PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

MAIO 2023 – ANUNCIO COBRANZA PADRÓNS P.P. SAF MARZO 2023 SAF DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA

ANUNCIO COBRANZA PADRÓNS P.P. SAF MARZO 2023 SAF DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes […]

MAIO 2023 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “REPARACIÓN DA CUBERTA DO CENTRO CULTURAL DE VILARIÑO”.

No día de hoxe,  03/05023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que toman parte no procedemento de contratación menor das obras de “REPARACIÓN DA CUBERTA DO CENTRO CULTURAL DE VILARIÑO“, estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que […]

MAIO 2023 – ANUNCIO CONCESIÓN SUBVENCIÓN AGADIC MODERNIZACIÓN DO EQUIPO TÉCNICO DO AUDITORIO MUNICIPAL DE CAMBADOS FONDOS FINANCIADA CON FONDOS NEXTGENERATIONEU

ANUNCIO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. FONDOS NextGenerationEU Por Decreto da Alcaldía 2023-0746, de data 02/05/2023, ditouse a seguinte “RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Resultando que, no expediente de subvención nº 4708/2022 consta a notificación da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) (nº Rexistro de Entrada 2023-E-RC-2025, 28/04/2023), pola que se pon en coñecemento deste Concello a concesión dunha subvención por importe de 40.268,28 […]

MAIO 2023 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA DE FEFIÑÁNS PC2021

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA DE FEFIÑÁNS” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “RENOVACIÓN URBANA PRAZA […]

ABRIL 2023 – CORRECCIÓN ERROS BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL

ANUNCIO Mediante Resolución da Xunta de Goberno Local do pasado 05 de abril de 2023 e Resolución da Alcaldía do 14 de abril de 2023 adoptáronse acordos de corrección de erros das Resolucións da Xunta de Goberno Local de 21 de decembro de 2022 e da Resolución da Alcaldía do 21 de decembro de 2022 […]

ABRIL 2023 – Contrato Demolición de edificación de planta baixa e alta, sita na Avda. de Vilariño nº 114

Documentación de inicio Título Versión Estado Descarga  Memoria xustificativa do contrato 25-04-2023 11:13:36 Vixente Formato .pdf  (197.47 KB)  Xustificación do procedemento 25-04-2023 11:13:36 Vixente Formato .pdf  (197.47 KB)  Aprobación do expediente 25-04-2023 11:13:36 Vixente Formato .pdf  (402.54 KB) Pregos Título Versión Estado Descarga  Claúsulas administrativas – Versión en galego 25-04-2023 11:13:36 Vixente Formato .pdf  (599.70 KB)  Claúsulas administrativas – Versión en castelán 25-04-2023 […]

ABRIL 2023 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2023/MOD/007

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2023/MOD/007 N. Expediente: 1124/2023 ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2023/MOD/007 O Pleno desta Corporación, en sesión extrordinaria celebrada o día 20 de marzo de 2023, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito co n.º 2023/MOD/007 e por importe total de 703.517,37 €. […]

ABRIL 2023 – APROBACIÓN DO PADRÓN 2023_1T

APROBACIÓN DO PADRÓN 2023_1T Expediente 1570/2023 SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. A N U N C I O Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e taxa depuración, 1º trimestre 2023. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura […]

ABRIL 2023 – Resol. X.T. de Pontevedra pola que somete a inf. públ. exp. IN407A 2023/067-4 (LMTS CBD804 e CT A Modia – Solicitante: UFD Distribución Electricidad S.A.)

Resolución da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2023/067-4). Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico e no Título VII do […]

ABRIL 2023 – Providencia Inicio Expediente extinción autorización Mercado Ambulante de Cambados

ANUNCIO Mediante Resolución da Concellería Delegada de Comercio e Promoción Económica de 20/04/2023 acordouse iniciar expediente de extinción de autorizacións de venda ambulante ou non sedentaria por falta de pago das taxas municipais correspondentes dentro do prazo establecido ao efecto (artigo 12.1 b) da Ordenanza Municipal de venda ambulante ou non sedentaria do Concello de […]