PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2022 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO O PILÓN

Nestas datas finalizáronse as obras de “REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO O PILÓN”, situado na confluencia da Rúa Os Píos coa Rúa Nova. O financiamento das obras foi o que se describe seguidamente: REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO- O PILÓN. Actuación Tipo II.2 Expte. Xunta 092/2021 MT402B INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO Expte. Subvención Concello: 4159/2021 Total investimento Ive […]

XANEIRO 2022 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1652 de data 27/12/2021, adxudicáronse as obras de “LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” á empresa “CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.”, que as executará polo prezo, prazo de execución e prazo de garantía seguintes: EMPRESA ADXUDICATARIA Prezo IVE Prezo total ofertado Baixa Prazo execución Prazo garantía CALDEVERGAZO, S.L. 75.800,00 15.918,00 91.718,00 20.841,46 30 […]

XANEIRO 2022 – ANUNCIO de convocatoria para prover unha praza de letrado/a-asesor/a xurídico/a (OEP/2020), en quenda libre e por persoal funcionario de carreira.

ANUNCIO No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOP) número 247, do 23 de decembro de 2021, publicáronse as bases para a cobertur,a en quenda libre e por persoal funcionario de carreira, dunha vacante de letrado/a-asesor/a xurídico/a (OEP/2020) aprobadas mediante Acordo da Xunta de Goberno Local do 10 de decembro de 2021. No Boletín Oficial da provincia de […]