PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO – 2021 Resolución da Alcaldía de nomeamento dun docente para o módulo de Xardinaria-Forestal do Obradoiro dual de Emprego “Cambados Ruta Marítima Camiño de Santiago”

XUÑO – 2021 Resolución da Alcaldía de nomeamento dun docente para o módulo de Xardinaria-Forestal do Obradoiro dual de Emprego “Cambados Ruta Marítima Camiño de Santiago”

Resolución da Alcaldía de nomeamento dun docente para o módulo de Xardinaria-Forestal do Obradoiro dual de Emprego “Cambados Ruta Marítima Camiño de Santiago”

Expediente 4887/2020
1. Vista a providencia de Alcaldía de data 26.04.2021 pola que se acorda iniciar un proceso selectivo para o nomeamento e contratación dun Docente para o módulo de Xardinaria-Forestal por cese do titular.

2.Vistas as Bases de Selección e a convocatoria do Obradoiro dual de Emprego “Cambados Ruta Xacobea Camiño de Santiago”

3 Vista a Acta de proposta de nomeamento do Tribunal Cualificador de 24.05.2021,na que se procedeu , á avaliación dos méritos aportados polos/as aspirantes ao posto de Docente do módulo de Xardinaría-Forestal e consonte á Base décima, acadándose o seguinte resultado:
Docente XARDINERÍA- FORESTAL. AGAO0108/AGAR0309. Nivel 1
NÚM. APELIDOS E NOME TOTAL
1 BERNÁRDEZ VILLEGAS, JOSÉ GASPAR 8,03
2 NOGUEIRA REY, ANA 4,80
3 PEÑA BRETT, AURIMARY 4,51

4. Visto que o Tribunal Cualificador, por unanimidade, e en cumprimento do disposto na Base décimo primeira do proceso selectivo, acordou:
Declarar aprobado e propoñer á Alcaldía a contratación para o posto de Docente do Módulo de Xardinaría–Forestal a:
D. José Gaspar Bernárdez Villegas

5.A Vista da proposta de contratación formulada polo Tribunal Cualificador e en uso das competencias en materia de xefatura de persoal atribuídas pola lexislación de réxime local,

RESOLVO:

1.Nomear como Docente do módulo de Xardinaria-Forestal, mediante un contrato de obra ou servizo determinado a xornada completa, dende o 01.06.2021 ata o29.09.2021 o abeiro do artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015 do 23 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e de acordo co establecido, Orde do 27 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR353A). a, con efectos do 01.06.2021 a :
D. José Gaspar Bernárdez Villegas

2.Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.

Contra a presente Resolución que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse alternativamente recurso de reposición potestativo ante este órgano, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte a súa publicación; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo desta Provincia, no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte publicación é de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa.
Se optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se producíu a súa desestimación
por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida interpor Vd. calquera outro recurso que puidese estimar máis conveniente ao seu dereito.

Resolución e nomeamento D. José Gaspar Bernánrdez Villegas