PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

OUTUBRO 2019 – COBRANZA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, AGOSTO 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PÚBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF AGOSTO […]

OUTUBRO 2019 – PUBLICACIÓN EDICTO XUZGADO

EDICTO DO XUZGADO DE CORCUBION  QUE DEBERA SER PUBLICADO NO TABLON DE ANUNCIOS DO CONCELLO EDICTO XUDICIAL

OUTUBRO 2019 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS Expte. 4736/2019 APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZAS FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS DO CONCELLO DE CAMBADOS Aprobada inicialmente por acordo do Pleno ordinario deste Concello, celebrado o 26 de setembro de 2019, a modificación da ordenanza fiscal […]

OUTUBRO 2019 – APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZAS FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA DO CONCELLO DE CAMBADOS Aprobada inicialmente por acordo do Pleno ordinario deste Concello, celebrado o 26 de setembro de 2019, a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de distribución de auga, en […]

OUTUBRO 2019 – RELAC. SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS ELECTORAIS / ELECCIÓNS XERAIS

RELACIÓN DE SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS, A SÚA UBICACIÓN E DELIMITACIÓN EN CADA UN DOS CONCELLOS DA PROVINCIA, EN RELACIÓN COAS PRÓXIMAS ELECCIÓNS XERAIS DO 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 De acuerdo con el artículo 24.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General modificada por la Ley Orgánica 3/1995, […]

OUTUBRO 2019 – EXPOSICIÓN PÚBLICA APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA N. Expediente 4709/2019 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2019/MOD/030–SUPLEMENTO DE CRÉDITO R.E.C. 03/2019 ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de setembro de 2019, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito co nº […]

OUTUBRO 2019 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O ANO 2019

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O ANO 2019 Prazo de presentación de solicitudes do 03/10/2019 ao 17/10/2019 BASES CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2019 SEDE ELECTRONICA DO CONCELLO DE CAMBADOS BDNS(Identif.):475082 De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 […]

OUTUBRO 2019 – SUBVENCIÓNS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019/2020

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019/2020 Prazo de presentación de solicitudes do 03/10/2019 ao 17/10/2019 BASES CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019-2020 BDNS(Identif.):475090 De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de […]

SETEMBRO 2019 – Anuncio exposicion listas censo electoral Eleccions Xerais Novembro 2019

ANUNCIO De conformidade co artigo 39.2 da Lei 5/1985 do 19 de xuño de réxime electoral xeral comunícase a apertura do prazo de consulta das listas electorais do censo vixentes que se habilitará entre o 30.09.2019 e o 07.10.2019. Durante o dito prazo calquer persoa poderá formular reclamación dirixida á Delegación Provincial da Oficina do […]

SETEMBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA AO SERVIZO DE “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA”

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA DO SOBRE A) DECLARACIÓN DEUC E SOBRE C) PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DEPENDENTES DUN XUÍZO DE VALOR (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) RELATIVA AO SERVIZO DE “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA” No enlace que se xunta poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o  […]