PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

SETEMBRO 2018 – SELECCIÓN ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDE XOVEN”

Listado de Alumnos-Traballadores seleccionados para participar no Obradoiro de Emprego “Cambados Emprende Xoven” RELACIÓN ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO CAMBADOS EMPRENDE XOVEN

SETEMBRO 2018 – ENTREVISTAS ALUMNOS TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO

Listado de Alumnos para realizar a entrevista o vindeiro 13 de Setembro para o Obradoiro de Emprego de Cambados “Emprende Xoven” na Oficina de Emprego de Cambados. Listado de Alumnos: EXPTE. 2117-2018 – RELACIÓN ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO

SETEMBRO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO EXERCICIO 2018

Aprobados pola Tesourería desta Deputación de Pontevedra – ORAL os Padróns cobratorios do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2018, comprensivos das liquidacións, poranse ao dispar do público nos Locais do CONCELLO DE CAMBADOS, desde o 06 setembro ao 05 de outubro de 2018, ámbolos dous días inclusive, podendo os interesados, durante podendo os interesados, […]

DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DO CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DE RAMÓN CABANILLAS”

No día  hoxe 03/092018, levouse a cabo a apertura dos sobres únicos que contiñan a documentación e ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte na contratación menor das obras de “CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DA RAMÓN CABANILLAS”.  As obras atópanse subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao programa para a Rehablitación […]

AGOSTO 2018 – ANUNCIO EXPDTE. ABANDONO ANIMAIS

Anuncio de notificación de 24 de agosto de 2018 en procedemento Expte. G. 273/2018 – animais abandonados (Notificación Decreto Alcaldía nº 2018-0457 de data 24.07.2018). IDE: N1800584315 Especie: Canina. Sexo: Macho. Nome do animal: KWIAT. Raza: AIREDALE TERRIER. Número de microchip: 348098100196580. Número de pasaporte: É110077788. 20180830_EXPTE. 273_2018 ANUNCIO PUBLICADO EN BOE – Nº 210 […]

AGOSTO 2018 – CONVOCATORIA DO PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

Expediente núm.: PLN/2018/6  Órgano colexiado: O Pleno DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 30 de agosto de 2018 ás 21:00 2ª convocatoria: 30 de agosto de 2018 ás 22:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Expediente 3695/2018. TOMA COÑECEMENTO DA […]

ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA

Por resolución desta Alcaldía, de data 01/08/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA”, á empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.”, que as executará polo prezo total de 18.331,50 € € (15.150,00 € e 3.181,50 € de Ive), cunha baixa de 4.168,50 € (sobre orzamento base de […]

AGOSTO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA.

Por resolución desta Alcaldía, de data 28/08/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA DE VILAGARCÍA”, á empresa “EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PEREZ PORTELA, S.L.”, que executará as obras polo prezo de quince mil setecentos euros con oitenta e tres céntimos (15.700,83 €), de Ive a cantidade […]

AGOSTO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA E PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO RURAL DE A MODIA

Por resolución desta Alcaldía, de data 16/07/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA E PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO RURAL DE A MODIA”, á empresa “COVSA”, que executará as obras polo prezo de trinta e cinco mil setecentos vinte e oito euros con sesenta e catro céntimos (35.728,64), de Ive a cantidade de sete mil […]