PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Perfil de Contratante – Contratos en tramitación e formalizados

Perfil de Contratante – Contratos en tramitación e formalizados

2

No día de onte presentouse a nova PÁXINA WEB MUNICIPAL, realizada pola empresa “DISEÑO Y WEBOS, S.L.”, subvencionada ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, por un importe de 4.301,54 € (IVE incluído), cunha baixa de 43,45 € sobre o prezo de licitación.
O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.
En Cambados. Documento asinado electronicamente.

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 22 de xaneiro de 2018 (luns), ás 13.30 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte

ORDE DO DÍA:

ÚNICO.- Cualificación da documentación xeral contida nos sobres B) “oferta económica”.

En Cambados, a 16 de xaneiro de 2018.

ANUNCIO PROPOSTA ADXUDICACIÓN OBRAS

O pasado día 11 de xaneiro de 2018, procedeuse á apertura dos sobres A) documentación xeral e  sobres B)ofertas económicas, presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación (contrato menor) das obras de “DOTACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS NA RÚA OURENSE”, subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, formulándose proposta de adxudicación a favor da empresa “CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)”, por ter presentada a mellor oferta económica:

 

 Orde

Empresa Prezo ofertado

IVE incluído

Baixa

ofertada

1 CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA) 19.632,35 € 3.185,35 €
2 PROMOREYBA, S.L. 22.817,70 € 0 €

En Cambados, a 12 de xaneiro de 2017.

CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 16 de xaneiro de 2018 (martes), ás 13.30 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte

ORDE DO DÍA:

ÚNICO.- Cualificación da documentación xeral contida nos sobres A)

En Cambados, a 11 de xaneiro de 2018.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Nestas datas veñen de rematarse pola Empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, as obras de “DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES AO CARÓN DO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO”, financiadas ao 100% con cargo ao Plan Concellos 2016 (PC/2016), ascendendo a un total un importe de 30.809,88 € (IVE incluído) e cunha baixa de 19.190,12 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 5 de xaneiro de 2018.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Por Resolución desta Alcaldía, de data 20/12/2017, adxudicáronse os lotes 3, 4 e 5 para o subministro de “MELLORA DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL (FURGONETA, CAMIÓN GRÚA E BARREDORA)”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), por importe de 33.437,70 € e que foi destinada á adquisición dos investimentos que se relación a continuación:

– LOTE 3: SUBMINISTRO DE CAMIÓN GRÚA, adxudicado á empresa “DESPERTANDO SOCIEDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y NÁUTICA, S.L.” por un importe de 14.900,00 € (Ive incluido).

– LOTE 4: SUBMINISTRO DE FURGONETA PARA SERVIZO DE OBRAS, adxudicado á empresa “AUTOS ELANUX, S.L.”, por un importe de 7.925,00 € (Ive incluido).

– LOTE 5: SUBMINISTRO DE MÁQUINA FREGADORA-BARREDORA, adxudicado á empresa “BAYGARS.L.” por un importe de 9.075,00 € (Ive incluido).

No procedemento de licitación dos mencionados lotes de subministros prodúxose unha baixa total de 1.537,70 €.

Faise público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 26 de decembro de 2017.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Finalizadas as obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foron executadas pola empresa adxudicataria “ACEINSA SALAMANCA, S.A.”, por un importe de 13.431,00 € (IVE engadido), cunha baixa de 6.618,34 €, o que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

 

 

En Cambados, a 21 de decembro de 2017.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Levado a cabo o investimento para o subministro de “TOTEM INFORMATIVO PARA O EDIFICIO DA CONSISTORIAL”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, o material foi subministrado pola empresa “D. DAVID TORRES MASCATO, por un importe de10.284,97 € (IVE incluído), cunha baixa de 103,99 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 18 de decembro de 2017.

Nestas datas veñen de rematarse pola Empresa “Construcciones y Reformas 3 Torres 2010, S.L.”, as obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO DE TORRADO”, financiadas con cargo ao Plan Concellos 2016 (PC/2016), ascendendo a un total un importe de 13.790,00 € (IVE incluído) e cunha baixa de 6.210,00 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 18 de decembro de 2017.

ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS

CONCELLO DE CAMBADOS-ANUNCIO LICITACIÓN

Publicado no BOPPO nº 238, do 14 de decembro de 2017.

Por Resolución da Alcaldía de data 23/11/2017, foron aprobados os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a seguinte licitación:

1. ENTIDADE ADXUDICADORA.

a) Organismo: Concello de Cambados.

b) Dependencia: Secretaría-Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: 3766/2017.

2. OBXECTO DEL CONTRATO.

a) Descrición do obxecto: Soterramento da liña B.T. na Rúa Real.

b) Prazo de execución: 2 meses.

c) CPV: 45315600-4

3. TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria. b) Procedemento: aberto, cun único criterio de adxudicación.

4. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN.

Presuposto: 91.671,98 €, IVE 19.251,12 €, cun importe total de 110.923,10 €.

5. GARANTÍA definitiva

5% do importe de adxudicación.

6. OBTENCIÓN DA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Concello de Cambados, Praza do Concello, 1 (36630 Cambados)

b) Teléfono: 986520943 Extensión #747. Fax: 986524866

c) www.cambados.es Taboleiro de anuncios.  Correo electrónico contratacion@cambados.es

Sede electrónica: cambados.sedelectronica.gal

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA.

Clasificación: Non se esixe.

8. PRESENTACIÓN DAS OFERTAS.

a) Data límite de presentación: As proposicións entregaranse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 8.30 a 14:30 horas, de luns a venres, no prazo de vinte e seis días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do último dos anuncios, no perfil do contratante ou no BOP da Provincia.

b) Documentación a presentar: A sinalada no Prego de Cláusulas.

9. APERTURA DAS OFERTAS.

Na data establecida na Cláusula 2.6 do Prego.

10. CRITERIOS BASE PARA A ADXUDICACIÓN.

O menor prezo sobre o previsto na licitación.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por conta do licitador que resulte adxudicatario.

12. PÁXINA WEB ONDE SE INSERTARÁN TÓDOLOS ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS Á CONVOCATORIA DO PRESENTE CONTRATO.

www.cambados.es sección Taboleiro de Anuncios.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Por Resolución desta Alcaldía, de data 09/10/2017, adxudicáronse os lotes 1 e 2  para subministro para a  “MELLORA DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL (COCHE POLICÍA LOCAL E FURGONETA VOLQUETE”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), por importe de 32.481,43 € e que foi destinada á adquisición dos investimentos que se relación a continuación:

– LOTE 1: SUBMINISTRO DE AUTOMÓVIL DA POLICÍA LOCAL, adxudicado á empresa “AUTOS J. RIVADA R., S.L.U.” por un importe de 14.600,00 € (Ive incluido).

