PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 20/11/2017, adxudicouse á empresa “FONTEFRÍA, S.L.U.”, o contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)”, por importe de 16.629,68 € (Ive incluído), cunha baixa de 7.593,05  sobre o prezo de licitación 24.222,73  (Ive incluído).

A indicada obra financiase pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno.

En Cambados, a 20 de novembro de 2017