PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

SETEMBRO 2017 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ACORDO INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR SANIDADE

Achega a Consellería de Sanidade para a súa exposición no taboleiro de anuncios dese concello, a cédula de notificación do acordo de inicio do expediente sancionador núm 2017296AL-PO, incoado a Elisardo del Rio Cores, como titular do establecemento El Rincón de Manuela, e con enderezo na rúa Pontevedra núm. 4 20 D, de Cambados, despois […]

AGOSTO 2017

MOCION DO GRUPO MUNICIPAL SOMOS CAMBADOS PARA ESIXIR QUE O PAZO DE MEIRAS SEXA DO POBO MOCION PARA INSTAR AXUNTA DE GALICIA PARA RETERIDA DO ANTEPROXECTO DE REFORMA DA LEI DE SAUDE DE GALICIA  ANUNCIO COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 3T 2017 ANUNCIO COBRANZA SERVIZOS MERCADO 3T 2017 ANUNCIO COBRANZA PADRÓN SERVICIO PRAZA 3T 2017 PROPOSTA […]

XULLO 2017

LICITACIÓN DE OBRAS Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA RÚA BIMBIO”.Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 21 de agosto de 2017 […]

XUÑO 2017

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN Rematadas as obras de “ENSANCHE DE VIAL NA RÚA CRUCEIRO (VILARIÑO)“, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizo 2016, foron executadas pola empresa adxudicataria “CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.”, por un importe de 15.972,00 €, cunha baixa de 4.028,00€.   ANUNCIO LICITACIÓN SUBMINISTRO E SERVIZO Por […]

MAIO 2017

ACTA DO ÓRGANO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CATRO AUXILIARES DE POLICIA LOCAL REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE CAMBADOS ACTA DO ÓRGANO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CATRO AUXILIARES DE POLICIA LOCAL PROBAS FÍSICAS E PROBAS DE ACCESO  ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS Por medio da presente infórmase que se procederá á […]

ABRIL 2017

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL DAS INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, AUGA E HIDROCARBUROS Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, 5 de abril de 2017, relativa á apertura dos sobres A) “documentación xeral”, das empresas que tomaron parte na […]

MARZO 2017

RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITO 3-2017 RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITO 2-2017 REGULAMENTO INTERNO DE ACCIÓN VOLUNTARIA DO CONCELLO DE CAMBADOS APROBACION ACTA DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO ACTAS SELECCION PERSOAL PLAN CONCELLOS DEPUTACION 2017 EXPEDIENTE MODIFICACIÓN 01/17 PRESUPOSTO 2016, PRORROGADO PARA 2017 ADXUDICACION ESPAZO COWORKING VIVEIRO DE EMPRESAS CONTRATO “ARRENDAMENTO DE […]

FEBREIRO 2017

ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICAR A ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE BEIRARRÚAS E TERREOS DE USO PÚBLICO CANDO DEN ACCESO A ESTABLECEMENTOS INDUSTRIAIS OU COMERCIAIS, RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUEIRA CLASE SUSPENSIÓN DO PROCESO DE SELECCIÓN […]

XANEIRO 2017

ACORDO DE GOBERNO PARA ESTABLECER MELLORAS FISCAIS NA TRIBUTACIÓN DAS DEVOLUCIÓNS DAS CLAUSULAS ABUSIVAS DOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS MODIFICACIÓN PUNTUAL DA REALCIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE CAMBADOS RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITO 1-2017 CREDITO EXTRAORDINARIO E SUPLEMENTO DE CREDITO 1-2017 DOCUMENTACIÓN SOBRE CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS […]

DECEMBRO 2016

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCAIS RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA APROBATORIA DO PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS MUNICIPAL DESAFECTACIÓN DA SUPERFICIE DUNS 288 METROS CUADRADOS, CORRESPONDENTE A PARCELA UBICADA NA ZONA DE O POMBAL, COMPRENDIDA APROXIMADAMENTE ENTRE OS VÉRTICES 143 Y 144, DO DESLINDE NO TÉRMINO MUNICIAL DE CAMBADOS E PLANOS ZONA DESAFECTACION COSTAS […]