PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

REMATE DAS OBRAS DE ACCESO AOS COLEXIOS DE A PASTORA, OS OLMOS E CORVILLÓN (MURO) Pola empresa “ACEVI, S.L.” rematáronse as obras de “MELLORA DE ACCESO AOS COLEXIOS DE A PASTORA, OS OLMOS E CORVILLÓN (MURO) 2017024788”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). Subvención PC/2017 Deputación […]

NOVEMBRO 2019 – SELECCIÓN DE PERSOAL

Expediente 5487/2019 Publicadas no Taboleiro de Edictos do Concello e da Policía Local o pasado 24.10.2019, a convocatoria e as bases reguladoras para a elaboración dunha lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe/a da Policía Local do Concello de Cambados, e finalizado o período establecido para a presentación de instancias esta […]

NOVEMBRO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/030

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/030 N. Expediente 4709/2019 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2019/MOD/030–SUPLEMENTO DE CRÉDITOS PARA R.E.C. 03/2019 APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/030 Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria do día 26 de setembro, o expediente de modificación de créditos baixo a modalidade de suplemento de crédito nº 2019/MOD/030, e non téndose […]

OUTUBRO 2019 – FINALIZACIÓN DO SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. FINALIZACIÓN DO SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO. Pola empresa “ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L.U.” rematouse o “SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO 2019101519”, financiados pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) e fondos municipais. O investimento total ascendeu á cantidade de: […]

OUTUBRO 2019 – SITUACION DO MERCADO DE TRABALLO

Informe do mes de Setembro de 2019 do mercado de Traballo do Concello de Cambados. INFORME MERCADO DE TRABALLO Mercado de traballo Contratos rexistrados 1.292 contratos Periodo: Setembro 2019 Crecemento interanual: 25,7% Fonte: Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) Número de contratos rexistrados nas oficinas do SEPE durante o mes.   Parados rexistrados 856 parados Periodo: […]

OUTUBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS OFERTAS PRESENTADAS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NA LICITACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE “MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL” No enlace que se xunta pódese descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o 29/10/2019, para a apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) […]

OUTUBRO 2019 – LEGALIZ. VIVENDA E GALPÓN EN LAXE – VILARIÑO

Expediente de solicitude de licenza municipal para “LEGALIZACIÓN DE VIVENDA E GALPÓN” sita en Laxe – Vilariño, promovido por DNA. ELVIRA FERNANDEZ GARCIA. A construcción supón a ocupacióndo 13.47 % da parcela e disporá dunha altura de 5,60 mts   EDICTO -EXPTE. 2441_2019 LEGALIZACIÓN VIVENDA E GALPÓN

OUTUBRO2019 – BASES PARA LISTA DE RESERVA

ANUNCIO Mediante Resolución da Alcaldía do 24.10.2019 aprobáronse as Bases para a elaboración dunha lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe/a da Policía Local do Concello de Cambados. En cumprimento das Bases Reguladoras do proceso selectivo establécese un prazo de CINCO DIAS NATURAIS para aportar a solicitude de participación e a […]

OUTUBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. SUBMINISTRO CALEFACTORES E MATERIAL PARA AS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS Pola empresa “PAZ DISMAC, S.L.” fíxose entrega do “SUBMINISTRO DE DOUS CALEFACTORES E MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS PC2019014153”, financiados pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017)   Subvención PC/2017 Deputación Fondos municipais 7.286,20 0,00   […]

OUTUBRO 2019 – ANUNCIO LICITACIÓN ARRENDAMENTO LOCAL INDUSTRIAL

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato para  o “ARRENDAMENTO DE LOCAL INDUSTRIAL DE 1.864,17 M2, PARCELA 52, SITO NO POLÍGONO DE SETE PÍAS“ deste Concello de Cambados. Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: PREMER A […]