PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2023 – Resolucion aprobación lista definitiva admitidos/as e excluídos/as, designación de tribunal cualificador e de data para celebración 1º exercicio lista de reserva traballador/a social/a

XUÑO 2023 – Resolucion aprobación lista definitiva admitidos/as e excluídos/as, designación de tribunal cualificador e de data para celebración 1º exercicio lista de reserva traballador/a social/a

Resolucion aprobación lista definitiva admitidos/as e excluídos/as, designación de tribunal cualificador e de data para celebración 1º exercicio lista de reserva traballador/a social/a

Vista a Resolución da Alcaldía do 10/02/2022 (Decreto núm. 2022-0138), pola que se aprobaron as BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS / POSTOS DE TRABALLADOR/A SOCIAL integradas no grupo A, subgrupo A-2, da escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios.
(convocatoria publicada no BOP nº 39 de 25.02.2022).
Visto que mediante Resolución da Alcaldía do 02/09/2022, aprobouse a lista provisional coas persoas admitidas e excluídas.
Visto que se otorgou o prazo de tres días hábiles concedido aos efectos de emenda do defecto que motivou a exclusión/omisión, en cumprimento do disposto na base terceira do referido proceso selectivo, e non houbo ningunha solicitude de subsanación.
Visto que se detectou un erro na lista provisional na que figuraba a candidata Graciela Rivas Nogueira como excluida, debendo figurar como admitida e procede a súa corrección.
De acordo co disposto na Base quinta do proceso selectivo,
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para o nomeamento temporal de funcionarios interinos integrados na Escala de Administración Especial; Subescala Técnica (Medio, grupo A, subgrupo A2), praza/posto de Traballador/a Social, integrada polas persoas que se indican a continuación:
APELIDOS E NOME ESTADO
1 Álvarez Cernadas, Leticia Admitida
2 Araujo Montenegro, Nuria Admitida
3 Barros Castro, Paula Admitida
4 Bouzón Vila, Tamara Admitida
5 Castro Fernández, Alba Admitida
6 Costa Martínez, Rosa María Admitida
7 Costas Gallego, Blanca Admitida
8 Costoya Bello, Gemma María Admitida
9 Dios Núñez, María Mercedes Admitida
10 Diz Baulo, Cristina Admitida
11 Domínguez Sartal, Begoña Admitida
12 Estévez Muñoz, Sara Admitida
13 Fernández Dopazo, María del Carmen Admitida
14 Fernández Formigo, Alba Admitida
15 Fernández López, Elva María Admitida
16 Filgueiras López, Nuria Admitida
17 Gago Moledo, Leticia Admitida
18 García Vila, Tania Admitida
19 González García, Mónica Admitida
20 Hernando Martínez, Paula Admitida
21 Higuera Martín, Estrella Natividad Admitida
22 Lalinde Gutiérrez, Ramón Admitido
23 Leiro Mariño, Rocío Admitida
24 Lorenzo Rodríguez, Sandra Admitida
25 Novoa García, Noelia Admitida
26 Otero Dominguez, María Jesús Admitida
27 Otero García, Vanesa Admitida
28 Otero Sabarís, Ana Admitida
29 Otero Vicente, Enrique Admitido
30 Parreño Usatorre, Marta Admitida
31 Pazos Lojo, Ana Admitida
32 Pereira Barcia, María Admitida
33 Pérez Rodríguez, Elisabeth Admitida
34 Portela Prol, Ariadna Admitida
35 Ramírez Abal, Irene Admitida
36 Rey Hermida, Bibiana Admitida
37 Rey Radío, Nuria Admitida
38 Rivas Nogueira, Graciela Admitida
39 Rodríguez López, Clara Excluida (2)
40 Rodríguez Somoza, Yolanda Admitida
41 Sabajanes Reguera, María Teresa Admitida
42 Serantes Posee, Paula Admitida
43 Silva González, Irma María Admitida
44 Souto Taboada, María Julia Admitida
45 Taborda Valencia, Katherine Admitida
46 Torres García, Cecilia Admitida
47 Veira Ferrín, Ana Patricia Admitida
48 Vieites Freire, Adriana Admitida
49 Zas Castro, María Manuela Admitida
Motivos da exclusión:
(1) Non aporta modelo normalizado de solicitude no que se exprese que cumpre con todos os requisitos necesarios para formar parte no proceso selectivo (Anexo I).
(2) Non consta acreditación de ter ingresado na conta da Tesourería do Concello de Cambados, durante o prazo de presentación de instancias, o importe en concepto de dereitos de exame segundo o disposto na ordenanza reguladora por importe de 5,50 €.
SEGUNDO.- Designar aos compoñentes do Tribunal Cualificador:
-Presidente/a:
 Titular: María José Parada Portas, técnica de persoal
 Suplente: Aitor Iglesias Monzón, tesoureiro
-Vogais:
 Titular: María José Casal Gil, traballadora social
 Suplente: Elena Soto Ruzo, traballadora social
 Titular: María del Pilar Domínguez Panadero, traballadora social
 Suplente: Angeles Torres Calvo, traballadora social
 Titular: Marta Caldas Fariñas, traballadora social
 Suplente: Seila Álvarez del Campo, traballadora social
-Secretario/a:
 Titular: Miguel Rodríguez de Vicente-Tutor, secretario
 Suplente: Pablo Nogueira González, letrado-asesor xurídico
A constitución do Tribunal terá lugar o vindeiro martes 20 de xuño de 2023 ás 10:30 horas.
O primeiro exercicio da fase de oposición (test de carácter obrigatorio e eliminatorio) terá lugar o vindeiro venres 30 de xuño de 2023 ás 12:00 horas no Salón de Congresos e Exposicións José Peña sito na Rúa o Borrón n.º 3, 36630 (Cambados)
TERCEIRO.- Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.

Resolucion lista de reserva traballador_a social_a