PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2019 – PUBLICACIÓN DILIXENCIA Nº 3 DANDO CONTA INFORME VALORACIÓN TÉCNICO MUNICIPAL

AGOSTO 2019 – PUBLICACIÓN DILIXENCIA Nº 3 DANDO CONTA INFORME VALORACIÓN TÉCNICO MUNICIPAL

DILIXENCIA Nº 3.-  PARA DAR CONTA DO INFORME  DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS  PRESENTADAS POLAS EMPRESAS QUE TOMARON PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS  (LOTE 1 E LOTE 2)  E  FORMULAR PROPOSTA  DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

Expte. Contratación: 2205/2019 Expte. Xunta:  PM2019/190 AGADER 2019-2020.
Tipo de contrato: OBRAS
Obxecto do contrato:  MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: COUTO DE ABAIXO – QUINTÁNS (CASTRELO), CEREIXEIRA (OUBIÑA)  E AGROLONGO, A VEIGA E XIELES (CORVILLÓN).
 Procedemento de contratación: Aberto simplificado sumario con división en lotes
Tramitación:  ordinaria
Código CPV:  45233223-8 Traballos de repavimentación de calzadas.  45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado
 Prezo estimado: 42.137,90 € IVE: 8.848,96 €
Orzamento base de licitación: 50.986,86 €
Duración: 1 MES
LOTES
Nº 1.- Camiños Couto de Abaixo, Quintáns (Castrelo) e Cereixeira (Oubiña)
Nº 2.- Camiños Agrolongo, A Veiga e Xieles (Corvillón)
Nº Lote

BASE

IMPOÑIBLE

IVE

TOTAL

LOTE

Nº 1.- Camiños Couto de Abaixo, Quintáns (Castrelo) e Cereixeira (Oubiña) 19.797,66 4.157,51 23.955,17
Nº 2.- Camiños Agrolongo, A Veiga e Xieles (Corvillón) 22.340,24 4.691,45 27.031,69
Investimento total proxecto. 42.137,90 8.848,96 50.986,86

 

Reunidos na Oficina do Servizo de Contratación, o día 19 de agosto de 2019, sendo as trece horas e   trinta minutos, o Concelleiro Delegado de Obras e Servizos, D. Samuel Lago Ozón, a Secretaria accidental, Dª Mar Mondragón Treviño, a Interventora accidental, Dª Ana María Fole Pintos e o funcionaria encargado do Servizo de Vías e Obras, D. Manuel Sineiro Galiñanes, co obxecto de dar conta do informe-valoración do Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: COUTO DE ABAIXO – QUINTÁNS (CASTRELO), CEREIXEIRA (OUBIÑA)  E AGROLONGO, A VEIGA E XIELES (CORVILLÓN). AGADER 2019/2020” e formular proposta de adxudicación, se procede.

 

1º.- SUBSANACIÓN DE ERRO.- Observado un erro involuntario de transcrición na Dilixencia nº 2,  apartado nº 5, apertura das ofertas presentadas ao Lote 1, na que se consignou como baixa ofertada pola empresa Pérez Portela, S.L., a cantidade de 495,45 €, sendo a correcta 505,45 €, tal e como figura no Anexo II, de conformidade co establecido polo artigo 109 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común, queda subsanado o erro indicado.

 

2º.- DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL.- Seguidamente transcríbese o informe-valoración, emitido polo Técnico Municipal, en data 07/08/2019 e que di:

“…LOTE 1.= En primer lugar y a la vista de las empresas y ofertas presentadas se comprueba la existencia de ofertas desproporcionadas, de acuerdo con la cláusula 12 del Pliego de Condiciones, obteniéndose el siguiente resultado:

 

LOTE 1 Empresas Ofertas
1 CALDEVERGAZO, S.L. 21.538,00
2 ENRIQUE C. CASAS, S.L. 23.835,39
3 FECHI, S.L. 23.955,17
4 COVSA 23.595,85
5 PÉREZ PORTELA , S.L. 23.449,72
6 POMBO VIDAL, S.L. 19.164,14
7 MARCONSA S.L. 22.434,45
8 NEXIA INFRAESTRUC., S.L. 23.447,32
Media aritmética 22.677,51 2.267,75 20.409,75
  22.677,51 2.267,75 24.945,26

