PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2019 – COBRANZA DO PADRÓN P.P. ESCOLA DE MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2018-2019

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: TAXAS ESCOLA […]

MARZO 2019 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA

DECRETO DA ALCALDIA Por motivos familiares teño que continuar coa miña ausencia, hoxe e mañán, días 7 e 8 de marzo, polo que seguirá actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de […]

MARZO 2019 – ORDENANZA PARA IMPULSO DO GALEGO NO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO Elevado a definitivo o acordo de aprobación inicial da Ordenanza para impulso do galego no Concello de Cambados, adoptado en sesión celebrada polo Pleno da Corporación o día 25 de outubro de 2018, ó non terse presentado alegacións dentro do prazo establecido ao efecto, fáise público o texto íntegro da mesma aos efectos oportunos

MARZO 2019 – RELACIÓN DE MESAS E LOCAIS ELECTORAIS A UTILIZAR NAS “ELECCIONS XERAIS 2019

RELACIÓN DE MESAS E LOCAIS ELECTORAIS A UTILIZAR NAS “ELECCIONS XERAIS 2019”.- (AS RECLAMACIÓNS DEBERÁN PRESENTARSE ANTE A XUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DURANTE O PRAZO DE EXPOSICIÓN: DO 11 AO 17 DE MARZO)

MARZO 2019 – COBRANZA DO PADRÓN DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR XANEIRO 2019

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 28 de febreiro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 28 de febreiro de 2019 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste […]

FEBREIRO 2019 – INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO.- NOTIF. SUSPENSIÓN PREVENTIVA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

ANUNCIO PARA EXPOSICION PUBLICA NO TABOLEIRO RELATIVO A SUSPENSION PREVENTIVA NA RENDA BASICA D EMANCIPACION EXPTES RBE-06926-08 E RBE-12799-08

FEBREIRO 2019 – PADRÓN DAS TAXAS DO SERVIZO DA PRAZA DE ABASTOS

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POLO SERVIZO PRAZA DA REMESA OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO 2018 o seguinte: Durante […]