PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2021 – PLENO ORDINARIO MES DE MARZO

MARZO 2021 – PLENO ORDINARIO MES DE MARZO

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 25 de marzo de 2021 ás 21:00
2ª convocatoria: 29 de marzo de 2021 ás 21:00
Lugar: SALON DE SESIONS (Non admite a participación de público por mor das medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19)
Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva

1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 28/01/2021 (Expte. PLN/2021/1)
2. Expediente 1205/2021. Aprobación orzamento municipal 2021
3. Expediente 846/2021 Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de residuos sólidos urbáns
4. Expediente 1142/2021 Delegación da instrución do procedementosancionador en materia de tráfico no ORAL
5. Expediente 1254/2021. Proposta do Grupo Municipal do P.P. para esixir ao Goberno central que se supriman os puntos 3 e 4 do artigo 18 da Lei de Cambio Climático
6. Expediente 4894/2020. Proposta de CAMBADOS PODE solicitando a creación dunha Comisión sobre o funcionamento do Centro de Saúde de Cambados
7. Expediente 4973/2020. Proposta do Grupo Municipal do P.P. instando o inicio do expediente para adquisición de terreos para oproxecto de saneamento Vilanova/Cambados
8. Expediente 234/2021. Proposta do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE solicitando a creación dun fondo extraordinario nosorzamentos da Xunta de Galicia/2021 para loita contra a
Covid-19
9. Expediente 267/2021. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode solicitando a conv. urxente da Comisión de Reconstrución Económica e Social e que se axilice a elaboración dos
orzamentos municipais
10.Expediente 268/2021. Proposta do Grupo Municipal do P.S.deG-PSOE solicitando a creación dunha liña de axudas aos sectores afectados polas restricións sanitarias

B) Actividade de control
11.Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (Do 25/01/2021 ata o 22/03/2021)

C) Rogos e preguntas

CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO DO MES DE MARZO