PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

XANEIRO 2019 – PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES Vista a Resolución núm. 2019-0031 de data 14 de xaneiro de 2019, na que se aprobaba a lista provisional de admitidos e excluídos da convocatoria en relación as probas de selección para a configuración dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de Traballador/a Social no Concello […]

XANEIRO 2019 – EDICTO ACTA NOTORIEDAD

EDICTO ACTA NOTORIEDAD PARA INMATRICULAR FINCA “AGRIÑO” – LAXES/VILARIÑO /RFª CATASTRAL: 36006A022003310000OD (SOLIC.: CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ)

XANEIRO 2019 – LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión nas probas de selección para a configuración dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de Traballador/a Social no Concello de Cambados. De conformidade coas bases aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía de data 12 de decembro de 2018, e de conformidade […]

XANEIRO 2019 – CALENDARIO FISCAL

Achégase plan de cobranza, para o exercicio 2019, das TAXAS que o Concello de CAMBADOS ten delegadas na Deputación de Pontevedra-ORAL. No caso de non estar de acordo coa propos ta, prégase que nolo comuniquen á maior brevidade posible para poder efectuar as modificación oportunas. CAMBADOS

XANEIRO 2019 – SOLIC. CONCESIÓN CAUDAL PARA REGA DA FUNDACIÓN CONDADO DE TABOADA EN CORTIÑAS – VILARIÑO

BOP 28-12-2018: AUGAS DE GALICIA – SOLIC. CONCESIÓN CAUDAL PARA REGA DA FUNDACIÓN CONDADO DE TABOADA EN CORTIÑAS – VILARIÑO (CLAVE: DH.A36.18061)

XANEIRO 2019 – LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADO

EXPTE. 5341/2018 – AUDIENCIA PROVINCIAL – EXPOSICIÓN PÚBLICA ATA O 31-DECEMBRO-2020 – LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADO.

DECEMBRO 2018 -CONVOCATORIA E BASES DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA PROVISIÓN DE TRABALLADOR/A SOCIAL

ANUNCIO CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL Artigo 1.—Obxecto da convocatoria Será a formación dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de traballador/a social, integradas no grupo A, subgrupo A-2, da escala […]

DECEMBRO 2018 – TEXTO DEFINITIVO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 209, de data 30 de outubro de 2018, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 25 de outubro de 2018, […]

DECEMBRO 2018 – TEXTO DEFINITIVO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 209, de data 30 de outubro de 2018, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 25 de outubro […]

DECEMBRO 2018 – TEXTO DEFINITIVO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 209, de data 30 de outubro de 2018, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 25 de […]