PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2023 – Resultado do proceso selectivo para contratación de 5 varredores/as, de acordo coa concesión de subvención por parte da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ó abeiro da Orde do 09.01.2023.

ANUNCIO O Tribunal Cualificador, en sesión celebrada o día 07/06/2023, procedeu a efectuar entrevista persoal aos candidatos e á baremación consonte aos criterios de preferencia e aos criterios específicos recollidos no Anexo I das Bases reguladoras do proceso selectivo, acadándose o seguinte resultado: APELIDOS E NOME Puntuación total ACHA OUBIÑA, MARCOS 7’85 ARAGUNDE BAULO, SALOME […]