PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

NOVEMBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Nestas datas veñen de finalizarse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS”, pola empresa “MARCONSA, S.L.”, para as que se asinou un Convenio, no seu día, entre este Concello de Cambados e o de Ribadumia, aos efectos de solicitar unha subvención conxuntamente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, concedéndose unha subvención total de 171.000,00 €, para o financiamento da execución da obra e dos honorarios de  redacción do proxecto e dirección das obras.

No trámite de adxudicación das obras producíuse unha baixa (18.120,43€), polo que o importe inicial concedido da subvención e as aportacións de fondos municipais de ámbolos Concellos sufriron unha minoración e os correspondentes prorrateos.

Desglose dos gastos das OBRAS, unha vez aplicada a baixa é o seguinte:

INVESTIMENTO

TOTAL

 

Orzamento

s/ ive

IVE 21% Orzamento

total

Baixa % Adxudicac. Axuda

0,95

Fondos Mnpais

0,05

 Obra 142.760,33 29.979,67 172.740,00 10,49 154.619,57 146.888,59 7.730,98
CAMBADOS (42,719085452 %)

INVESTIMENTO

PEM Orzamento s/ ive IVE 21% Orzamento

total

Baixa % Adxudicación Axuda

0.95

Fondos Mnpais

0,05

  Obra 51.248,66 60.985,91 12.807,04 73.792,95 10,49000 66.052,06 62.749,46 3.302,60
RIBADUMIA (57,280914548 %)

INVESTIMENTO

PEM Orzamento

s/ ive

IVE 21% Orzamento total Baixa % Adxudicación Axuda

0,95

 

Fondos Mnpais

0,05

  Obra 68.718,00 81.774,42 17.172,63 98.947,05 10,49000 88.567,51 84.139,13 4.428,38

Desglose dos gastos de HONORARIOS de redacción de Proxecto e DIRECCIÓN das obras:

Concepto Orzamento sen IVE IVE 21% Orzamento Total Axuda solicitada 95% Aportación

Municipal 5%

CAMBADOS Honorarios proxecto e dirección 2.563,20 538,27 3.101,47 2.946,40 155,07
RIBADUMIA Honorarios proxecto e dirección 3.436,80 721,73 4.158,53 3.950 207,93
Total 6.000,00 1.260,00 7.260,00 6.897,00 363,00

 

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno e polo establecido no artigo 17, da Orde do 27 de Xaneiro de 2017, da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

 

En Cambados, a 14 de novembro de 2017.