PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

XULLO 2018 – ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE “MOBILIARIO URBANO, VALLA COLEXIO SANTO TOMÉ E ROTEIRO CABANILLAS, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, CON DIVISIÓN EN LOTES (3) Insertado anuncio na Plataforma de Contratos de Galicia. Prazo límite presentación ofertas no SILEX rematará o vindeiro día 5 de agosto de 2019 (luns), ás 14.00 horas. ENLACE  […]

XULLO 2019 – SERV. INFRAESTR. AGRARIAS – CONS. MEDIO RURAL/ AVISO CHARLA INFORMATIVA PARCELARIA S. MARTIÑO – A ARMENTEIRA

SERV. INFRAESTR. AGRARIAS – CONS. MEDIO RURAL/ AVISO CHARLA INFORMATIVA PARCELARIA S. MARTIÑO – A ARMENTEIRA SECTOR I E II (Centro Social de A Armenteira, 18 xullo de 2019) 20190712_141_SMA_EBR_Aviso_EnquisaBases e calendario-1 20190712_141_EBR_AvisoinformativoConcello de Cambados-1

XULLO 2019 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA FOGAR MAIO 2019

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

XULLO 2019 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS Por Resolución desta Alcaldía, de data 09/07/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “INSTALACIÓNS NA PISCINA CUBERTA DE O POMBAL”, á empresa “AQUANOR AGUAS DEL NOROESTE, S.L.”   ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE INSTALACIÓNS NA PISCINA CUBERTA DE O POMBAL

XULLO 2019 – PLENO ORGANIZACIÓN DO CONCELLO DE CAMBADOS

  CONVOCATORIA PLENO DE ORGANIZACIÓN CONCELLO DE CAMBADOS DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 15 de xullo de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 15 de xullo de 2019 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.Aprobación da acta da sesión anterior (15 – xuño – […]

XULLO 2019 – SINATURA DE CONVENIO COLABORACIÓN COA EXCMA. DEPUTACIÓN

SINATURA DE CONVENIO COLABORACIÓN COA EXCMA. DEPUTACIÓN PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO “ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE I” (FEDER-EELL-2019-000-512).   PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

XULLO 2019 – Nomeamento de Tenentes de Alcalde e membros da Xunta de Goberno Local

En uso das atribucións que me confiren os artigos 21.2 e 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora das bases do réxime local; os artigos 61.2 e 62.1 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia e 46.1 e 52 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, de […]

XULLO 2019 – Delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as

Vista a celebración das eleccións municipais o día 26 de maio de 2019, e habéndose procedido o día 15 de xuño á constitución da nova Corporación Local, en uso das miñas atribucións, e ao amparo dos artigos 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e dos artigos 114 […]

XUÑO 2019 – NORMAS DE XESTIÓN DE PERMISOS PARA AS CACHARELAS / SARDIÑADAS DE SAN PEDRO 2019

O departamento de  Seguridade Cidadá e Protección Civil do Concello de Cambados establece as normas de seguridade para solicitar e celebrar as “Cacharelas/Sardiñadas da Noite de San Pedro 2019″ Estas mesmas normas fanse extensivas á celebración de Cacharelas/Sardiñadas durante o mes de Xuño, sexa a noite do 28 ao 29. Distinguirase entre a celebración de […]

XUÑO 2019 – APERTURA SOBRE UNICOS OFERTAS CONTROL CALIDADE OBRAS AGADER 2019-20

EXPTE. 264/2019.- DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA O CONTROL DE CALIADE DAS OBRAS DO AGADER 2019-2020 Rematado o prazo de presentación das ofertas para tomar parte no procedemento de licitación do contrato menor para a prsentación do servizo de “CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE […]