PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2017 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS IBI, IAE E INSTALACIÓNS Y OBRAS “DOING BUSSINES”

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS SEGUINTES Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 42, de data 9 de marzo de 2018, referinte aos acordos adoptados polo Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 25 de xaneiro de 2018, sobre modificacións da Ordenanza fiscal […]

NORMAS DE XESTIÓN DE PERMISOS PARA AS CACHARELAS / SARDIÑADAS DE SAN XOAN 2018

Estas mesmas normas fanse extensivas á celebración de Cacharelas/Sardiñadas durante o mes de xuño, sexa a noite do 23 al 24. Distinguirase entre a celebración de Cacharelas/Sardiñada en propiedade privada e na vía pública, neste último suposto onde só poderán celebrarse as solicitadas por colectivos ou asociacións. Solicitud de cacharela San Xoan NORMAS DE XESTIÓN […]

XUÑO 2018 – BASES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DE PERSOAL NAS OFICINAS DE TURISMO

É obxecto da presente convocatoria regular a contratación de dous traballadores nas oficinas de turismo do Concello de Cambados, en réxime laboral temporal, a tempo parcial (25 horas semanais), e na modalidade de contrato de duración determinada por acumulación de tarefas e dende o 15 de xuño de 2018 ata o 15 de setembro de […]

XUÑO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018

APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018 Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno deste Concello, de data 10 de maio de 2018, o Orzamento, Bases de Execución, e o Cadro de Persoal para o exercicio económico 2018, con arranxo ao previsto no artigo 169 do Texto Refundido da lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real […]

MAIO 2018 – APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA DE AUGA, 1º TRIMESTRE DE 2018

Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 1º trimestre 2018. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 1º trimestre do ano 2018 e aprobado polo DECRETO 2018/0268 11/05/2018. Exponse ao […]

MAIO 2018 – APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA DE AUGA, 3º TRIMESTRE 2017

Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 3º trimestre 2017. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 3º trimestre do ano 2017 e aprobado polo DECRETO 2017/0293 11/10/2017. Exponse […]

MAIO 2018 – ORDE DO DÍA DO PLENO ORDINARIO DO MES DE MAIO

O xoves 31 de maio, ás 21:00 no salón de plenos da casa consistorial celebrarase a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de xaneiro, coa seguinte ORDE DO DÍA: A) PARTE RESOLUTIVA 1º.- Aprobación das actas anteriores: 30.08.2017 ordinaria; 28.09.2017 ordinaria; 30.10.2017 ordinaria; 05.12.2017 ordinaria; 28.12.2017 extraordinaria, ordinaria e extraordinaria; 25.01.2018 ordinaria; e 02.03.2018 ordinaria. […]

MAIO 2018 – EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta Administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos o representantes que se relacionan en el anexo […]