 

Se comprueba que la oferta presentada por la empresa Pombo Vidal se puede considerar desproporcionada ya que está por debajo del 10 % de la media (20.409,75). Así mismo se comprueba que no existe ninguna oferta por encima del 10 % de la media. Por tanto se descarta de la puntuación para su adjudicación a la empresa Pombo Vidal, S.L., quedando las puntuaciones de las ofertas de la siguiente manera :

 

 Lote 1 Empresas Oferta Baja Puntos Mejora 1 Mejora 2 Total puntos
1 CALDEVERGAZO, S.L. 21.538,00 2.417,17 50,00 0,00 0,00 50,00
2 ENRIQUE C. CASAS, S.L. 23.835,39 119,78 2,48 23,00 27,00 52,48
3 FECHI, S.L. 23.955,17 0,00 0,00 23,00 27,00 50,00
4 COVSA 23.595,85 359,32 7,43 23,00 27,00 57,43
5 PÉREZ PORTELA , S.L. 23.449,72 505,45 10,46 23,00 27,00 60,46
7 MARCONSA S.L. 22.434,45 1.520,72 31,46 23,00 27,00 81,46
8 NEXIA INFRAESTRUC., S.L. 23.447,32 507,85 10,51 23,00 27,00 60,51

 

Por tanto la oferta más ventajosa para este Lote 1, es la de Marconsa, S.L., al alcanzar una puntuación de 81,46 puntos.

 

LOTE 2.

En primer lugar y a la vista de las empresas y ofertas presentadas, se comprueba la existencia de ofertas desproporcionadas, de acuerdo con la clausula 12 del Pliego de Condiciones, obteniéndose el siguiente resultado :

 

Lote 2 Empresa Oferta
1 CALDEVERGAZO, S.L. 25.168,00
2 FECHI, S.L. 27.031,69
3 COVSA 24.274,45
4 PÉREZ PORTELA , S.L. 26.004,49
5 POMBO VIDAL, S.L. 21.625,35
6 MARCONSA S.L. 26.767,85
7 NEXIA INFRAESTRUC., S.L. 26.336,98
Media aritmética 25.315,54 2.531,55 22.783,99
  25.336,62 2.533,66 27.870,28

 

Se comprueba que la oferta presentada por la empresa Pombo Vidal se puede considerar desproporcionada ya que está por debajo del 10 % de la media (22.783,99). Asimismo se comprueba que no existe ninguna oferta por encima del 10 % de la media. Por tanto se descarta de la puntuación para su adjudicación a la empresa Pombo Vidal, S.L., quedando las puntuaciones de las ofertas de la siguiente manera :

 

Lote 2 Empresas Ofertas Baja Puntos Mejora Total puntos
1 CALDEVERGAZO, S.L. 25.168,00 1.863,69 33,80 0,00 33,80
2 FECHI, S.L. 27.031,69 0,00 0,00 50,00 50,00
3 COVSA 24.274,45 2.757,24 50,00 50,00 100,00
4 PÉREZ PORTELA , S.L. 26.004,49 1.027,20 18,63 50,00 68,63
6 MARCONSA S.L. 26.767,85 263,84 4,78 50,00 54,78
7 NEXIA INFRAESTRUC., S.L. 26.336,98 694,71 12,60 50,00 62,60

 

Por tanto la oferta más ventajosa para este Lote 2, es la de COVSA, al alcanzar una puntuación de 100,00 puntos…”

 

