PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2021 – DILIXENCIA Nº 2. SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO RECURSO DE ALZADA PRESENTADO POR VERMICAN S.L. AO LOTE 1 E DAR CONTA INFORME TÉCNICO BAIXA DESPROPORCIONADA LOTE 2 E FORMULACIÓN PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 2, estendida no día de hoxe 20/05/2021, pola Unidade Técnica de Contratación, na que se trataron os asuntos seguintes: 1º.- Formular proposta ao órgano de contratación para a resolución do recurso de alzada presentado pola empresa “VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAJE, S.L.” ao “LOTE 1: UNIDADES […]

MAIO 2021 – APERTURA SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) OBRAS MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTUAL DE CORVILLÓN

APERTURA SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) OBRAS MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTUAL DE CORVILLÓN Rematado o día 19/05/2021, ás 14.00 horas, o prazo de presentación das ofertas para tomar parte no procedemento de contratación aberto simplificado abreviado para as obras de “MELLORA AMBIENTAL […]

MAIO 2021 – ANUNCIO de nomeamento de funcionarios de carreira.

ANUNCIO de nomeamento de funcionarios de carreira. Mediante resolucións da Alcaldía nomeáronse funcionarias de carreira deste concello as persoas que se indican a continuación, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna da OEP de 2017: Decreto 2021-0080, do 21.1.2021: * Eusebio Casal Domínguez (NIF *5*6*8*7*), para ocupar unha […]