PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO

Por Resolución desta Alcaldía, de data 6/11/2017, adxudicouse o subministro para a “ADQUISICIÓN DE DÚAS MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA LOCAL PARA TAREFAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E ESPAZO AMBIENTAL”, adxudicada á empresa “ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L.“, por importe de 17.999,62 €; de Ive a cantidade de 3.779,92 €, totalizando un importe de 21.779,54 €.
O investimento atópase financiado ao 80% pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental 2017.
O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP; polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno; polo establecido no artigo 32 g) da Orde de convocatoria, do 30 de decembro de 2016.
En Cambados, 15 de novembro de 2017.