– LOTE 2: SUBMINISTRO DE FURGONETA VOLQUETE, adxudicado á empresa “AUTOS J. RIVADA R., S.L.U.”, por un importe de 17.600 € (Ive incluido).

Faise público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 14 de decembro de 2017.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Pola Excma. Deputación Provincial concedeuse a este Concello unha subvención ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016, por importe de 29.494,75 €, para o subministro de “MAQUINARIA PARA SERVIZO DE LIMPEZA MUNICIPAL” e que foi destinada á adquisición dos investimentos que se relación a continuación:

– SUBMINISTRO DE CAMIÓN CISTERNA PARA BALDEO DE VÍAS PÚBLICAS,  adxudicado á empresa “AUTOMOCIÓN LA JUNQUERA, S.L.” por un importe de 14.425,00 €; de Ive a cantidade de 3.029,25 €, totalizando un importe de 17.454,25 €.

– SUBMINISTRO DE DESBROZADORA DE BRAZO LATERAL, adxudicado á empresa “HITRAF, S.A.”, por un importe de 9.367,77 €; de Ive a cantidade de 1.967,23 €, totalizando un importe de 11.335,00 €.

                         

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria; no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno; e no artigo 151.4 do TRLCSP.

En Cambados, 4 de decembro de 2017.

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 21/11/2017, adxudicouse á empresa “ACEINSA SALAMANCA, S.A.“, o contrato das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, por importe de 13.431,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.618,34€ sobre o prezo de licitación (20.049,34 €).

As indicadas obras financiaranse integramente pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS 15).

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a 22 de novembro de 2017.

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 20/11/2017, adxudicouse á empresa “FONTEFRÍA, S.L.U.”, o contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)”, por importe de 16.629,68 € (Ive incluído), cunha baixa de 7.593,05  sobre o prezo de licitación 24.222,73  (Ive incluído).

A indicada obra financiase pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno.

En Cambados, a 20 de novembro de 2017.

ANUNCIO ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO

Por Resolución desta Alcaldía, de data 6/11/2017, adxudicouse o subministro para a “ADQUISICIÓN DE DÚAS MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA LOCAL PARA TAREFAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E ESPAZO AMBIENTAL”, adxudicada á empresa “ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L.“, por importe de 17.999,62 €; de Ive a cantidade de 3.779,92 €, totalizando un importe de 21.779,54 €.
O investimento atópase financiado ao 80% pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental 2017.
O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP; polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno; polo establecido no artigo 32 g) da Orde de convocatoria, do 30 de decembro de 2016.
En Cambados, 15 de novembro de 2017.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Nestas datas veñen de finalizarse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS”, pola empresa “MARCONSA, S.L.”, para as que se asinou un Convenio, no seu día, entre este Concello de Cambados e o de Ribadumia, aos efectos de solicitar unha subvención conxuntamente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, concedéndose unha subvención total de 171.000,00 €, para o financiamento da execución da obra e dos honorarios de  redacción do proxecto e dirección das obras.

No trámite de adxudicación das obras producíuse unha baixa (18.120,43€), polo que o importe inicial concedido da subvención e as aportacións de fondos municipais de ámbolos Concellos sufriron unha minoración e os correspondentes prorrateos.

Desglose dos gastos das OBRAS, unha vez aplicada a baixa é o seguinte:

INVESTIMENTO

TOTAL

 

Orzamento

s/ ive

IVE 21% Orzamento

total

Baixa % Adxudicac. Axuda

0,95

Fondos Mnpais

0,05

 Obra 142.760,33 29.979,67 172.740,00 10,49 154.619,57 146.888,59 7.730,98
CAMBADOS (42,719085452 %)

INVESTIMENTO

PEM Orzamento s/ ive IVE 21% Orzamento

total

Baixa % Adxudicación Axuda

0.95

Fondos Mnpais

0,05

  Obra 51.248,66 60.985,91 12.807,04 73.792,95 10,49000 66.052,06 62.749,46 3.302,60
RIBADUMIA (57,280914548 %)

INVESTIMENTO

PEM Orzamento

s/ ive

IVE 21% Orzamento total Baixa % Adxudicación Axuda

0,95

 

Fondos Mnpais

0,05

  Obra 68.718,00 81.774,42 17.172,63 98.947,05 10,49000 88.567,51 84.139,13 4.428,38

Desglose dos gastos de HONORARIOS de redacción de Proxecto e DIRECCIÓN das obras:

Concepto Orzamento sen IVE IVE 21% Orzamento Total Axuda solicitada 95% Aportación

Municipal 5%

CAMBADOS Honorarios proxecto e dirección 2.563,20 538,27 3.101,47 2.946,40 155,07
RIBADUMIA Honorarios proxecto e dirección 3.436,80 721,73 4.158,53 3.950 207,93
Total 6.000,00 1.260,00 7.260,00 6.897,00 363,00

 

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno e polo establecido no artigo 17, da Orde do 27 de Xaneiro de 2017, da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

 

En Cambados, a 14 de novembro de 2017.

Por Resolución desta Alcaldía de data 13/11/2017, adxudicouse á empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, o contrato menor das obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”, por importe de 26.215,36 € (Ive incluído), cunha baixa de 8.784,64 € sobre o prezo de licitación 35.000,00 € (Ive incluído).

As obras atópanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno.

En Cambados, a 13 de novembro de 2017.

No día de hoxe procedeuse a apertura dos sobres A) e B) presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao PPOS/2015, formulándose proposta de adxudicación a favor da empresa “ACEINSA SALAMANCA, S.A.”, por ter presentada a mellor oferta económica:

Orde

Empresa Prezo ofertado

IVE incluído

Baixa

ofertada

1 ACEINSA SALAMANCA, S.A. 13.431,00 6.618,34
2 ACAD VIARIA, S.L.  13.834,04 6.215,30
3 SEBAGASA, S.A. 14.013,95       6.035,39
4 CONST. ENRIQUE C. CASAS, S.L. 17.001,84 3.047,50
5 NEMESIO ORDÓÑEZ, S.A. 18.355,34 1.694,00
6 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 17.805,82 2.243,52
En arquivo adxunto únese o documento de apertura dos sobres A) e B).
O que se fai público para xeral coñecemento.
En Cambados, a 11 de novembro de 2017.
Servizo de Contratación.

