PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA R.P.T.

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA R.P.T. ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados, en sesión celebrada o 28 de novembro de 2019 adoptou acordo de aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo. En cumprimento do disposto no artigo 202 da Lei 2/2015 do 29 de abril do emprego público de Galicia sométese […]

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA PLANTILLA MUNICIPAL

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA PLANTILLA MUNICIPAL ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados, en sesión celebrada o 28 de novembro de 2019 adoptou acordo de aprobación inicial da modificación da plantilla (cadro de persoal). En cumprimento do disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba […]

DECEMBRO 2019 – APROBACION DEFINITIVA REGULAMENTO REXIME INTERIOR ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE CAMBADOS. O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o 26.09.2019, acordou aprobar inicialmente o Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil Municipal; publicado o anuncio de aprobación inicial no B.O.P. nº 197, do 14.10.2019. Transcorrido o prazo de trinta días de […]

DECEMBRO 2019 – DELEGACION ALCALDIA

DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA E NOMEAMENTO DE CONCELLEIRO DELEGADO Expediente 2813/2019 Resolución da Alcaldía n.º 2019-1384 do 12/11/2019 Delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as Mediante Resolución da Alcaldía do 08.07.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) adoptouse acordo de delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as. Considerando preciso reorganizar […]

DECEMBRO 2019 – NOMEAMENTO INTEGRANTE XUNTA GOBERNO LOCAL E TENENTE DE ALCALDE

ANUNCIO Expediente 2813/2019 Resolución da Alcaldía nº 2019-1386 DO 12/11/2019 Nomeamento de nova integrante da Xunta de Goberno Local e de Tenente de Alcalde Mediante Resolución da Alcaldía do 08.11.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) nomeáronse Tenentes de Alcalde e membros da Xunta de Goberno Local. O artigo 52.1 do Real Decreto 2568/1986 do 28 […]

DECEMBRO 2019 – IGVS – RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

IGVS – RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN – ANUNCIO POLO QUE SE EMPRAZAN AS PERSOAS INTERESADAS PARA SER NOTIFICADAS POR COMPARECENCIA (CONCELLO DE CAMBADOS.- RFª NIF X4331265C e 35477165X) ANUNCIO IGVS