PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2021 – PRESENTACION DE SOLICITUDES PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO DO PLAN CONCELLOS

Unha vez finalizado a preselección dos candidatos por parte da Oficina de Emprego para os distintos postos do Plan Concellos Liña 3, e recollidos nas Bases de Convocatoria que están publicadas na Sede Eléctrónica do Concello. Os candidatos preseleccionados poderán presentar as instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo no impreso normalizado de solicitude que […]

ABRIL 2021 – COBRANZA PADRÓN P.P SERVIZO AXUDA FOGAR FEBREIRO 2021

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF FEBREIRO […]

ABRIL 2021 – ANUNCIO PADRÓN VEHICULOS 2021 CAMBADOS

EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2021 E A SÚA COBRANZA De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza Fiscal Xeral do Órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación – ORAL e por Resolución de Tesourería de data 29 de […]

ABRIL 2021 – : Plan Concellos Liña 3.- Modificación titulación acceso para o posto de Técnico de Organización

Con data de 31.03.2021, foron aprobadas as Bases da convocatoria para á contratación por concurso de 21 postos de traballo como pesoal laboral de duración determinada para a apoio dos distintos departamentos e servizos de titularidade municipal. Nas referidas bases estableceronse os postos convocados, os códigos de ocupación así como as titulacións de acceso requeridas. […]

ABRIL 2021 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS. Aprobada inicialmente por acordo do Pleno ordinario deste Concello, celebrado o 25 de marzo de 2021, a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de residuos sólidos urbáns en cumprimento do establecido no artigo 17 do Real […]

ABRIL 2021 – CAMPAÑA DE LIMPEZA E PINTADO DE EXTERIORES PRIMAVERA – 2021

Esta Alcaldía pide colaboración de tódolos veciños e veciñas co obxecto de que, coa chegada do verán, os visitantes que decidan achegarse ó noso municipio poidan disfrutar das súas vacacións no mellor entorno posible, pois, unha imaxe ben vale mais que mil palabras. Por iso, e sabendo que cun pouco de limpeza e ornato exterior […]

ABRIL 2021 – BASES PARA CONTRATAR POR CONCURSO 21 POSTOS DE TRABALLO COMO PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA APOIO NOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS E SERVIZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

O obxecto da convocatoria é proveer vinteún (21) postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021 (BOP nº1 do 4.01.2021) e ao amparo da liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens […]

ABRIL 2021 – Cuestión de confianza vinculada á aprobación do Orzamento Municipal para o exercicio 2021

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria Motivo: «Necesidade de aprobar o orzamento xeral e o cadro de persoal para o ano 2021. Unha vez rexeitada a súa aprobación na sesión ordinaria do 25.03.2021, plantéase unha cuestión de confianza vinculada á súa aprobación ao abeiro do artigo 197 bis da Lei orgánica 5/1985 do 19 de […]

MARZO 2021 – Resolución da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cambados. (exepediente IN407A 2021/51-4).

Para os efectos previstos na Lei Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico e no Título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización […]

MARZO 2021 – APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN (OEP DE 2017)

ANUNCIO Aprobación lista provisional admitidos/as e excluidos/as no proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, e por persoal funcionario de carreira, dunha vacante de Oficial de Administración contida na OEP de 2017. Decreto 2021-0325 – Data: 10/03/2021 Expediente 1322/2020 “Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 31.12.2017 (BOP nº 13 de […]