PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, SETEMBRO 2019

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

NOVEMBRO 2019 – PUNTUACION ALUMNOS E CONVOCATORIA ENTREVISTAS PERSOAL OBRADOIRO DE EMPREGO

LISTADO PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS ALUMNOS-TRABALLADORES  E CONVOC.ATORIA ENTREVISTA PERSOAL OBRADOIRO EMPREGO “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO II” CONVOCATORIA ENTREVISTA PERSOAL OBRADOIRO PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS ALUMNOS  

NOVEMBRO 2018 – ANUNCIO RESOLUCIÓN TRIBUNAL COBERTURA TEMPORAL POLICIA LOCAL

ANUNCIO DAS RESOLUCIÓNS ADOPTADAS POLO TRIBUNAL CUALIFICADOR ENCARGADO DA ELABORACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A COBERTURA TEMPORAL DO POSTO DE XEFE/A DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CAMBADOS ADOPTADAS EN SESIÓN DE 06.11.2019 Anuncio de méritos do proceso selectivo para a elaboracion dunha lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe_a […]

NOVEMBRO 2019 – LISTA ALUMNOS ENTREVISTA OBRADOIRO

LISTADO CONVOCATORIA ENTREVISTA ALUMNAS/OS – TRABALLADORAS/ES O.E. “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO II” LUGAR: OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS DATA: 8 de novembro 2019 ESPECIALIDADE: XARDINERÍA E CARPINTERÍA ÁS 09:30 H ABEL CHAVES, JUAN CARLOS AMOEDO CARBIA, JOSE ANTONIO BRIÑEZ CAMPEROS,DAYORI ANDREINA CASTRO BLANCO, ARANTXA ABAL BEMPOSTA, SANTIAGO BARROS CORES, MARTIN BUCETA PIÑEIRO, JOSE CARDOSO […]

NOVEMBRO 2019 – SOLICITUDE DE Mª ESTHER MARTÍNEZ BUGALLO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NO LUGAR DE OUBIÑA, PARROQUIA DE OUBIÑA

ZONA HIDROGRÁFICA DE GALICIA–SUR Outros documentos, notificacións e informacións públicas DH.W36.67928. SOLICITUDE DE Mª ESTHER MARTÍNEZ BUGALLO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NO LUGAR DE OUBIÑA, PARROQUIA DE OUBIÑA (SAN VICENZO), NO CONCELLO DE CAMBADOS Mª Esther Martínez Bugallo solicita de Augas de Galicia co CIF: Q1500378C, a autorización de obras no lugar de Oubiña, parroquia […]

NOVEMBRO 2019 – ACTA MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 5_11_2019 APERTURA OFERTAS E PROPOSTA ADXUDICACIÓN CONTRATO ARRENDAMENTO LOCAL INDUSTRIAL (PARCELA 52) POLÍGONO SETE PÍAS. No enlace que se xunta poderase descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o 5 de novembro de 2019, relativa á apertura dos sobres únicos das ofertas presentadas polas empresas que toman parte na licitación do contrato […]

NOVEMBRO 2019 – ANUNCIO REUNIÓN MESA CONTRATACIÓN

ANUNCIO REUNIÓN MESA CONTRATACIÓN, 8-11-2019, 12:00 HORAS, EXPTE. SUBMINISTRO MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL O vindeiro día 8 de novembro de 2019, ás 12.00 horas, na Oficina do Servizo de Contratación, reunirase a MESA DE CONTRATACIÓN co obxecto de dar conta do informe-valoración das ofertas, emitido polo Técnico Municipal, e formular proposta de adxudicación do contrato de subministro de […]

NOVEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

REMATE DAS OBRAS DE ACCESO AOS COLEXIOS DE A PASTORA, OS OLMOS E CORVILLÓN (MURO) Pola empresa “ACEVI, S.L.” rematáronse as obras de “MELLORA DE ACCESO AOS COLEXIOS DE A PASTORA, OS OLMOS E CORVILLÓN (MURO) 2017024788”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). Subvención PC/2017 Deputación […]

NOVEMBRO 2019 – SELECCIÓN DE PERSOAL

Expediente 5487/2019 Publicadas no Taboleiro de Edictos do Concello e da Policía Local o pasado 24.10.2019, a convocatoria e as bases reguladoras para a elaboración dunha lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe/a da Policía Local do Concello de Cambados, e finalizado o período establecido para a presentación de instancias esta […]

NOVEMBRO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/030

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/030 N. Expediente 4709/2019 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2019/MOD/030–SUPLEMENTO DE CRÉDITOS PARA R.E.C. 03/2019 APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/030 Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria do día 26 de setembro, o expediente de modificación de créditos baixo a modalidade de suplemento de crédito nº 2019/MOD/030, e non téndose […]