Finalizadas as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS EN BURGÁNS (VILARIÑO) (Expte.: PC/2016006979)”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan Concellos 2016 (PC/2016), foron executadas pola empresa adxudicataria “MARCONSA, S.L., por un importe de 72.787,31 € (IVE incluído) e cunha baixa de 43.616,65 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 9 de novembro de 2017.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Pola empresa EDECO ENERGÍAS, S.L., finalizáronse as obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA AO EDIFICIO DE SERVIZOS MUNICIPAIS NA RÚA OURENSE”, que ascenderon a un total importe de 42.592,00 € (Ive engadido) e “DOTACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA AO EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL NA RÚA SAN FRANCISCO”, que ascenderon a un total importe de 42.350,00 € (Ive engadido)As obras tiveron senllas axudas económicas do INEGA-FEDER 2014-2020 e Excma. Deputación Provincial que se describen no cadro seguinte:

BIOMASA RÚA OURENSE LICITACIÓN ADXUDICACIÓN
Presuposto contrata 48.380,64 42.592,00
Subvención XUNTA-FEDER 80% 38.704,51 34.073,60
Deputación Provincial PPOS/2015 (*) 20% 9.676,13 8.518,40
(*) A aportación municipal realizarase cunha subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao PPOS/2015.

BIOMASA SAN FRANCISCO LICITACIÓN ADXUDICACIÓN
Presuposto contrata 48.380,64 42.350,00
Subvención XUNTA-FEDER 80% 38.704,51 33.880,00
Deputación Provincial PPOS/2015 (*) 20% 9.676,13 8.470,00
(*) A aportación municipal realizarase cunha subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao PPOS/2015.

Faise público en cumprimento do disposto pola Resolución do INEGA do 14/03/2017, pola que se establecen a bases reguladoras e se anunciaba a convocatoria de subvencións  para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa para o ano 2017 e, en concreto, polo establecido no artigo 21.7 da mencionada Resolución, que esixe a publicidade en materia de información e comunicación sobre o apoio procedente dos fondos FEDER, recollidos no anexo XII, apartado 2 do Regulamento da (CE) núm. 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro; igualmente polo establecido na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

 

En Cambados, a 2 de novembro de 2017.

 

 ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Providencia da Alcaldía de data 19/10/2017, adxudicouse á empresa “MARCONSA, S.L.”, o contrato das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA”, por importe de 154.619,57 € (Ive incluído), cunha baixa de 18.120,43 € sobre o prezo de licitación 172.740,00 € (Ive incluído).

As obras fináncianse con cargo á subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (146.888,59 € -95%) e con fondos municipais dos Concellos de Cambados e Ribadumia (7.730,98 € 5%)

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno.

En Cambados, a 24 de outubro de 2017.

 ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolucións desta Alcaldía, de data 23/10/2017, adxudicáronse á empresa EDECO ENERGÍAS, S.L., os contratos menores das obras de;

1.- “DOTACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA EDIFICIO ADMINISTRATIVO RÚA OURENSE”, por importe de 42.592,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 5.788,64 € sobre o prezo de licitación (48.380,64 €).

2.- “DOTACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN FRANCISCO”, por importe de 42.350,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.030,64 € sobre o prezo de licitación (48.380,64 €).

Ámbalas obras atópanse financiadas pola Xunta de Galicia (INEGA) – FEDER-Galicia 2014-2020(80%) e pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao PPOS/2015 (20%).

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP; polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno; polo establecido no artigo 24 g) da Resolución do 14/03/2017 do INEGA pola que se establecen as bases reguladoras para proxectos de equipamentos térmicos de Biomasa, en relación coa obrigatoriedade de dar publicidade aos apoios procedentes dos fondos FEDER; e, o establecido na base décimo quinta das Bases Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos 2015, da Excma. Deputación Provincial.

En Cambados, 23 de outubro de 2017.

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE OBRAS

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”.

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 27 de outubro de 2017 (venres), en horario de8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpren coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DAS OBRAS

Segundo o importe sinalado na memoria-valorada, redactada polo Arquitecto Técnico Municipal, ascenden a:

 

DENOMINACIÓN

Total

21% IVE

TOTAL CONTRATA

Sinalización turística e pintado do casco urbano

16.569,70 €

3.479,64 €

20.049,34 €

 

FINANCIAMENTO

O presente contrato financiarase integramente con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/15), da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZOS DOS CONTRATOS

1 MES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE

Os gastos dos carteis de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

O único criterio será o do menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE

En Cambados, a 13 de outubro de 2017.

 

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Rematada esta semana a dotación do subministro para a “RENOVACIÓN E ADAPTACIÓN AO REGULAMENTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA R.D. 1890/2008 DA ILUMINACIÓN PÚBLICA DA AVENIDA DE CASTRELO NO CONCELLO DE CAMBADOS”, subvencionada ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foi executada pola empresa “TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L.”, por un importe de 32.525,43 € (IVE incluído), cunha baixa de 163,45 €.

Faise público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 4 de outubro de 2017.

ANUNCIO LICITACIÓN OBRAS DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)“.

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 16 de outubro de 2017 (luns),en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpren coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DAS OBRAS:

Segundo o importe sinalado no proxecto redactada polo Técnico Municipal, ascenden a:

DENOMINACIÓN Total 21% IVE TOTAL CONTRATA
Dotación de infraestruturas no T.M. de Cambados (Veiga e Fonte do Couto 20.018,78 4.203,95 24.222,73

FINANCIAMENTO.

O presente contrato financiaranse integramente con cargo ao Plan de Obras e Servizos 2017 (Plan Concellos 2017),  da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZOS DOS CONTRATOS.

1 MES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE.

Os gastos dos carteis de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

O único criterio será o do menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA.

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

 

ANUNCIO LICITACIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUN PARQUE INFANTIL EN BELECO

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”.

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 13 de outubro de 2017 (venres), en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpren coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica, coa descrición dos equipos ofertados.

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DAS OBRAS:

Segundo o importe sinalado no proxecto redactada polo Técnico Municipal, ascenden a:

DENOMINACIÓN Total 21% IVE TOTAL CONTRATA
PARQUE INFANTIL EN BELECO 28.925,62 6.074,38 35.000,00

FINANCIAMENTO.

O presente contrato financiaranse integramente con cargo ao Plan de Obras e Servizos 2017 (Plan Concellos 2017), da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZOS DOS CONTRATOS.

1 MESdende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE

Os gastos dos carteis de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

O único criterio será o do menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

En Cambados, 26 de setembro de 2017.

 

 

En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o pasado venres, día 22 de setembro de 2017, na que se procedeu a apertura dos SOBRES B) e á formulación de proposta de adxudicación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA“,  a favor da empresa MARCONSA, S.L.

Cambados, 25 de setembro de 2017.

Servizo de Contratación.

ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS DOTACIÓN CALDEIRA DE BIOMASA PARA O EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN FRANCISCO

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS BIOMASA PARA O EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN FRANCISCO“.

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 2 de outubro de 2017 (luns), en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpren coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

1.- Oferta económica; e,

2º.- Anexo de características técnicas dos equipos ofertados.

