PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO BOE CONCURSO OFICIAL POLICÍA LOCAL

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO BOE CONCURSO OFICIAL POLICÍA LOCAL

Resolución de 10 de outubro de 2017, do Concello de Cambados (Pontevedra), referente á convocatoria para prover posto de traballo polo
sistema de concurso.

No «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» número 193, de 6 de outubro de 2017, publicáronse íntegramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover mediante concurso de méritos:

Un posto de oficial, pertencente á escala de Administración Especial, subescala de Servizos Especiais e clase de Policía Local e os seus auxiliares.
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20) días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidad coas bases, faranse públicos no Taboleiro de Edictos e na páxina web do Concello de Cambados (www.cambados.es), sen prexuízo de calquera outro medio de difusión que se considere oportuno.

Cambados, 10 de outubro de 2017. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

BOE-23-11-2017 CONVOCATORIA PUESTO OFICIAL P.L.