PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2021 – APERTURA SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) OBRAS MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTUAL DE CORVILLÓN

MAIO 2021 – APERTURA SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) OBRAS MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTUAL DE CORVILLÓN

APERTURA SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) OBRAS MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTUAL DE CORVILLÓN

Rematado o día 19/05/2021, ás 14.00 horas, o prazo de presentación das ofertas para tomar parte no procedemento de contratación aberto simplificado abreviado para as obras de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO MUIÑO A SECA E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN” (Expte. contratación nº 1769/2021), reúnense, como Unidade Técnica de Contratación, na Casa Consistorial, o día 21 de maio de 2021, as dez horas e once minutos, o arquitecto técnico municipal, D. Pelayo Eyo Valladares (presencial) e a funcionaria do Servizo de Contratación, Dª Mar Mondragón Treviño (presencial), co obxecto de proceder a aperturar os sobres (arquivos electrónicos) presentados a través da ferramenta SILEX, polas empresas que toman parte no mencionado procedemento.

Datos do contrato:
Expte. Subv. AGADER 1255/2019 Expte. Subv. Deputación 717/2021 Expte. Contratación 1769/2021
Tipo de contrato: OBRAS
Obxecto do contrato: MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO SOCIO CULTURAL DE CORVILLÓN, CAMBADOS (PONTEVEDRA)
Procedemento de contratación: Aberto simplificado abreviado Tramitación: Ordinaria.
Código CPV: 45112000-5 Traballos de escavación e movemento de terras. 45233200-1Traballos diversos de pavimentación. 45316100-6 Instalación de equipo de alumeado exterior. 45262620-3Muros de contención
Prezo estimado: 53.239,85 € IVE: 11.180,37 €
Orzamento base de licitación: 64.420,22 €
Duración: 3 meses.
Aplicación orzamentaria 2021.1720.60901
Proxecto de gasto 2021/0005.
Retención de crédito Nº OPERACIÓN: 2021/EP/003098
Importe retido: 64.420,22 €.

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN Nº 1255/2019 (AGADER) L20 1920 17 0134
Orzamento aceptado con IVE 64.420,22 €
Subvención concedida 60% 38.652,13 €
Subvención DEPUTACIÓN PC2019 40% 25.768,09 €
Subvención aceptada por Decreto da Alcaldía nº 2020-1273, de data 22/10/2020.

No enlace que se xunta, poderán descargar a Dilixencia nº 1 relativa á apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos), que conteñen a documentación e ofertas das empresas que tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN”

DESCARGAR DILIXENCIA