 

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DAS OBRAS:

O que figura no proxecto redactado polo Enxeñeiro Técnico Industrial, D. José Jorge Núñez Casal e que se transcribe seguidamente:

DENOMINACIÓN Total 21%

IVE

TOTAL

CONTRATA

Dotación caldeira de biomasa ao edificio de servizos administrativos da Rúa Ourense. 39.984,00 8.396,64 48.380,64

REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁN REUNIR AS CALDEIRAS DE BIOMASA QUE SE OFERTEN:

Xustificación:

Deberá cumprir na súa totalidade as características técnicas que se esixen e máxime tendo en conta que as caldeiras irán situadas en salas de caldeiras existentes e as instalacións novas terán que adaptarse ás mesmas de forma que se evite no posible a necesidade de acometer obras de grande envergadura e un exemplo destas sería a construción de novas chemineas. Para as caldeiras propostas, verificouse mediante cálculos que as chemineas existentes serían válidas tecnicamente en canto a dimensións mínimas para garantir o perfecto funcionamento das caldeiras, aínda que de forma moi axustada, co que non se podería asegurar que outra caldeira sexa válida para as chemineas existentes.

Realizarase a instalación dun sistema tándem, formado por 2 caldeiras de pellets, cunha potencia mínima unitaria de 56 kW da marca Okofen, Viessmann, Guntamatic, ou similar e unha potencia conxunta de polo menos 112 kW.

• Caldeira con 3 pasos de fumes.

• Sistema de combustión con limpeza automática do queimador.

• Aire primario e secundario de combustión.

• Acendido automático.

• Sistema antirretorno de chama con peche hermético. Dito sistema debe realizar un corte

físico 100% estanco entre o queimador e a tolva de recepción de pellets en caso de

anomalía no sistema.

• Control da presión de cámara de combustión e control de ventilador de fumes, así como

alimentación de combustible, modificando automaticamente os parámetros necesarios en

caso de cambiar la calidade do combustible e as condicións de tiro da cheminea en

función de la climatoloxía exterior (temperatura, vento…)

• Control da entrada de pellets ao queimador mediante sensor capacitivo.

• Sistema de limpeza:

– Sistema de limpeza automático de intercambiadores de calor, mediante sistema

mecánico formado por motor, biela y turbuladores.

– Sistema de recollida automático de cinzas, formado por sistema extractor y cinceiro

exterior que permita o vaciado de cinzas sen necesidade de apagar a caldeira ou abrir a

porta da cámara de combustión.

– Para evitar posibles problemas na evacuación de auga con condensados derivados da combustión e para contribuír a unha redución de consumo de agua quedan excluídos

aqueles equipos que usen auga para o sistema de limpeza dos intercambiadores da caldeira.

• Potencia modulante dende 18 kW ata 56 kW.

• Rendemento> 91% sobre PCI.

• Illamento: 10 cm en la de roca.

• Sistema de telexestión integrado.

• Sistema de alimentación de pellets independente para cada caldeira.

• Control de caldeira mediante autómata montado en fábrica, cableado e probado.

• A caldeira debe estar fabricada conforme a la Norma UNE-EN 303-5.

• A posta en marcha da caldeira deberá ser realizada por un técnico oficial do fabricante

da caldeira, sendo de obrigado cumprimento rechear os valores do primeiro arrancado,

presentando o certificado oficial do técnico ao director da obra, quedando rexistrado e

arquivado o certificado.

FINANCIAMENTO:

Investimento Xunta/Feder Aportación Municipal: subvención solicitada á

Excma. Deputación Provincial PPOS/2015 (*)

48.380,64 38.704,51 9.676,13
(*) A adxudicación queda sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente para financialas obrigas derivadas do contrato e, en concreto, a concesión dunha subvención pola Excma. Deputación Provincial, por importe de 9.676,13 €, para facer fronte a aportación municipal ao investimento.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO.

1 MES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE

Os gastos do cartel de obra serán a cargo da empresa adxudicataria. Os modelos a empregar serán os establecidos para investimentos financiados por fondos FEDER e polo Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 da Excma. Deputación Provincial.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

1.- Menor prezo sobre o previsto na licitación: ata 60 puntos.

Obterá a máxima puntuación a oferta que presente unha maior redución sobre o prezo fixado no proxecto. As ofertas que non presenten redución de oferta obterán 0 puntos.

Para as ofertas restantes os puntos obteranse aplicando unha fórmula de tres simple directa.

2.- Proposta de redución de prazos: ata 40 puntos, deberá vir acompañada do cronograma xustificativo da proposta. Obterá a máxima puntuación a oferta que presente unha maior redución sobre o prazo de execución fixado no proxecto. As ofertas que non presenten redución de prazo ou non aporten o cronograma xustificativo obterán 0 puntos.

A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

En Cambados, 21 de setembro de 2017.

 

 

  ANUNCIO DE LICITACIÓN OBRAS DOTACIÓN CALDEIRA DE BIOMASA EDIFICIO ADMINISTRATIVO RÚA OURENSE

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS BIOMASA PARA O EDIFICIO DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS DA RÚA OURENSE”.

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 2 de outubro de 2017 (luns), en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpren coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

1.- Oferta económica; e,

2º.- Anexo de características técnicas dos equipos ofertados.

 

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DAS OBRAS:

O que figura no proxecto redactado polo Enxeñeiro Técnico Industrial, D. José Jorge Núñez Casal e que se transcribe seguidamente:

 

DENOMINACIÓN Total 21%

IVE

TOTAL

CONTRATA

Dotación caldeira de biomasa ao edificio de servizos administrativos da Rúa Ourense. 39.984,00 8.396,64 48.380,64

 

REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁN REUNIR AS CALDEIRAS DE BIOMASA QUE SE OFERTEN:

Xustificación:

Deberá cumprir na súa totalidade as características técnicas que se esixen e máxime tendo en conta que as caldeiras irán situadas en salas de caldeiras existentes e as instalacións novas terán que adaptarse ás mesmas de forma que se evite no posible a necesidade de acometer obras de grande envergadura e un exemplo destas sería a construción de novas chemineas. Para as caldeiras propostas, verificouse mediante cálculos que as chemineas existentes serían válidas tecnicamente en canto a dimensións mínimas para garantir o perfecto funcionamento das caldeiras, aínda que de forma moi axustada, co que non se podería asegurar que outra caldeira sexa válida para as chemineas existentes.

Realizarase a instalación dun sistema tándem, formado por 2 caldeiras de pellets, cunha potencia mínima unitaria de 56 kW da marca Okofen, Viessmann, Guntamatic, ou similar e unha potencia conxunta de polo menos 112 kW.

• Caldeira con 3 pasos de fumes.

• Sistema de combustión con limpeza automática do queimador.

• Aire primario e secundario de combustión.

• Acendido automático.

• Sistema antirretorno de chama con peche hermético. Dito sistema debe realizar un corte

físico 100% estanco entre o queimador e a tolva de recepción de pellets en caso de

anomalía no sistema.

