PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2017 – ACTA SELECCIÓN PERSOAL DOCENTE MODULOS ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

ACTA SELECCION PERSOAL DOCENTE MODULOS ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO Selección de persoal docente para impartir os módulos da acción: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio. De conformidade co previsto nas bases do proceso selectivo para contratar persoal docente para impartir os módulos da acción: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio RESOLVO publicar a […]

NOVEMBRO 2017 – INFORMACIÓN DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

No día de hoxe procedeuse a apertura dos sobres A) e B) presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao PPOS/2015, formulándose proposta de adxudicación a favor da empresa “ACEINSA SALAMANCA, S.A.”, por […]

NOVEMBRO 2017 – FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS NO LUGAR DE BURGÁNS VILARIÑO

ANUNCIO Por resolución da Alcaldía do 18/08/2017 (Decreto n.º 2017-159), adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA CAPA RODADURA E DOTACIÓN BEIRARRÚAS EN BURGÁNS (VILARIÑO)”, incluídas no PC2016. Publícase a súa formalización en cumprimento do establecido no artigo 154.2 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, […]

NOVEMBRO 2017 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DO POLÍGONO DE O SALNÉS–CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA

ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS Por resolución da Alcaldía do 19 de outubro de 2017 (Decreto núm. 2017-0304), adxudicouse o contrato das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS–CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA” subvencionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Publícase a súa formalización en cumprimento do establecido no artigo […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017

Aprobado definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Cambados para o 2017, de conformidade co disposto no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, publícase o resumo do mesmo: ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017 APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO […]

NOVEMBRO 2017 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE VARIAS ORDENANZAS FISCAIS

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCAIS DO CONCELLO DE CAMBADOS Aprobada inicialmente por acordo do Pleno ordinario deste Concello, celebrado o 30 de outubro de 2017, a modificación das seguintes ordenanzas fiscais: 1. Modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles. 2. Modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas. 3. Modificación da ordenanza […]

NOVEMBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Pola empresa EDECO ENERGÍAS, S.L., finalizáronse as obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA AO EDIFICIO DE SERVIZOS MUNICIPAIS NA RÚA OURENSE”, que ascenderon a un total importe de 42.592,00 € (Ive engadido) e “DOTACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA AO EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL NA RÚA SAN FRANCISCO”, que ascenderon a un total importe de 42.350,00 […]

NOVEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DE CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

Bases e convocatoria para a contratación de persoal docente para impartir o curso de atención sociosanitaria a persoas no domicilio. Presentación de solicitudes, data e horario: Instancia dirixida á Alcaldesa, durante o prazo de 5 días naturais en modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación a contar dende o día seguinte ao da […]