PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2021 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MATERIAIS PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 2: PANEIS INFORMATIVOS.

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 2: PANEIS INFORMATIVOS” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE […]

XUÑO 2021 – FORMALIZACIÓN CONTRATO SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 1 UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA CIVIL.

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 1: UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA CIVIL” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do […]

XUÑO 2021 – Resolución nomeamento persoal Plan Concellos 2021

Vistas as Bases e a convocatoria do Plan Concellos 2021 no que se prevé a contratación de 21 traballadores a tempo parcial o amparo do previsto na liña 3. Emprego para a Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos Municipais e de acordo coa memoria aprobada e denominada “EMPREGO PARA A CONSERVACION E FUNCIONAMENTO DE […]

XUÑO 2021 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IAE CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2021

ANUNCIO EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DO 2021 De conformidade co artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio do 2021 exponse ao […]

XUÑO – 2021 Resolución da Alcaldía de nomeamento dun docente para o módulo de Xardinaria-Forestal do Obradoiro dual de Emprego “Cambados Ruta Marítima Camiño de Santiago”

Resolución da Alcaldía de nomeamento dun docente para o módulo de Xardinaria-Forestal do Obradoiro dual de Emprego “Cambados Ruta Marítima Camiño de Santiago” Expediente 4887/2020 1. Vista a providencia de Alcaldía de data 26.04.2021 pola que se acorda iniciar un proceso selectivo para o nomeamento e contratación dun Docente para o módulo de Xardinaria-Forestal por […]