• Control da presión de cámara de combustión e control de ventilador de fumes, así como

alimentación de combustible, modificando automaticamente os parámetros necesarios en

caso de cambiar la calidade do combustible e as condicións de tiro da cheminea en

función de la climatoloxía exterior (temperatura, vento…)

• Control da entrada de pellets ao queimador mediante sensor capacitivo.

• Sistema de limpeza:

– Sistema de limpeza automático de intercambiadores de calor, mediante sistema

mecánico formado por motor, biela y turbuladores.

– Sistema de recollida automático de cinzas, formado por sistema extractor y cinceiro

exterior que permita o vaciado de cinzas sen necesidade de apagar a caldeira ou abrir a

porta da cámara de combustión.

– Para evitar posibles problemas na evacuación de auga con condensados derivados da combustión e para contribuír a unha redución de consumo de agua quedan excluídos

aqueles equipos que usen auga para o sistema de limpeza dos intercambiadores da caldeira.

• Potencia modulante dende 18 kW ata 56 kW.

• Rendemento> 91% sobre PCI.

• Illamento: 10 cm en la de roca.

• Sistema de telexestión integrado.

• Sistema de alimentación de pellets independente para cada caldeira.

• Control de caldeira mediante autómata montado en fábrica, cableado e probado.

• A caldeira debe estar fabricada conforme a la Norma UNE-EN 303-5.

• A posta en marcha da caldeira deberá ser realizada por un técnico oficial do fabricante

da caldeira, sendo de obrigado cumprimento rechear os valores do primeiro arrancado,

presentando o certificado oficial do técnico ao director da obra, quedando rexistrado e

arquivado o certificado.

 

FINANCIAMENTO:

Investimento Xunta/Feder Aportación Municipal: subvención solicitada á

Excma. Deputación Provincial PPOS/2015 (*)

48.380,64 38.704,51 9.676,13
(*) A adxudicación queda sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente para financialas obrigas derivadas do contrato e, en concreto, a concesión dunha subvención pola Excma. Deputación Provincial, por importe de 9.676,13 €, para facer fronte a aportación municipal ao investimento.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO.

1 MES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE

Os gastos do cartel de obra serán a cargo da empresa adxudicataria. Os modelos a empregar serán os establecidos para investimentos financiados por fondos FEDER e polo Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 da Excma. Deputación Provincial.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

1.- Menor prezo sobre o previsto na licitación: ata 60 puntos.

Obterá a máxima puntuación a oferta que presente unha maior redución sobre o prezo fixado no proxecto. As ofertas que non presenten redución de oferta obterán 0 puntos.

Para as ofertas restantes os puntos obteranse aplicando unha fórmula de tres simple directa.

 

2.- Proposta de redución de prazos: ata 40 puntos, deberá vir acompañada do cronograma xustificativo da proposta. Obterá a máxima puntuación a oferta que presente unha maior redución sobre o prazo de execución fixado no proxecto. As ofertas que non presenten redución de prazo ou non aporten o cronograma xustificativo obterán 0 puntos.

A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

En Cambados, 21 de setembro de 2017.

 

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 21/09/2017, adxudicouse á empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”, o contrato menor das obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO DE TORRADO”, por importe de 13.790,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.210,00 € sobre o prezo de licitación 20.000,00 € (Ive incluído).

A indicada obra finánciase pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno.

En Cambados, 21 de setembro de 2017. 

Finalizadas as obras de DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos)”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foron executadas pola empresa adxudicataria “FONTEFRÍA, S.L.“, por un importe de 28.381,31 € (IVE incluído), cunha baixa de 13.979,35 €faise público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, 19 de setembro de 2017.

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA O DÍA 18-09-2017, APERTURA SOBRES A) E CONVOCATORIA APERTURA SOBRES B) PARA O DÍA 22-09-2017, 13.30 HORAS, NO SALÓN DE SESIÓNS DA CONSISTORIAL

En arquivo adxunto publícase a Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, día 18/09/2017, ás 13.30 horas, relativas ao expediente de contratación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA”, na que se aperturaron os sobres A) e se resolveu admitir á licitación a tódalas empresas participantes no procedemento.

Así mesmo quedan convocadas tódalas empresas para a apertura dos SOBRES B), para o vindeiro venres, día 22/09/2017, ás 13.30 horas, no Salón de Sesións da Casa Consistorial.

En Cambados, 18 de setembro de 2017, a Secretaria da Mesa de Contratación.

Nestas datas rematáronse as obras de “CONSOLIDACIÓN DE TALUDES DA CANCEIRA MUNICIPAL (Expte.: 2017008501)“, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo a una baixa xerada por unha das obras do Plan Provincial de Obras e Servizos 2016 (PC/2016), executadas pola empresa adxudicataria “ACEVI, S.L.“, por un importe de 7623.00 € (IVE incluído).

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 18 de setembro de 2017.

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 15.09.2017, adxudicouse á empresa “CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS, S.L. (C.C.S., S.L.)“, o contrato das obras de “MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA RÚA BIMBIO“, por importe de 12.556,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 7.444,00 € sobre o prezo de licitación (20.000,00 €).

As indicadas obras financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados. Documento asinado electronicamente.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Autorizada no seu día pola Excma. Deputación Provincial o reinvestimento da baixa das obras de “PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS DE LOURIDO-SARTAXES (CASTRELO) PC/2016006968” para adicar á adquisición dunha “EMISORA PARA A POLICÍA LOCAL” 2017032657, o subministro do contrato menor foi adxudicado á empresa TELGA, S.L., por importe de 6.649,31 € (Ive incluído).

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras do Plan Concellos 2016 e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, do 9 de decmebro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

 

Nos enlaces que se xuntan publícanse os documentos relativos á apertura dos SOBRES A) Documentación Xeral e SOBRES B) Oferta económica das empresas que concorreron á licitación do contrato menor das obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DE TORRADO“, e o informe do Técnico Municipal no que se valoran as ofertas económicas e se formula proposta de adxudicación a favor da empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”

Cambados, 11 de setembro de 2017. Servizo de Contratación.

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PLAN DE CONSERVACION

Actas do órgano de selección para a contratación temporal de persoal para o Plan de Conservación subvencionado poa Ecma. Deputación de Pontevedra.

No día de hoxe, procedeuse a apertura dos sobres A) documentación xeral e sobres B) ofertas económicas das empresas que tomaron parte no procedemento de contratación (contrato menor) das obras de “MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS NA RÚA BIMBIO”.

Únese arquivo onde se poden consulta-las ofertas formuladas polas 15 empresas participantes.
Cambados, 24 de agosto de 2017. Servizo de Contratación.

ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS

CONCELLO DE CAMBADOS-ANUNCIO LICITACIÓN

Por Resolución da Alcaldía de data 22/08/2017, foron aprobados os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a seguinte licitación:

1. ENTIDADE ADXUDICADORA.

a) Organismo: Concello de Cambados.

b) Dependencia: Secretaría-Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: 2987/2017.

2. OBXECTO DEL CONTRATO.

a) Descrición do obxecto: Dotación de infraestruturas no polígono de O Salnés (Convenio Cambados-Ribadumia).

b) Prazo de execución: 2 meses.

c) CPV:  45233142-6,  45233221-4,  45233161-5, 45233340-4.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN.

a) Tramitación: urxente. b) Procedemento: aberto, con varios criterios de adxudicación.

4. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN.

Presuposto: 142.760,33 €, IVE 29.979,67 €, cun importe total de 172.740,00 €.

5. GARANTÍA definitiva

5% do importe de adxudicación.

6. OBTENCIÓN DA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) www.cambados.gal Taboleiro de anuncios.

b) Entidade: Concello de Cambados

c) Dirección: Praza do Concello, 1 (36630 Cambados)

d) Teléfono: 986520943 Extensión #747. Fax: 986524866

e) Correo electrónico contratacion@cambados.es

f) Sede electrónica: cambados.sedelectronica.gal

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA.

Clasificación: Non se esixe.

8. PRESENTACIÓN DAS OFERTAS.

a) Data límite de presentación: As proposicións entregaranse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 8.30 a 14:30 horas, de luns a venres, no prazo de trece días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do último dos anuncios, no perfil do contratante ou no BOP da Provincia.

b) Documentación a presentar: A sinalada no Prego de Cláusulas.

9. APERTURA DAS OFERTAS. Na data establecida na Cláusula 2.6 do Prego.

10. CRITERIOS BASE PARA A ADXUDICACIÓN. Os establecidos na Cláusula 2.7 do Prego.

11. GASTOS DE ANUNCIOS. Serán por conta do licitador que resulte adxudicatario.

12. PÁXINA WEB ONDE SE INSERTARÁN TÓDOLOS ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS Á CONVOCATORIA DO PRESENTE CONTRATO. www.cambados.gal sección Taboleiro de Anuncios

No enlace que se xunta, únese ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada no día de hoxe, 21 de agosto de 2017, na que se deu conta do informe valoración dos criterios técnicos do contrato de “DESEÑO DE PÁXINA WEB, emitidos polo Servizo de Novas Tecnoloxías da Excma. Deputación e se formula proposta de adxudicación do mencionado contrato.

 

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN 21/08/2017

No enlace que se xunta, únese ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada no día de hoxe, 21 de agosto de 2017, na que se deu conta do informe valoración dos criterios técnicos do contrato de “DESEÑO DE PÁXINA WEB, emitidos polo Servizo de Novas Tecnoloxías da Excma. Deputación e se formula proposta de adxudicación do mencionado contrato

DECLARACIÓN ARTIGO 146.4

Por Resolución desta Alcaldía de data 18.8.2017, adxudicouse á empresa “MARCONSA, S.L.“, o contrato das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS EN BURGÁNS (VILARIÑO)“, por importe de 72.787,31 € (Ive incluído), cunha baixa de 43.616,65 €sobre o prezo de licitación (116.403,96 €).
As indicadas obras financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.
O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Recentemente veñen de rematarse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (A PEDREIRA, REDUTORES E COVAS DE LOBOS)“, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foron executadas pola empresa adxudicataria “MARCONSA, S.L.“, por un importe de 30.346,44 € (IVE incluído), cunha baixa de 14.838,98 €. O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Recentemente veñen de rematarse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (BLANCO AMOR, A MARIÑA E TRAVESÍA E.P. 9004)“, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foron executadas pola empresa adxudicataria “MARCONSA, S.L.“, por un importe de 21.037,67 € (IVE incluído), cunha baixa de 11.488,23 €. O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA O DÍA 7 DE AGOSTO DE 2017

No enlace que se xunta, únese ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada no día de hoxe, 7 de agosto de 2017, na que se dou conta do informe do técnico municipal á xustificación das ofertas presentadas polas empresas Covsa, Nemesio Ordoñez, S.A. e Nexia Infraestructuras, S.L. e se formula proposta de adxudicación, en relación co contrato de “MELLORA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS EN BURGÁNS (VILARIÑO)“.

LICITACIÓN DE OBRAS

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA RÚA BIMBIO”.Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 21 de agosto de 2017 (luns),en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Denominación Total 21%IVE TotalContrata
Melora servizos urbanísticos R/Bimbio 16.528,92 3.471,07 20.000,00

DECLARACIÓN ARTIGO 146.4

MODELO OFERTA ECONÓMICA

PROXECTO Mellora servizos urbanísticos Rúa Bimbio

ROTULACIÓN SOBRE A

ROTULACIÓN SOBRE B

ANUNCIO ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO

Por Resolución de Alcaldía de data 26/07/2017, adxudicouse á empresa “D. DAVID TORRES MASCATO”, o contrato menor do subministro de “TOTEM”, por importe de 10.284,97 € (Ive incluído), cunha baixa de 103,99 € sobre o prezo de licitación (10.388,96 €). O indicado subministro financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017. O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución de Alcaldía de data 26/07/2017, adxudicouse á empresa “ARINES, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.”, o contrato menor das obras de “MELLORA DAS PISTAS DE TENIS DE O POMBAL”, por importe de 17.742,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 2.258,00 € sobre o prezo de licitación (20.000,00 €). As indicadas obras financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016. O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE SERVIZO

Por Resolución de Alcaldía de data 29/06/2017, adxudicouse á empresa “CONTALOCAL, S.L.”, o contrato menor de servizo para a realización dos traballos de “TRASLADO DO SERVIDOR DO CONCELLO”, por importe de 5.266,05 € (Ive incluído). O indicado servizo financiarase ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017. O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

ANUNCIO LICITACIÓN CONCESIÓN DEMANIAL – QUIOSCO PRAZA FEFIÑÁNS –

PUBLICADO ANUNCIO BOPPO 19-XULLO-2017. Finaliza prazo presentación ofertas 3-AGOSTO-2017

1.- Entidade Adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención de información:

a)    Organismo: Concello de Cambados.

b)    Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

c)    Obtención de documentación e información:

1)    Dependencia: Secretaría Xeral.

2)    Domicilio: Praza do Concello 1, (36360 Cambados)

3)    Teléfono: 986520943 . Fax: 986524866

4)      Correo electrónico: secretaria@cambados.es

5)    Perfil do contratante: www.cambados.gal Taboleiro de anuncios.

PREGO DE CLÁUSULAS  ANEXO I. Modelo oferta económica  Declaración de prohibicións de contratar  PUBLICADO ANUNCIO BOPPO 19-XULLO-2017

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Rematadas as obras de “ENSANCHE DE VIAL NA RÚA CRUCEIRO (VILARIÑO)“, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizo 2016, foron executadas pola empresa adxudicataria “CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.”, por un importe de 15.972,00 €, cunha baixa de 4.028,00€.

