PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

MAIO 2019 – SELECCIÓN DE DOUS (2) TRABALLADORES /AS PARA AS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 08.05.2019 deste Concello aprobáronse as bases para a selección de dous (2) traballadores /as para as oficinas de turismo do Concello de Cambados en réxime laboral temporal a tempo parcial (25 horas semanais), e na modalidade de contrato eventual por circunstancias da producción por un período […]

MAIO 2019 – DECRETO DE DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE

DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade os días 8 e 9 de maio, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local […]

MAIO 2019 – TAXAS SERVIZO MERCADO 1º TRIMESTRE/2019

TAXAS SERVIZO MERCADO 1º TRIMESTRE/2019 (COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DO 20 DE MAIO DE 2019 AO 22 DE XULLO DE 2019)

MAIO 2019 – TAXAS SERVIZO PRAZA ABASTOS 1º TRIMESTRE/2019

 TAXAS SERVIZO PRAZA ABASTOS 1º TRIMESTRE/2019 (COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DO 20 DE MAIO DE 2019 AO 22 DE XULLO DE 2019)

MAIO 2019 – EXPOSICIÓN PADRÓNS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 2º CUADRIMESTRE/2019

PADRONS EN FORMATO DIXITAL DAS TAXAS E PREZOS PUBLICOS 2º CUADRIMESTRE, PARA EXPOSICION PUBLICA DO 03 AO 30 DE MAIO 2019

ABRIL 2019 – CONVOCATORIA PLENO ELECCIÓN DE MEMBROS DE MESAS ELECTORAIS

Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente Motivo: «NECESIDADE DE ELECCIÓN DE MEMBROS DE MESAS ELECTORAIS DENTRO DO PRAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO» Data e hora: 1ª convocatoria: 29 de abril de 2019 ás 13:00 2ª convocatoria: 29 de abril de 2019 ás 14:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.RATIFICACIÓN […]

ABRIL 2019 – EXPOSICIÓN PÚBLICA MATRICULA IAE – EXERCICIO 2019

ANUNCIO EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DO 2019 De conformidade co artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio do 2019 exponse ao […]