PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2019 – DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ PARA CELEBRACIÓN DE VODA CIVIL

Expte. 4521/2019 Matrimonio civil – Delegación en concelleiro RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Debendo celebrarse voda civil, o día 9 de setembro, ás 12.00 horas, polos contraentes don X.CH.P. (D.N.I. 35476346L) e dona A.A.V. (D.N.I. 34879037C), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, en concordancia co artigo 43 do Real Decreto 2568/1986, polo que se […]

SETEMBRO 2019 – ADXUDICACION DO SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1098, de data 19/09/2019, polo que se adxudica o “SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO“, á empresa Zona de Obra O Rosal, S.L. polo prezo seguinte: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 2.596,85 2.100,98 21% IVE 545,34 441,21 Prezo […]

SETEMBRO 2019 – ADXUDICANDO AS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1075, de data 17/09/2019, polo que se adxudican as obras seguintes: LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE. Adxudicatario proposto: Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L. (MARCONSA) Oferta económica: 50.492,39 € IVE: 10.603,40 € Total: 61.095,79 € Baixa: 6.813,89 € Prazo de garantía: […]

SETEMBRO 2019 – LISTA ADMITIDOS OBRADOIRO DE EMPREGO

Lista de Alumnos-Traballadores admitidos no Obradoiro de Emprego de Garantia Xuvenil “Cambados Emprendedor”. LISTAXE DEFINITIVA CON PUNTUACIONS TOTAL ALUMNOS Lémbrase que a normativa do programa de obradoiros de emprego esixe o cumprimento, por parte dos alumnos-traballadores, dos requísitos mínimos na data de inicio do obradoiro de emprego. Os requisitos mínimos esixidos son: 1. Persoas mozas de […]

SETEMBRO 2019 – COBRANZA SERVIZO AXUDA NO FOGAR XULLO 2019

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF DEPENDENCIA […]

SETEMBRO 2019 – NOMEAMENTO PERSOAL “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”

RESOLUCION DE NOMEAMENTO PERSOAL “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” Visto o acordo de aprobación de Bases de 28.08.2019 relativo á contratación de catro (4) traballadores (Diplomado/Grado en relacións laboráis; Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en Dirección e Xestión  Pública (2); Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación Primaria) en réxime laboral […]

SETEMBRO 2019 – PROPOSTA TRIBUNAL CUALIFICADOR

Resolución do Tribunal Cualificador encargado da selección de (4) traballadores/as mediante un contrato laboral en prácticas (Diplomado/Grado en relacións laboráis; Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en Dirección e Xestión Pública (2); Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación Primaria) ao abeiro do Programa Provincial de Fomento da Empregabilidade na provincia […]

SETEMBRO 2019 – PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS OBRADOIRO DE EMPREGO

Puntuaciòn das entrevistas dos Alumnos-Traballadores do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor” EXPTE. 2076_2019 – PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS ALUMNOS 2019 – OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO

SETEMBRO 2019 – ANUNCIO DE LICITACIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato para  a “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA“, deste Concello de Cambados. Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: Documentación de inicio Título Versión Estado Descarga […]

SETEMBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA DA MESA CONTRATACIÓN Nº 2 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA Expte. Deputación: 2017016908 Expte. Contratación: 3528/2019 Na Oficina do Servizo de Contratación, reúnense o día 5 de setembro de 2019, ás dez horas e cinco minutos, a Alcaldesa, […]