 

 

ANUNCIO LICITACIÓN SUBMINISTRO E SERVIZO

Por medio da presente invítase a tódalas empresas interesadas para que formulen oferta económica para tomar parte na licitación dos contratos seguintes:
 Nº 1. CONTRATO DE SUBMINISTRO. TOTEM.
Nº 2. CONTRATO DE SERVIZO. DESEÑO DE PÁXINA WEB DO CONCELLO.

ANUNCIO LICITACIÓN DE SUBMINISTROS

“DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

 

Por Resolución de Alcaldía de data 19/06/2017

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO 15 DE XUÑO DE 2017

 

ANUNCIO LICITACIÓN OBRAS 

“MELLORA DAS PISTAS DE TENIS DE O POMBAL”

 

ANUNCIO LICITACIÓN OBRAS

CONCELLO DE CAMBADOS-ANUNCIO LICITACIÓN
OBXECTO DEL CONTRATO.
a) Descrición do obxecto: Mellora da capa de rodadura e dotación de beirarrúas en Burgáns Vilariño.
b) Prazo de execución: 3 meses.
c) CPV: 45233220-7

 ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS

Por medio da presente infórmase que se procederá á licitación dos contratos menores das obras de:1.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (A Pedreira, Redutores e Covas de Lobos). G-1831-2017. (Ref: PPOS/15/00608/2015/504).
2.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos). G-1834-2017. (Ref: PPOS/15/00608/201500503).
3.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Blanco Amor, A Mariña e Travesía EP9004). G-1835-2017 . (Ref: PPOS/15/00608/201500500)

ANUNCIO ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO

Por Resolución de Alcaldía de data 12/05/2017, adxudicouse á empresa “CONTALOCAL, S.L.” o contrato de subministro do “EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA A IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA”, por importe de 9.568,87 € (Ive incluído).

CONTRATO MENOR DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE TALUDES NA CANCEIRA MUNICIPAL

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO ARRENDAMENTO DE LOCAL INDUSTRIAL DE 1.534 M2, NA PARCELA Nº 52, DO POLÍGONO DE SETE PIAS (OUBIÑA)

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, PROPOSTA ADXUDICACIÓN PAVIMENTACIÓN LOURIDO-SARTAXES (CASTRELO)

LICITACIÓN DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES NO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO

ANUNCIO DE LICITACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN LOURIDO-SARTAXES, CASTRELO (CAMBADOS)

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN 22/02/2017. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE ENSANCHE VIAL CRUCEIRO VILARIÑO

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, DO 15 DE FEBREIRO DE 2017  MUIÑO DE MAREAS DE A SECA-CORVILLÓN

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN “SINALÉCTICA EN VIAIS DE ALTA CAPACIDADE”

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE OBRA “ENSANCHE DE VIAL NA RÚA CRUCEIRO-VILARIÑO”

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE OBRA “CONSERVACIÓN DO MUIÑO DE MAREAS DE A SECA”

SOLICITUDE ESPAZO VIVEIRO INDUSTRIAL CAMBADOS

Resolución da Alcaldía de avocación de competencias, de data 28/10/2016, adxudicouse á compañía “MAPFRE, S.A.” o contrato do “SEGURO DE COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL DO CONCELLO DE CAMBADOS

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS (BEIRARRÚAS, SINALIZACIÓN E APARCAMENTOS) NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE O SALNÉS, CAMBADOS-RIBADUMIA

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN CREACIÓN DUN CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL NO POLÍGONO DE SETE PÍAS, OUBIÑA-CAMBADOS

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN REFORMA INTERIOR DE NAVE PARA VIVEIRO DE EMPRESAS

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN “ACONDICIONAMENTO DE VIAIS NA PARROQUIA DE VILARIÑO”, subvencionadas ao 100%  con cargo ao Plan Concellos 2016 (PC/2016) da Excma. Deputación (Expte. PC2016017268), adxudicadas á empresa “CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.” polo presuposto de 13.770,21 (Ive incluído)

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN MELLORAS NO ALUMEADO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE CAMBADOS (Lugares de Vilariño: Cacabelso, Campo da festa, Adro, Sameiro e Covas de Lobos. Lugares de Castrelo: Adro, Revolta e Facho)

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN SEGURO COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL DO CONCELLO

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS (BEIRARRÚAS, SINALIZACIÓN E APARCAMENTOS) NO POLÍGONO DE O SALNÉS, SEGURO DE RISCOS PATRIMONIAIS, PERSOAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL DERIVADO DO USO DE VEHÍCULOS A MOTOR QUE INTEGRAN O PARQUE MÓBIL DO ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS, E DOTACIÓN DUNHA CALDEIRA DE BIOMASA AO CENTRO SOCIO-CULTURAL DE A MERCED

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN ASFALTADO EN BURGÁNS-VILARIÑO (CAMBADOS)

ACTAS DA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADAS O 03/10/2016, “DOTACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA PARA O CENTRO SOCIO-CULTURAL DE A MERCED”, “SEGURO DE COBERTURA DE RISCOS DA FROTA DE AUTOMÓBILES MUNICIPAIS” E “CREACIÓN DUN CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS, OUBIÑA”

LICITACIÓN DO CONTRATO DE COBERTURA DE RISCOS DOS AUTOMÓBILES MUNICIPAIS

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN  celebrada o 14 de setembro de 2016

ANUNCION DE ADXUDICACIÓN“REFORMA INTERIOR DE NAVE MUNICIPAL PARA VIVEIRO DE EMPRESAS”

ANUNCIO DE ADXUDICACION “ASFALTADO EN BURGÁNS-VILARIÑO (CAMBADOS)

ANUNCIO DE ADXUDICACION “ACONDICIONAMENTO DE VIAIS NA PARROQUIA DE VILARIÑO

ANUNCIO DE ADXUDICACION “MELLORAS NO ALUMEADO PUBLICO NAS PARROQUIAS DE CAMBADOS”

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, da sesión celebrada no día de hoxe 29/08/2016, dando conta dos informes-valoración emitidos polo Técnico Municipal e formulan proposta de adxudicación de obras á Xunta de Goberno Local

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN 25/08/2016 APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS E CONVOCATORIA MESA CONTRATACIÓN PARA FORMULACIÓN PROPOSTA ADXUDICACIÓN

REMATE DAS OBRAS “MELLORA DA SUPERFICIE DA PISTA DE ATLETISMO DE O POMBAL


ANUNCIO DE LICITACIÓN DE OBRAS DE “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS (BEIRARRÚAS, SINALIZACIÓN E APARCAMENTOS) NO POLÍGONO DE O SALNÉS

CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN, Aperturar os SOBRES B) que conteñen as ofertas económicas nos expedientes de contratación seguintes: REFORMA INTERIOR DE NAVE MUNICIPAL PARA VIVEIROS DE EMPRESAS, ASFALTADO EN BURGÁNS-VILARIÑO, MELLORAS NOS ALUMEADOS PÚBLICOS NAS PARROQUIAS DE CAMBADOS.