3.- REQUIRIMENTO DE XUSTIFICACIÓN DAS BAIXAS DESPROPORCIONADAS Á EMPRESA POMBO VIDAL, S.L..-

Á vista do informe do Técnico Municipal no que considerou desproporcionadas as ofertas presentadas  pola Empresa Pombo Vidal, S.L. ao Lote nº 1: Camiños Couto de Abaixo, Quintáns (Castrelo) e Cereixeira (Oubiña) e Lote nº 2  Camiños Agrolongo, A Veiga e Xieles (Corvillón) e, de conformidade co establecido na Cláusula 12 do Prego que di que “…cando se identifique unha oferta que poida ser considerada desproporcionada ou anormal, deberá darse audiencia nun prazo de 5 días hábiles ao licitador que a presentase, para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da mesma…”; requirida á empresa (Rexistro saída 2019-S-RE-1115 – 07/08/2019), non presentou xustificación algunha, antes do prazo límite que rematou o pasado día 14/08/2019.

 

Á vista dos antecedentes e o informe  de referencia, a Unidade Técnica, por unanimidade, acorda formular ao órgano de contratación as propostas de adxudicación seguintes:

 

1º.- Adxudicar as obras do LOTE 1: “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: CAMIÑOS DE COUTO DE ABAIXO, QUINTÁNS (CASTRELO) E CEREIXEIRA (OUBIÑA), á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.”, polo prezo e melloras ofertadas e por ter acadada unha puntuación total de 81,46 puntos.

 

 

 LOTE 1

Empresas

Oferta

 

Baixa Puntos Mellora 1 Mellora 2 Total  puntos
MARCONSA S.L. 22.434,45 1.520,72 31,46 23,00 27,00 81,46

 

MELLORA 2.- Pavimentado asfalto en quente 207m2 (315 m2- 108 m2 : 207 m2.), 23 puntos.

 

Partida Descrición Uds. Prezo unitario TOTAL
  MBC AC 16 SURF D (D-12)      
  Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.      
  CAMIÑO COUTO DE ABAIXO -CASTRELO 207,00 m2 5,93 €/m2 1.227,51 €

 

MELLORA 2.- Substitución da partida de triple rego pola partida de pavimentado con MBC AC 16 SURF D (D-12) no camiño de Couto de Abaixo, 27 puntos.

 

Substitución da partida 1.02.04 DO PRESUPOSTO :

Partida Descrición Uds. Prezo unitario TOTAL
1.02.04 m² Tripla rega asfáltica ECR-2      
  Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.      
  CAMIÑO COUTO DE ABAIXO -CASTRELO 340,00 m2 3,30 €/m2 1.122,00 €

 

Pola partida :

Partida Descrición Uds. Prezo unitario TOTAL
  MBC AC 16 SURF D (D-12) + REGA SEMIPROFUNDA      
  Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2. Incluso Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm      
  CAMIÑO COUTO DE ABAIXO -CASTRELO 340,00 m2 7,50 €/m2 2.550,00 €

 

2º.- Adxudicar as obras do LOTE 2: “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: CAMIÑOS DE AGROLONGO, A VEIGA E XIELES (CORVILLÓN)”, á empresa “CONSTRUCCIONES OBRA Y VIALES, S.A.”,  polo prezo e mellora ofertada e ter acadada unha puntuación total de 100 puntos.

 

 

LOTE 2

Empresa

Oferta

 

Baixa Puntos Mellora Total  puntos
COVSA 24.274,45 2.757,24 50,00 50,00 100,00

 

MELLORA LOTE Nº 2  Camiño de Agrolongo (Corvillón), 50 puntos:

 

Pavimentado da zona actual de triple rega por pavimentado con MBC AC 16 SURF D (D-12), 50 puntos.

 

Partida Descrición Uds. Prezo unitario TOTAL
  MBC AC 16 SURF D (D-12)      
  Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.      
  AGROLONGO. 580,00 m2 5,93 €/m2 3.439,40 €

 

E non tendo máis asuntos de que tratar, levántase a sesión, sendo  as  horas trece e dez minutos, estendéndose a presente Dilixencia, que asina electronicamente o funcionario Encargado do Servizo de Vías e Obras, no lugar e data indicados.

Publicación_Anuncio_Dilixencia nº 3 Dar conta informe-valoración Técnico Mnpal