PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2021 – COBRANZA TAXA LIXO PRAZA 3 TRIMESTRE 2021

COBRANZA TAXA LIXO PRAZA 3 TRIMESTRE 2021 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO […]

DECEMBRO 2021 – COBRANZA TAXA PRAZA 3 TRIMESTRE 2021

COBRANZA TAXA PRAZA 3 TRIMESTRE 2021 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO PRAZA […]

DECEMBRO 2021 – COBRANZA TAXA MERCADO 3 TRIMESTRE 2021

COBRANZA TAXA MERCADO 3 TRIMESTRE 2021 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO […]

DECEMBRO 2021 – ACTA DA MESA CONTRATACIÓN PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á OFERTA INCURSA EN BAIXA DESPROPORCIONADA E DE VALORACIÓN DAS OFERTAS ECONÓMICAS DO LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, de data 13/12/2021, estendida para dar conta do informe do técnico municipal á oferta incursa en baixa desproporcionada e de valoración das ofertas económicas en relación co “LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” ACTA MESA CONTRAT URBANISMO 2021-0017

DECEMBRO 2021 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “LOTE 1: RENOVACIÓN URBANA PRAZA DE SAN GREGORIO” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “RENOVACIÓN […]

DECEMBRO 2022 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO”

Por Decreto da Alcaldía nº 2021/1575 de data 13/12/2021, adxudicáronse as obras de “LOTE 2: RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO” á empresa “MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROUSA, S.L.”, que as executará polo prezo, prazo de execución, prazo de garantía e melloras seguintes: EMPRESA ADXUDICATARIA Prezo IVE Prezo total ofertado Baixa Prazo execución Prazo garantía Melloras (*) […]

DECEMBRO 2021 – INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DAS INSTALACIÓNS DE SERVIZOS DE TEMPADA DE VERÁN E ESCOLAS DE SURF, PÁDEL SURF, PLATAFORMAS FLOTANTES INCHABLES, NAS PRAIAS DA PROVINCIA, APERTURA DE PRAZOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

ANUNCIO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 152 del Reglamento General de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra hace público que desde […]

DECEMBRO 2021 – BASES REGULADORAS DE VACANTE PARA LETRADO/A-ASESOR/A XURÍDICO/A, OEP 2020

BASES REGULADORAS DE VACANTE PARA LETRADO/A-ASESOR/A XURÍDICO/A, OEP 2020 ANUNCIO BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA LIBRE E MEDIANTE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA VACANTE DE LETRADO/A-ASESOR/A XURÍDICO/A INCLUÍDA NA OEP DO CONCELLO DE CAMBADOS DO ANO 2020 A Xunta de Goberno Local, en sesión do 10.12.2021, prestou aprobación […]

DECEMBRO 2021 – OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2021 ANUNCIO

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2021 ANUNCIO A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 10 de decembro de 2021, aprobou a oferta de emprego público do ano 2021 nos termos e co alcance sinalados a continuación: 1.- Quenda libre (prazas ofertadas ao abeiro da taxa ordinaria de reposición de efectivos, artigos 19.un.1 […]

DECEMBRO 2021 – CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA VACANTE DE LETRADO/A-ASESOR/A XURÍDICO/A INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA VACANTE DE LETRADO/A-ASESOR/A XURÍDICO/A INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020 ANUNCIO Faise pública a Resolución da Alcaldía de 10 de decembro de 2021 pola que se con-voca proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcio-nario de carreira, dunha vacante de letrado/a-asesor/a xurídico/a […]