PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2021 – Resolución da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cambados. (exepediente IN407A 2021/51-4).

Para os efectos previstos na Lei Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico e no Título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización […]

MARZO 2021 – APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN (OEP DE 2017)

ANUNCIO Aprobación lista provisional admitidos/as e excluidos/as no proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, e por persoal funcionario de carreira, dunha vacante de Oficial de Administración contida na OEP de 2017. Decreto 2021-0325 – Data: 10/03/2021 Expediente 1322/2020 “Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 31.12.2017 (BOP nº 13 de […]

MARZO 2021 – ANUNCIO OFERTA PERSOAL LABORAL PLAN CONCELLOS 2021

Este Concello solicitou a Excma. Deputación de Pontevedra unha subvención para a contratación de 21 traballadores desempregados, ata o 31 de decembro de 2021, con cargo a convocatoria da Excma. Deputación de Pontevedra, do PLAN CONCELLOS, Liña 3., Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. Os postos que se convocarán unha […]

MARZO 2021 – PLENO ORDINARIO MES DE MARZO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 25 de marzo de 2021 ás 21:00 2ª convocatoria: 29 de marzo de 2021 ás 21:00 Lugar: SALON DE SESIONS (Non admite a participación de público por mor das medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19) Non admite participación […]

MARZO 2021 – ANUNCIO de información pública do Plan especial de ordenación do porto de San Tomé-Tragove.

  A Xunta de Goberno local do Concello de Cambados, en sesión extraordinaria que tivo lugar o 4 de marzo de 2021, adoptou acordo de aprobación inicial do Plan especial de ordenación do porto de San Tomé-Tragove. De conformidade co disposto no artigo 75.1.a) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, […]

MARZO 2021 – COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR XANEIRO 2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

MARZO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2, DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO NA RÚA SEVILLA” E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

No  enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 2, celebrada no día de onte 10/03/2021, en relación coas obras de “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO NA RÚA SEVILLA“, na que se deu conta do informe-valoración do técnico municipal ás ofertas presentadas e se formula proposta de adxudicación […]

MARZO 2021 – ANUNCIO CONFIGURACIÓN LISTA RESERVA SELECCIÓN INTERINA PRAZAS/POSTOS LIMPIADOR/A

ANUNCIO CONFIGURACIÓN LISTA RESERVA SELECCIÓN INTERINA PRAZAS/POSTOS LIMPIADOR/A ANUNCIO Mediante Resolución da Alcaldía deste Concello aprobáronse as bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección interina de prazas / postos de Limpador/a. O prazo de presentación de solicitudes é de dez días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio […]

MARZO 2021 – ELEVACIÓN A DEFINITIVO DO ACORDO DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL

ANUNCIO Asunto: Elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial de modificación do cadro de persoal O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 28.01.2021, aprobou inicialmente a modificación do cadro de persoal do Concello de Cambados. No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 23 do 04 de febreiro, publicouse anuncio de exposición ao […]

MARZO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA O 04/03/2021, PARA APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS (SILEX) PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE CONCORREN AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO DA RÚA SEVILLA”

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA O 04/03/2021, PARA APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS (SILEX) PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE CONCORREN AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO DA RÚA SEVILLA” No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 4 de marzo […]