PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017- NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR 2017041AL-PO

 Notificación da resolución do expediente sancionador núm. 2017041AL-PO Exposición no taboleiro de anuncios dese concello, a cédula de notificación da resolución do expediente sancionador núm. 2017041AL-PO, incoado a Disalsa Alimentación S.L. CIF: B94093416, propietario do establecemento con enderezo no Polígono industrial de Sete Pías parcela 17, nave 2, do concello de Cambados, despois de intentar, […]

OUTUBRO 2017 – ANUNCIO LICITACIÓN OBRAS SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 27 de outubro de 2017 […]

OCTUBRE 2017 – RESOLUCION DE AVALIACION DE IMPACTO AMBIENTAL

PROXECTO: PROLONGACION DA RUA PACHECA ATA CONFLUENCIA COA RUA DO CASTRO Asunto: remisión da resolución de avaliación de impacto ambiental Proxecto: prolongación da rúa Pacheca ata a confluencia coa rúa do Castro. Promotor: concello de Cambados. Localización: concello de Cambados (Pontevedra) Clave: 2017/0085 Logo da súa solicitude en relación ao proxecto arriba indicado, remíreselle unha […]

OUTUBRO 2017 – AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2017/2018,

CONCELLO DE CAMBADOS.- ANUNCIO A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 04.10.2017, acordou aprobar as BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2017/2018, faise público o seu texto íntegro que é do seguinte tenor literal: BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO […]

OUTUBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Levado a cabo o investimento para a “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, o material foi subministrado pola empresa “TELESERVICIO INSTALACIONES DE OFICINAS, S.L.”, por un importe de 15.951,43 € (IVE incluído), cunha baixa de 4.048,57 €. Faise público en cumprimento do disposto na […]

OUTUBRO 2017 – APROBACIÓN CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS PARA A COBERTURA MEDINATE SISTEMA DE MOBILIDADE, DUNHA VACANTE DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL

BASES REGULADORAS PARA A COBERTURA, MEDIANTE SISTEMA DE MOBILIDADE, DUNHA VACANTE DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CAMBADOS Por Resolución de Alcaldía de data 15 de setembro do 2017 aprobáronse as seguintes bases reguladoras para a cobertura, mediante sistema de mobilidade, dunha vacante de Oficial de Policía Local do Concello de Cambados. BASES […]

OUTUBRO 2017 – AUGAS DE GALICIA – ANUNCIO EXPTE. DH.A36.54722 

AUGAS DE GALICIA- ANUNCIO EXPTE. DH.A36.54722 SERVIZO TERRITORIAL DA ZONA SUR DE AUGAS DE GALICIA ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Alberto Amil Chaves, con DNI 76869739J, solicita de Augas de Galicia un caudal de 1842,36 m3/ano de augas procedente dun pozo no lugar da Telleira de Abaixo, parroquia de Vilariño, Concello de Cambados (Pontevedra), con destino […]

OUTUBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Rematada esta semana a dotación do subministro para a “RENOVACIÓN E ADAPTACIÓN AO REGULAMENTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA R.D. 1890/2008 DA ILUMINACIÓN PÚBLICA DA AVENIDA DE CASTRELO NO CONCELLO DE CAMBADOS”, subvencionada ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foi executada pola empresa “TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO […]

OUTUBRO 2017 – LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS O VIVEIRO DE EMPRESAS

Providencia do Concelleiro Delegado de Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica. Que de conformidade co disposto no Capítulo Segundo: Admisión e selección de proxectos empresariais, da Ordenanza reguladora do centro de desenvolvemento local do Concello de Cambados, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 24/09/2015, publicado o seu texto íntegro no […]

SETEMBRO 2017

ANUNCIO LICITACIÓN DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO) Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)“. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán […]