PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

NOVEMBRO 2018 – DELEGACIÓN ALCALDÍA

DELEGACIÓN ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE D. VÍCTOR M. CAAMAÑO RIVAS, DO 11 AO 18 DE NOVEMBRO Expediente G.1705/2018 DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade do 11 ao 18 de novembro inclusive, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa […]

NOVEMBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 29 de novembro de 2018 ás 21:00 e 2ª convocatoria: 29 de novembro de 2018 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS, Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Expediente 3849/2018. MOCIÓN DE SOMOS CAMBADOS EN DEFENSA DA CALIDADE E INDEPENDENCIA […]

NOVEMBRO 2018 – COBRANZA DA TAXA POR O SERVIZO DA PRAZA DE XULLO-SETEMBRO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: PADRON PRAZA XULLO-AGOSTO […]

NOVEMBRO 2018 – ANUNCIO COBRANZA DA TAXA POLO SERVIZO DE LIXO PRAZA XULLO-SETEMBRO 2018

Anuncio de cobranza en PerÍodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS correspondentes a Remesa: […]

NOVEMBRO 2018 – ANUNCIO COBRANZA DA TAXA POLO SERVIZO DE MERCADO XULLO-SETEMBRO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZOS MERCADO correspondentes a Remesa: PADRON MERCADO XULLO- […]

NOVEMBRO 2018 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA

DELEGACIÓN DA ALCALDÍA EN VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS PARA O DÍA 21/11/2018 DENDE AS 14:00 HORAS DELEGACIÓN ALCALDIA O 21 DE NOVEMBRO EN VICTOR CAAMAÑO RIVAS

NOVEMBRO 2018 – EDICTO EXPOSICIÓN PUBLICA TABLON DE ANUNCIOS NOTARIA

Tramítase acta de notoriedad de declaración de herdeiros abintestato de Don Benito Núñez Piñeiro, con domicilio no Lugar da Modia, número 91-B, do municipio de Cambados, que faleceu o día nove de xullo de dous mil dezaoito, en estado de separado xudicialmente de Doña Carmen Vázquez Padín, de cuxo matrimonio, único contraído, deixou cinco fillos, […]

NOVEMBRO 2018 – PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2018

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS PARA Á PROMOCIÓN ECONÓMICA A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento para a concesión, para o ano 2018 do PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS PARA Á PROMOCIÓN ECONÓMICA no ámbito do Concello de Cambados coa finalidade de colaborar dunha forma activa na Promoción Económica no municipio apoiando a posta en […]

NOVEMBRO 2018 – REMATE DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA.

Pola empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”, rematáronse as obras de “REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA”, obra nº PC2017045199, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017. O investimento ascendeu á cantidade de quince mil cento cincuenta euros (15.150,00 €), de Ive á cantidade de tres mil cento […]

NOVEMBRO 2018 – BASES AXUDAS AOS VECIÑOS PARA ENSINO

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217 de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2018 consignouse crédito para a concesión de subvencións para “Axudas a veciños para estudos (bolsas ensino)” na aplicación orzamentaria 3200/48100. Vistas as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino e […]