PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2021 – ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENSINO E TRANSPORTE 2020-2021

ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENSINO E TRANSPORTE 2020-2021 ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENSINO E TRANSPORTE 2020-2021

XANEIRO 2021 – ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 – ÁREA CULTURA

ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 – ÁREA CULTURA ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 – ÁREA CULTURA

XANEIRO 2021 – ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 – ÁREA DEPORTES

ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 – ÁREA DEPORTES ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 – ÁREA DEPORTES

XANEIRO 2021 – ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 – ÁREA SERVIZOS SOCIAIS

ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 – ÁREA SERVIZOS SOCIAIS ANUNCIO XUSTIFICACIÓNS SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 – ÁREA SERVIZOS SOCIAIS

XANEIRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2020/MOD/037

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2020/MOD/037 N. Expediente 4820/2020 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/037 SUPLEMENTO DE CRÉDITO O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de novembro de 2020, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria n.º 2020/MOD/037 baixo a modalidade de suplemento de crédito financiado co remanente de tesourería para […]

XANEIRO 2021 – DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO D. SAMUEL LAGO OZÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO

DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO D. SAMUEL LAGO OZÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO Expte. 4210/2020 Matrimonio civil – Delegación en concelleiro RESOLUCION DA ALCALDÍA Debendo celebrarse voda civil, o día 26 de decembro, ás 18’00 horas, polos contraentes Don M.D.O.A. (D.N.I. 35463486Q) e Dona M.D.O.C. (D.N.I. 76865070J), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, […]

DECEMBRO 2020 – OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020 A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 23 de decembro de 2020, aprobou a oferta de emprego público do ano 2020 nos termos e co alcance sinalados a continuación: Cambados (Asinado dixitalmente) Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de […]

DECEMBRO 2020 -INFORME RESUMO ANUAL DOS RESULTADOS DO CONTROL INTERNO EXERCICIO 2019 – CONCELLO DE CAMBADOS

INFORME RESUMO ANUAL DOS RESULTADOS DO CONTROL INTERNO EXERCICIO 2019 – CONCELLO DE CAMBADOS INFORME RESUMO ANUAL DOS RESULTADOS DO CONTROL INTERNO EXERCICIO 2019 – CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – Resolucion provisional e definitiva candidato Docente módulo xardineria-forestal

Resolucion provisional e definitiva candidato Docente módulo xardineria-forestal – Obradoiro dual de emprego “Cambados Ruta Xacobea Camiño de Santiago” DECRETO 2020-1605 [Resolucion provisional e definitiva candidato Docente módulo xardineria-forestal]

DECEMBRO 2020 – COMPRA DO LOCAL DA ANTIGA CÁMARA AGRARIA DE CAMBADOS

Polo Concello de Cambados procedeuse á compra do local da antiga Cámara Agraria á Xunta de Galicia, que ascendeu a un total importe de 98.312,50 €. A adquisición do citado ben inmoble financiouse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo a unha subvención outorgada ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos […]