PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2021 – PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE CAMBADOS PERÍODO 2021-2022-2023

A Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, configura na súa Exposición de Motivos, como un dos seus obxectivos o dotar de maior transparencia a xestión do gasto público subvencional, fin que redunda de forma directa nun incremento dos niveis de eficiencia e eficacia, e engade, a necesidade de elaborar, a tal fin, […]