PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2017 – CORRECCIÓN DE ERRO NA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA PLANTILLA DE PERSOAL 2017

Detectado un erro na publicación do anuncio de aprobación definitiva da plantilla de persoal 2017, publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 218, de data 14 de novembro de 2017, faise constar que, por erro na imprenta, non se incluíron as seguintes prazas na publicación do anuncio Presupostos e cadros de persoal

NOVEMBRO 2017 – BASES PARA INSTALACIÓN E SERVIZOS DE TEMPORADA NO SERVIZO DE COSTAS

DOCUMENTACION SOBRE CRITERIOS A TER EN CONTA NA ELABORACION E EXPLOTACION DOS SERVIZOS DE TEMORADA, ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA E SOLICITUDE DE INFORME SOBRE AS SOLICITUDES DE OCUPACIONS TEMPORAIS DO DOMINIO PUBLICO MARITIMO ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA E SOLICITUDE DE INFORME SOBRE AS SOLICITUDES DE OCUPACIONS TEMPORAIS DO DOMINIO

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO BOE CONCURSO OFICIAL POLICÍA LOCAL

Resolución de 10 de outubro de 2017, do Concello de Cambados (Pontevedra), referente á convocatoria para prover posto de traballo polo sistema de concurso. No «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» número 193, de 6 de outubro de 2017, publicáronse íntegramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover mediante concurso de méritos: […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 21/11/2017, adxudicouse á empresa “ACEINSA SALAMANCA, S.A.“, o contrato das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, por importe de 13.431,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.618,34€ sobre o prezo de licitación (20.049,34 €). As indicadas obras financiaranse integramente pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 20/11/2017, adxudicouse á empresa “FONTEFRÍA, S.L.U.”, o contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)”, por importe de 16.629,68 € (Ive incluído), cunha baixa de 7.593,05 € sobre o prezo de licitación 24.222,73 € (Ive incluído). A indicada obra financiase pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017. […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS OCUPACIÓN POR EXPROPIACIÓN FORZOSA URXENTE

Expediente: Proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-300, Vilariño-polígono do Salnés, punto quilométrico 9+310-10+270. nos concellos de Cambados e Ribadumia Clave: PO/16/062.06 Termos Municipaís: Cambados e Ribadumia. Rogolle a Vde.  que teña a ben facer público, no taboleiro de Anuncios de ese Concello, o contido do adxunto anuncia-relaci0n referente o levantamento de Actas […]

NOVEMBRO 2017 – OFERTA DE EMPREGO

O Concello, presentou unha oferta no Servicio Público de Emprego para cubrir unha plaza vacante por cese da titular e dentro do Plan de Conservación subvencionado pola Excma. Deputación Limpadora, para instalacións deportivas. Xornada de 25 horas semanais con posibilidade de traballo en fin de semana. Duracion do contrato, ata finais de ano. OFERTA DE […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO

Por Resolución desta Alcaldía, de data 6/11/2017, adxudicouse o subministro para a “ADQUISICIÓN DE DÚAS MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA LOCAL PARA TAREFAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E ESPAZO AMBIENTAL”, adxudicada á empresa “ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L.“, por importe de 17.999,62 €; de Ive a cantidade de 3.779,92 €, totalizando un importe de 21.779,54 €. O investimento atópase […]

NOVEMBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN Nestas datas veñen de finalizarse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS”, pola empresa “MARCONSA, S.L.”, para as que se asinou un Convenio, no seu día, entre este Concello de Cambados e o de Ribadumia, aos efectos de solicitar unha subvención conxuntamente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 13/11/2017, adxudicouse á empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, o contrato menor das obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”, por importe de 26.215,36 € (Ive incluído), cunha baixa de 8.784,64 € sobre o prezo de licitación 35.000,00 € (Ive incluído). As obras atópanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017. O […]