PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2023 – PLENO CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria Motivo: «Constitución da Corporación Municipal e elección de Alcalde/Alcaldesa» Data e hora 1ª convocatoria: 17 de xuño de 2023 ás 12:00, 2ª convocatoria: 19 de xuño de 2023 ás 12:00 Lugar Salón de Sesións Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Constitución da Corporación […]

XUÑO 2023 – PLENO EXTRAORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria Motivo: «Necesidade de aprobación das actas das sesións anteriores de conformidade co establecido no art. 36 do RD 2568/1986 ROFRXEL» Data e hora 1ª convocatoria: 14 de xuño de 2023 ás 13:30. 2ª convocatoria: 16 de xuño de 2023 ás 13:30 Lugar Salón de Sesións.  Non admite participación a […]

XUÑO 2023 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “REFORMA DE ASEOS EN CEIP SANTO TOMÉ”.

No día de hoxe,  12/06/2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos (SILEX) que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación menor das obras de “REFORMA DOS ASEOS DO CEIP SANTO TOMÉ“,  estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que […]

XUÑO 2023 – Resolucion aprobación lista definitiva admitidos/as e excluídos/as, designación de tribunal cualificador e de data para celebración 1º exercicio lista de reserva traballador/a social/a

Resolucion aprobación lista definitiva admitidos/as e excluídos/as, designación de tribunal cualificador e de data para celebración 1º exercicio lista de reserva traballador/a social/a Vista a Resolución da Alcaldía do 10/02/2022 (Decreto núm. 2022-0138), pola que se aprobaron as BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE […]

XUÑO 2023 – Realización labores xestión biomasa en liñas de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A.

Realización labores xestión biomasa en liñas de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. UFD – DISTRIBUCIÓN ELECTRIC. Anuncio labores xestión biomasa

XUÑO 2023 – Resultado do proceso selectivo para contratación de 5 varredores/as, de acordo coa concesión de subvención por parte da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ó abeiro da Orde do 09.01.2023.

ANUNCIO O Tribunal Cualificador, en sesión celebrada o día 07/06/2023, procedeu a efectuar entrevista persoal aos candidatos e á baremación consonte aos criterios de preferencia e aos criterios específicos recollidos no Anexo I das Bases reguladoras do proceso selectivo, acadándose o seguinte resultado: APELIDOS E NOME Puntuación total ACHA OUBIÑA, MARCOS 7’85 ARAGUNDE BAULO, SALOME […]

XUÑO 2023 – COBRANZA PADRÓNS PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA ABRIL 2023

COBRANZA PADRÓNS PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA ABRIL 2023 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto […]

XUÑO 2023 – FORMALIZACIÓN CON Dª BELÉN RUEDA ARELLANO O CONTRATO DO SERVIZO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA A REALIZACIÓN DUN CONCERTO DA ARTISTA BELÉN AGUILERA O DÍA 02/08/2023, CON MOTIVO DA FESTA DO ALBARIÑO 2023”

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato do “SERVIZO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA A REALIZACIÓN DUN CONCERTO DA ARTISTA BELÉN AGUILERA O DÍA 02/08/2023, CON MOTIVO DA FESTA DO ALBARIÑO 2023” 1. Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a) Organismo: Concello de Cambados b) […]

XUÑO 2023 – BANDO FOGUEIRAS DE SAN XOÁN E SAN PEDRO

BANDO FOGUEIRAS DE SAN XOÁN E SAN PEDRO SAMUEL LAGO OZÓN, ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE CAMBADOS, FAGO SABER: Que aquelas persoas interesadas en realizar as tradicionais fogueiras de San Xoán (noite do 23 ao 24 de xuño) e San Pedro (noite do 28 ao 29 de xuño), teñen de prazo ata o día […]

MAIO 2023 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PRIVADO DE SERVIZOS DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA A REALIZACIÓN DUN CONCERTO DA ARTISTA BELÉN AGUILERA, O DÍA 2 DE AGOSTO, ÁS 22:00 HORAS, NA PRAZA DE FEFIÑÁNS, CO MOTIVO DA FESTA DO ALBARIÑO 2023

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN Por Decreto da Alcaldía nº 2023-0938, de data 31/05/2023, adxudicouse o CONTRATO PRIVADO DE SERVIZOS DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA A REALIZACIÓN DUN CONCERTO DA ARTISTA BELÉN AGUILERA, O DÍA 2 DE AGOSTO, ÁS 22:00 HORAS, NA PRAZA DE FEFIÑÁNS, CO MOTIVO DA FESTA DO ALBARIÑO 2023, polo prezo seguinte: Prezo s/IVE IVE TOTAL 18.000,00 […]