PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2, DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO NA RÚA SEVILLA” E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

No  enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 2, celebrada no día de onte 10/03/2021, en relación coas obras de “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO NA RÚA SEVILLA“, na que se deu conta do informe-valoración do técnico municipal ás ofertas presentadas e se formula proposta de adxudicación […]

MARZO 2021 – ANUNCIO CONFIGURACIÓN LISTA RESERVA SELECCIÓN INTERINA PRAZAS/POSTOS LIMPIADOR/A

ANUNCIO CONFIGURACIÓN LISTA RESERVA SELECCIÓN INTERINA PRAZAS/POSTOS LIMPIADOR/A ANUNCIO Mediante Resolución da Alcaldía deste Concello aprobáronse as bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección interina de prazas / postos de Limpador/a. O prazo de presentación de solicitudes é de dez días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio […]

MARZO 2021 – ELEVACIÓN A DEFINITIVO DO ACORDO DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL

ANUNCIO Asunto: Elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial de modificación do cadro de persoal O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 28.01.2021, aprobou inicialmente a modificación do cadro de persoal do Concello de Cambados. No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 23 do 04 de febreiro, publicouse anuncio de exposición ao […]