PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2019 – CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019 SOLICITUDE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019 BASES PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019 BDNS(Identif.):484827 De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de […]

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS Exp (4736/2019) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 191, de data 4 de outubro de 2019, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 26 de […]

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA (Exp: 4690/2019) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 191, de data 4 de outubro de 2019, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día […]