Solicitude de presupostos, das obras de “CREACIÓN DE ESPAZOS DE EMPRENDEMENTO COMERCIAL NO MEDIO RURAL”

ANUNCIO DE LICITACIÓN DA “MELLORA DAS PISTAS DE TENIS DE O POMBAL

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN “ESTACIÓN DE BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS NO LUGAR DE LAXES-CORVILLÓNLicitación do contrato menor das obras de “Melloras de alumeados públicos nas parroquias de Cambados


ANUNCIO DE LICITACIÓN “REFORMA INTERIOR DE NAVE MUNICIPAL PARA VIVEIRO DE EMPRESAS”

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN da obra, Acondicionamento de viais na Parroquia de Vilariño.

ACONDICIONAMENTO DE VIAIS NA PARROQUIA DE VILARIÑO. PC/2016017268. Apertura dos SOBRES A (documentación xeral) e SOBRES B (oferta económica), para posterior formulación de proposta de adxudicación á Xunta de Goberno Local.

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN “INSTALACIÓN DE CARPAS E STANDS GASTRONÓMICOS NO LATERAL DO PASEO DE A CALZADA DURANTE A LXIV FESTA DO ALBARIÑO 2016″

ANUNCIO DE LICITACIÓN INSTALACIÓN DE CARPAS E STANDS GASTRONÓMICOS, NO LATERAL DO PASEO DA CALZADA DURANTE A LXIV FESTA DO ALBARIÑO 2.016.

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN “MELLORA DA SUPERFICIE DA PISTA DE ATLETISMO DE O POMBAL”

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN EXPEDIENTE: MELLORA DAS PISTAS DE ATLETISMO EN O POMBAL.

LICITACIÓN DA EMPRESA PÚBLICA TRAGSA

ANUNCIO DE LICITACIÓN ACONDICIONAMENTO DE VIAIS NA PARROQUIA DE VILARIÑO

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN da ESTACIÓN DE BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS NO LUGAR DE LAXES-CORVILLÓN”, obra incluída no Plan Concellos 2016, da Excma. Deputación Provincial.

CONTRATACIÓN MEDIANTE CONTRATO MENOR DAS OBRAS “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO TORRADO”

CONTRATACION MEDIANTE CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE “MELLORA DA PISTA DE ATLETISMO DE O POMBAL

CONTRATACION MEDIANTE CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE “MELLORA DA PISTA DE TENIS DE O POMBAL

APERTURA DOS SOBRES B) “OFERTAS ECONÓMICAS” PRESENTADAS PARA TOMAR PARTE NA LICITACIÓN DO CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE “ESTACIÓN DE BOMBEO EN LAXES, CORVILLÓN”.

ANUNCIO DE LICITACIÓNESTACIÓN DE BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN LAXES-CORVILLÓN

ANUNCIO FORMALIZACIÓN DE CONTRATO ARRENDAMENTO DE LOCAL INDUSTRIAL NO POLÍGONO LOCAL INDUSTRIAL. 1.369,46 M2, DENTRO DA PARCELA Nº 52, SITA NO POLÍGONO DE SETE PÍAS-OUBIÑA (CAMBADOS)

ACONDICIONAMENTO DE LOCAIS PARA VESTIARIOS NO IES RAMÓN CABANILLAS, PUSIM/14/00608/201400403

MESA DE CONTRATACIÓN Apertura dos sobres Contrato de arrendamento no polígono industrial de Sete Pías (Cambados) de local de 1.369,46 m2, dentro da Parcela nº 52

 ANUNCIO DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN Servizo de reparación e mantemento do equipamento informático do Concello de Cambados

 ANUNCIO DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN Contrato de arrendamento de local no polígono industrial de Sete Pías, Cambados. Local de 580 m2, dentro da parcela nº 52

 ANUNCIO DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN Contrato de arrendamento de local no polígono industrial de Sete Pías, Cambados. Local de 1.369,46 m2, dentro da parcela nº 52

DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO PARA O PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DO IES RAMON CABANILLAS. Actuación:  PUSINII/2014/00608/201400422

DEMOLICIÓN DE ALMACÉN EN ÁREA PORTUARIA DE SANTO TOMÉ Actuación:  PPOS/15/006008/201500229

SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO LÚDICO PARA A ESCOLA UNITARIA DE COVAS DE LOBOS-VILARIÑO (CAMBADOS)

BOMBEO EN A REVOLTA, CASTRELO (CAMBADOS) Actuación:  PUSINII/2014/00608/201400349

MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NO LUGAR DE O SINEIRO-VILARIÑO Actuación:  PPOS/2015/00608/201500032

PROLONGACIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA ROSALÍA DE CASTRO  Actuación:  PPOS/2015/00608/201500273

SUBSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR NO CEIP DE CORVILLÓN PPOS/2015

AMPLIACIÓN E MELLORA DAS INSTALACIÓNS DE SANEAMENTO EN ALDEA DE TRAGOVE, CORVILLÓN (CAMBADOS)

REFORZO DE FIRME EN A TELLEIRA, VILARIÑO-CAMBADOS” Actuación PUSIM/14/00608/201400396

ADQUISICIÓN DUNHA BARREDORA PARA OS SERVIZOS MUNICIPAIS Actuación  PPOS/15/00608/201500355

TELECENTRO na Parroquia de Castrelo

ANUNCIO LICITACIÓN DE SERVIZOS “CONSERVACIÓN, MANTEMENTO E RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MUNICIPAIS DE CAMBADOS”

INSTALACIÓN MOBILIARIO URBANO R/ROSALÍA DE CASTRO Actuación  PUSIM/14/00608/201400118.

LICITACIÓN DA CONTRATACIÓN DOS SEGUROS DOS AUTOMÓBILES MUNICIPAIS

CESIÓN GRATUÍTA PARCELA Á PROTECTORA DE ANIMAIS

ANUNCIO LICITACIÓN OBRAS ADXUDICADAS AS OBRAS DE “REFORZO DE FIRME EN A TELLEIRA”.

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS

PROVIDENCIA DA ALCALDÍA LIMPEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS: CENTRO DE SAÚDE

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVIZO “LIMPEZA DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS”

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVIZO “CONSERVACIÓN, MANTEMENTO E RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MUNICIPAIS DE CAMBADOS

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE OBRAS  “ACONDICIONAMENTO DE LOCAIS PARA VESTIARIOS NO IES RAMÓN CABANILLAS”

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS