PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2022 – APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 1º SEMESTRE DO 2022

Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 1ºsemestre 2022 Aprobado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 1º semestre do ano 2022 con data 01.08.2022. Exponse ao público o referido Padrón durante un prazo […]

AGOSTO 2022 – EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS DO 3º TRIMESTRE DE 2022.

ANUNCIO EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS/LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS DE VARIOS CONCEPTOS, EXERCICIOS E CONCELLOS DA PROVINCIA E A SÚA COBRANZA De acordo co establecido nos artigos 22 e 24 da Ordenanza Fiscal Xeral do Órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación – ORAL, por medio do presente anuncio […]

AGOSTO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2 PARA A APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS: LOTE 1 E LOTE 2”, INCLUÍDAS NO PC2021

No día de hoxe, 3 de agosto de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de, por unha banda,  proceder a dar conta do informe-valoración do técnico municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento aberto simplificado con división en lotes das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS” LOTE […]

AGOSTO 2022 – ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO – CORVILLÓN

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO -CORVILLÓN” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE […]

AGOSTO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1 PARA A APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS: LOTE 1 E LOTE 2”, INCLUÍDAS NO PC2021

No día de hoxe, 1 de agosto de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de proceder á apertura dos arquivos electrónicos que conteñen a documentación e as ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento aberto simplificado con división en lotes das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS” LOTE […]

XULLO 2022 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO – CORVILLÓN”

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-0961, de data 26 de xullo de 2022, adxudicouse o contrato das obras de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO – CORVILLÓN”, á empresa “TÉCNICAS ESPECIALES DE IMPERMEABILIZACIONES, REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS, S.A. (TEIMPER, S.A.)”, que o executará polo prezo, prazo e melloras que se describen seguidamente: Empresa Prezo s/IVE IVE Prezo […]

XULLO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3 27.06.2022 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL AO RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR CONSTRUREY GALICIA, S.L.U. CONTRA PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO 29.06.2022, RELATIVO ÁS OBRAS DE REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGAS DE TROVISCOSO – CORVILLÓN

Con data 27 de xullo de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN co obxecto de dar conta do informe do técnico municipal ao recurso de alzada presentado pola empresa “CONSTRUREY GALICIA, S.L.U.”, contra a proposta de adxudicación formulada pola Mesa en sesión do 29.06.2022, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente: DESCARGAR […]

XULLO 2022 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO

Con data 28 de xullo de 2022, asinouse a Acta de Recepción das obras de “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO”, adxudicadas á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)”, da que se desprende a información seguinte: Importe licitación: Sen IVE: 119.003,57 € Con IVE: 143.994,32 € Importe adxudicación: Sen IVE: 111.863,36 € Con IVE: […]

XULLO 2022 – FINALIZACIÓN DO SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE XOGO PARA OS PARQUES INFANTIS CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E TORRADO

Nestas datas rematouse a execución do contrato de “SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE XOGO PARA A DOTACIÓN DOS PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E PARQUE TORRADO”, realizado pola empresa adxudicataria “CONSTRUCCIONES NELMAR, S.L.”, ascendendo o investimento a: Importe licitación: Sen IVE: 33.057,85 € Con IVE: 40.000,00 € Importe adxudicación e execución: Sen IVE: 29.270,00 € Con IVE: 35.416,70 € […]