PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • CORPORACIÓN E ORGANIZACIÓN

CORPORACIÓN E ORGANIZACIÓN

2

Cargos electos
Membros políticos da corporación e biografías
• Salarios Alcaldesa e Membros da Corporación.
Declaración de bens e dereitos.
• Constitución de grupos municipais.

Organos de goberno, funcions e actuacións.
• 
Alcaldesa
• Pleno Municipal. Convocatarias e actas
• Xunta de Goberno
• Delegacións xenéricas e especiais.
• Comisións informativas
• Representacións noutros organismos.
• Fixación das contías por asistencia a sesión do Pleno da Xunta de Goberno Local e das Comisións Informativas
Organización administrativa –Persoal  información sobre o concello
• Organigrama do Concello
• Cadro de traballadores municipais-relación de postos de traballo (Actualizado Modificación aprobada na sesión celebrada o 25/02/2016)
• Relación de postos de confianza e salarios (Non existe persoal de confianza)
• Oferta municipal de Emprego ( OEP)
·  Resolucións de postos de autorización, ou recoñecemento de compatibilidade que afecten aos empregados públicos
• Masa salarial do persoal laboral (Artigo 103 bis Lei 7/1985)
• Proceso de selección e provisión de postos de traballo
• Identificación das persoas que forman parte dos órganos de representación do persoal.
• Resolucións xudiciais que afectan ao Concello
• Inventario de bens e dereitos. (Pendente, en tramite convenio asinado coa Deputación de Pontevedra)
• Bens patrimoniais (inmobles, vehículos, Pendente, en tramite convenio asinado coa Deputación de Pontevedra)

Planificación municipal
• Cambados 2015 – 2020

Normativa Municipal
• Ordenanzas e Regulamentos
Bando SENDEIRO LITORAL CAMBADOS UMIA – O GROVE (PONTEVEDRA)
• Bando RECOLLIDA EXCREMENTOS ANIMAIS DEPOSITEN NAS BEIRARRÚAS
 Bando CAMPAÑA DE LIMPEZA E PINTADO DE EXTERIORES PRIMAVERA – 2016

Voltar atrás