PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

NOVEMBRO 2018 – APROB. EXPTE. INF. PUBL. E DEFINIT. PROXECTO CONSTR. PLAN SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2016-2020: MELLORA SEGURIDADE VIARIA CONTORNO TRAMO C.A. ESTRADA PO-549, P.Q. 8+000 A 9+800

APROB. EXPTE. INF. PUBL. E DEFINIT. PROXECTO CONSTR. PLAN SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2016-2020: MELLORA SEGURIDADE VIARIA CONTORNO TRAMO C.A. ESTRADA PO-549, P.Q. 8+000 A 9+800   ANUNCIO do 2 de novembro de 2018 polo que se fai pública a resolución pola que se aproba o expediente de información pública e definitivamente o proxecto de construción […]

NOVEMBRO 2018 – COBRANZA DO PADRÓN DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, AGOSTO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

NOVEMBRO 2018 – COBRANZA DO PADRÓN DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, AGOSTO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

NOVEMBRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA PARA IMPULSO DO GALEGO EN CAMBADOS

APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA PARA O IMPULSO DO GALEGO EN CAMBADOS Expte. 3005/2018 O Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 2018, acordou aprobar inicialmente a Ordenanza para o impulso do galego en Cambados. O que se fai público, por período de 30 días hábiles, a contar do seguinte […]

NOVEMBRO 2018 – PLAN DE COBRANZA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS EXERCICIO 2019

PLAN DE COBRANZA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS EXERCICIO 2019 Achégase plan de cobranza, para o exercicio 2019, das TAXAS que o Concello de CAMBADOS ten delegadas na Deputación de Pontevedra-ORAL. COMUNICACION DO PLAN DE COBRANZA DAS TAXAS E PREZOS PUBLICOS EXERCICIO 2019- ORAL PONTEVEDRA

NOVEMBRO 2018 – APROBACIÓN PADRÓN DE AUGA 3º TRIMESTRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 3º trimestre 2018 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 3º trimestre do ano 2018 […]

NOVEMBRO 2018 – APROBACIÓN PADRÓN DE AUGA 2º TRIMESTRE DE 2018

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 2º trimestre 2018 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 2º trimestre do ano 2018 […]

NOVEMBRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS O Pleno desta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada o día 30 de outubro de 2018, acordou a aprobación inicial dos expedientes de modificacións orzamentarias suplemento de crédito n.º 01/2018 (Expediente 3819/2018) e transferencia de créditos nº 06/2018 (Expediente 4513/2018). De acordo co establecido nos artigos 112.3 da Lei 7/85, de […]

OUTUBRO 2018 – EDICTO EXPOSICIÓN ANUNCIO ACTA NOTARIEDAD

NOTARIA DE Dª JOSE-MARÍA GRAIÑO ORDOÑEZ EDICTO EXPOSIC. TRAMIT. ACTA NOTORIEDAD FINCA RUSTICA LAGOS DA MISIÓN OU OS LAGOS (SINEIRO/VILARIÑO) – REF. CATASTRAL: 36006A010000280000OR. EDICTO PARA EXPOSICION NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DURANTE 20 DIAS NATURAISDA FINCA SITA EN LUGAR SINEIRO (REF. CAT. 36006A010000280000OR)