PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2023 – Resultado do proceso selectivo para contratación de 5 varredores/as, de acordo coa concesión de subvención por parte da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ó abeiro da Orde do 09.01.2023.

XUÑO 2023 – Resultado do proceso selectivo para contratación de 5 varredores/as, de acordo coa concesión de subvención por parte da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ó abeiro da Orde do 09.01.2023.

ANUNCIO

O Tribunal Cualificador, en sesión celebrada o día 07/06/2023, procedeu a efectuar entrevista persoal aos candidatos e á baremación consonte aos criterios de preferencia e aos criterios específicos recollidos no Anexo I das Bases reguladoras do proceso selectivo, acadándose o seguinte resultado:
APELIDOS E NOME Puntuación total
ACHA OUBIÑA, MARCOS 7’85
ARAGUNDE BAULO, SALOME 4’13
GOMEZ NUÑEZ, CELESTINO 7’44
LAMELAS CERVIÑO, ISABEL 9’09
NEMERIUK, YULLIA 3’30
REY BUEZAS, FRANCISCO JAVIER 4’34
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARINA 8’47
SANTOS FERNANDEZ, LUIS 6’20
VAZQUEZ VILAR, JUANA 8’68
Na súa consecuencia, en cumprimento da Base novena do proceso selectivo faise público que o Tribunal Cualificador, á vista do citado resultado, e por unanimidade, acordou:

PRIMEIRO.- Formular proposta de contratación á Alcaldía a favor dos cinco aspirantes que se relacionan a continuación, por ter acadado a maior puntuación:
ISABEL LAMELAS CERVIÑO
JUANA VAZQUEZ VILAR
MARINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
MARCOS ACHA OUBIÑA
CELESTINO GOMEZ NUÑEZ

SEGUNDO.- Requirir aos aspirantes propostos para que aporten a seguinte documentación:
– Fotocopia do Documento Nacional de Identidade
– Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social
– Certificado de titularidade de conta bancaria para domiciliación da nómina
Forma de presentación: Presencial
Día 8 de xuño de 2023 (xoves)
Horario: 9’00 a 11’00 horas
Lugar: Concello de Cambados – Departamento de Persoal (Rúa Ourense /1ª planta)

TERCEIRO.- No caso de que algunha das persoas propostas renunciase ao posto de traballo ou non aportase a documentación requirida no prazo indicado, formularase a proposta de contratación a favor da persoa que lle siga na orde de puntuación, e que quedarán en lista de espera a estes efectos.

CUARTO.- Que se publique anuncio no Taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Cambados (https://cambados.sedelectronica.ga) cos resultados das baremacións obtidas polos candidatos/as aos postos convocados.

ANUNCIO TRIBUNAL CUALIFICADOR – Resultado proceso selectivo