PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 13/11/2017, adxudicouse á empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, o contrato menor das obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”, por importe de 26.215,36 € (Ive incluído), cunha baixa de 8.784,64 € sobre o prezo de licitación 35.000,00 € (Ive incluído).

As obras atópanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno.

En Cambados, a 13 de novembro de 2017.