PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2022 – LISTA RESERVA LIMPADOR/A.- Resultado da fase de oposición/apartado a) proba práctica e anuncio data reunión Tribunal para valoración de méritos alegados

ANUNCIO En cumprimento da Base sexta para configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas/postos da escala de Administración especial; subescala servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza/posto de limpador/a, anúncianse os resultados da fase de oposición/apartado a) proba práctica dos/as aspirantes presentados/as: APELIDOS E NOME Total ABAL MORRAZO, ELVIRA 8,32 ALFARO […]