETEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS” LOTE 1.- 1. CAMIÑO DE A PEDREIRA-CRUCEIRO. 2. CAMIÑO DE O CRUCEIRO. 3. RÚA CAPITANA-SABUGUEIRO. 4. TRAVESÍA SANTA MARIÑA. 5. RUA DO CASTRO. 6. RAMAL AVDA. VILARIÑO. 7. TRAMO RUA NOVA

Pola empresa “EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.” veñen de rematarse as obras “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS”, incluídas no LOTE Nº 1, que comprendían o pavimentado dos viais seguintes: 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro. 4. Travesía Santa Mariña. 5. Rua do Castro. 6. Ramal Avda. Vilariño. 7. […]

SETEMBRO 2020 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS

EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación–ORAL e por Resolución de Tesourería de 04 de setembro de 2020, aprobáronse os padróns e as listas cobratorias das […]

SETEMBRO 2020 – ANUNCIO de convocatoria para cubrir unha praza de oficial de administración por quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira.

ANUNCIO de convocatoria para cubrir unha praza de oficial de administración (OEP/2017), por quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira. No «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» número 140, do 23 de xullo de 2020, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover: Unha praza de Oficial de Administración, pertencente […]

SETEMBRO 2020 – APROBACIÓN DO PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO 2020/2021

N. Expediente: 2558/2020 Asunto: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2020-2021 ANUNCIO O Pleno da Corporación, na sesión celebrada o día 30 de xullo de 2020 acordou aprobar o Plan Económico-Financeiro do Concello de Cambados para o período 2020/2021, por incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto na Liquidación de 2019. En cumprimento do […]

SETEMBRO 2020 – DELEGACIÓN DA ALCALDIA NO CONCELLEIRO CONSTANTINO CORDAL PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

Expte. 2287/2020 Matrimonio civil – Delegación en concelleiro RESOLUCION DA ALCALDIA Debendo celebrarse voda civil, o día 14 de agosto, ás 12’00 horas, polos contraentes Don J.M.F. (D.N.I. 35568238A) e Dona P.S.N. (D.N.I. 35455222D), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, en concordancia co artigo 43 do Real Decreto 2568/1986, polo que […]

SETEMBRO 2020 – ANUNCIO EXPOSICIÓN LISTADO SORTEO CANDIDATOS/AS TRIBUNAL DO XURADO

En cumprimento do establecido no artigo 13.2 da Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado (B.O.E. nº 122 de 23 de Mayo) ponse en coñecemento que se atopa a exposición o listado do censo vixente para o sorteo de candidatos/as do tribunal do Xurado que se vai celebrar nesta provincia o vindeiro 30 de setembro […]

SETEMBRO 2020 – ANUNCIO RESULTADOS PROVISIONAIS FASE DE CONCURSO LISTA DE RESERVA DE OPERARIO DE SERVIZOS

ANUNCIO RESULTADOS PROVISIONAIS FASE DE CONCURSO LISTA DE RESERVA DE OPERARIO DE SERVIZOS Anuncio méritos lista de reserva operarios NUMERO – APELIDOS E NOME – EXPERIENCIA – CURSOS – TOTAL 1 Alvarez López, Fernán 3,00 1,00 4,00 2 Alvarez Otero, Javier 3,00 1,00 4,00 3 Bendaña Couse José Luís 0,00 1,00 1,00 4 Casal Señoráns, […]

SETEMBRO 2020 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA”   Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: PREMER A presentación de ofertas realizarase […]

SETEMBRO 2020 – Anuncio resultados proba práctica lista de reserva operario de servizos

Anuncio resultados proba práctica lista de reserva operario de servizos DECRETO 2020-1051 [Resoluc. correc. DECRETO 2020-0961 [Lista definitiva de admitidos e excluidos lista de reserva de operario de servizos]]

SETEMBRO 2020 – Anuncio resultados proba práctica lista de reserva operario de servizos

ANUNCIO En cumprimento do número sexto das Bases para conformar unha lista de reserva para o nomeamento temporal de funcionarios interinos integrados na escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza de operario de servizos, anúncianse os resultados da fase de oposición (proba práctica) dos/as aspirantes presentados/as: Anuncio resultados […]