PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2022 – DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA E NOMEAMENTO DE CONCELLEIRA DELEGADA

DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA E NOMEAMENTO DE CONCELLEIRA DELEGADA Expediente 2813/2019 Mediante Resolución da Alcaldía do 08.07.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) adoptouse acordo de delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de concelleiros/as delegados/as. Que posteriormente foron ditadas sucesivas Resolucións de Alcaldía do 12.11.2019, 10.02.2020, 22.04.2020, 03.06.2021 e 15.11.2021 de modificación / determinación […]

XANEIRO 2022 – NOMEAMENTO INTEGRANTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Designación integrante da Xunta de Goberno Local e de Tenente de Alcalde Mediante Resolución da Alcaldía do 08.11.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) nomeáronse Tenentes de Alcalde e membros da Xunta de Goberno Local. Presentada por Dª Fátima Abal Roma renuncia á alcaldía da que tomou coñecemento o Pleno o pasado 11.01.2022, elixíuseme novo Alcalde […]

XANEIRO 2022 – EXPOSICIÓN PÚBLICA PROXECTO “MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO CONCELLO DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)” CLAVE: OH.336.1186 (CONVENIO CON AUGAS DE GALICIA)

EXPOSICIÓN PÚBLICA PROXECTO “MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO CONCELLO DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)” CLAVE: OH.336.1186 (CONVENIO CON AUGAS DE GALICIA) Con data 23 de novembro de 2021 a entidade pública empresarial Augas de Galicia adscrita á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia e os Concellos de Cambados e Vilanova de Arousa asinaron […]

XANEIRO 2022 – DELEGACIÓN DE COMPETENCIA NA CONCELLEIRA FÁTIMA ABAL ROMA PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

DELEGACIÓN DE COMPETENCIA NA CONCELLEIRA FÁTIMA ABAL ROMA PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL Expte. 4923/2021 Matrimonio civil – Delegación en concelleira RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Debendo celebrarse voda civil, o día 19 de xaneiro, ás 15’00 horas, polos contraentes Dona P.A.A. (D.N.I. 35480521P) e Don M.V.M. (D.N.I. 76863888G), e toda vez que o artigo 51 do […]

XANEIRO 2022 – AXUDAS AOS SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS

BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS AOS SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS BDNS(Identif.):607281 De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de […]

XANEIRO 2022 – PLENO ORDINARIO DE XANEIRO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 27 de xaneiro de 2022 ás 21:00 2ª convocatoria: 31 de xaneiro de 2022 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS (Adoptaranse as medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19) SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar […]

XANEIRO 2022 – Anuncio de resultado final do proceso selectivo e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna de dúas vacantes de administrativo/a (OEP/2017)

Anuncio de resultado final do proceso selectivo e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna de dúas vacantes de administrativo/a (OEP/2017) Reunido o Tribunal Cualificador encargado da selección en quenda de promoción interna de dúas prazas vacantes de administrativo/a, comprobouse que a totalidade das aspirantes que superaron os dous primeiros exercicios contan co nivel de […]

XANEIRO 2022 – Anuncio de resultado final do proceso selectivo e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna para funcionarización de dúas vacantes de administrativo/a (OEP/2017)

Reunido o Tribunal Cualificador encargado da selección en quenda de promoción interna para funcionarización de dúas prazas vacantes de administrativo/a, comprobouse que a totalidade dos/as aspirantes que superaron os dous primeiros exercicios contan co nivel de coñecemento de galego esixido pola Base cuarta polo que, en virtude do disposto na Base decimprimeira e cuarta das […]

XANEIRO 2022 – Anuncio resultados e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna para funcionarización praza de administrativo/a / intervención (OEP/2020)

Anuncio resultados e proposta de nomeamento proceso selectivo promoción interna para funcionarización praza de administrativo/a / intervención (OEP/2020) Reunido o Tribunal Cualificador encargado da selección en quenda de promoción interna para funcionarización dunha praza vacante de administrativo/a intervención, comprobouse que o aspirante que superou os dous primeiros exercicios conta co nivel de coñecemento de galego […]

XANEIRO 2022 – Resolución de Nomeamento de Funcionario de Carreira

Resolución de Nomeamento de Funcionario de Carreira Antecedentes 1.Con data do 23.07.2020, publicáronse no BOP número 140 as bases reguladoras do proceso selectivo para a provisión dun Oficial de Administración para a cobertura dunha praza de Oficial de Administración pola quenda libre anunciándose a convocatoria mediante a inserción dun extracto no BOE número 246 do […]