PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2022 – LISTA RESERVA LIMPADOR/A.- Resultado da fase de oposición/apartado a) proba práctica e anuncio data reunión Tribunal para valoración de méritos alegados

ABRIL 2022 – LISTA RESERVA LIMPADOR/A.- Resultado da fase de oposición/apartado a) proba práctica e anuncio data reunión Tribunal para valoración de méritos alegados

ANUNCIO
En cumprimento da Base sexta para configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas/postos da escala de Administración especial; subescala servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza/posto de limpador/a, anúncianse os resultados da fase de oposición/apartado a) proba práctica dos/as aspirantes presentados/as:

APELIDOS E NOME Total
ABAL MORRAZO, ELVIRA 8,32
ALFARO VERA, CARMEN MILAGROS 6,03
ARAGUNDE TRAPOTE, AITON 5,82
ARRANZ ASENJO, MIRIAM 7,32
BEA MIGUEZ, JOSEFA 7,20
CACABELOS RIAL, FRANCISCO JAVIER 9,75
DÍAZ RIAL, MANUELA 8,68
FALCÓN OUBIÑA, MÓNICA 9,07
GALIÑANES OUBIÑA, JAVIER 7,91
GARCÍA LÓPEZ, AMPARO Non apta
GÓMEZ AGUIRRE, ESTHER HORTENCIA 7,14
GONZÁLEZ CONSTANTINO, ROSINA MARÍA 7,49
MOLARES POSADA, JOSÉ ÁNGEL 6,21
OUTEDA COEJO, M. DOLORES 9,14
PAULET ARENAZAS, YDA MARLENE 6,46
PÉREZ OTERO, CRISTINA 6,86
REY MORGADE, M. DEL PILAR 8,07
REY SABARÍS, MARÍA DEL CARMEN 7,81
SERANTES DIZ, SHEILA 7,50
SOMOZA NÚÑEZ, MARÍA DEL CARMEN 7,29
SOMOZA SERANTES, FÁTIMA 7,31
STEFAN, ADRIANA ROXANA Non apta
TIRADO GONZÁLEZ, ROSA MARÍA 8,03
TRIGO SOMOZA, M. MARTA 7,63
USEROS FERNÁNDEZ, ROBERTO 7,11
VÁZQUEZ TRAPOTE, ADRIANA 7,07
VILAS ABAL, M. MERCEDES 8,68

Consonte ao disposto na Base sexta, a incomparecencia dos/as aspirantes á realización da proba práctica determinou a súa exclusión do proceso selectivo.
O Tribunal Culificador reunirase o vindeiro luns, 2 de maio ás 12:00 horas da mañán no Salón de Plenos do Concello de Cambados para a avaliación dos méritos dos/as aspirantes que superaron a proba práctica.
Lémbrase que, de acordo coa Base Sexta do proceso selectivo, en ningún caso se terán en conta méritos que non foran aportados ou alegados coa solicitude de participación ou aqueles alegados que non foran acreditados debidamente dentro do prazo previsto no parágrafo seguinte.
A estes efectos, as persoas aspirantes poderán alegar a avaliación dos méritos de cuxa acreditación non dispuxesen no momento de presentación da solicitude debendo acreditalos, necesariamente, antes do remate do prazo de alegacións á relación de méritos provisional.
Os méritos referidos á experiencia laboral ou profesional na Administración Pública deberán acreditarse, preferentemente, mediante certificado expedido polo órgano competente da Administración na que prestaran os servizos no que se faga constar a categoría desempeñada e a duración dos correspondentes contratos ou relacións de servizo.
No caso da experiencia laboral fóra da Administración Pública deberán aportar copia da vida laboral e dos contratos de traballo que xustifiquen a prestación de servizos alegados. Sen a concurrencia de ambos requisitos non se valorará o mérito alegado.
A asistencia a cursos de formación acreditarase mediante a aportación de copia do diploma do curso na que se especifique o seu contido e o número de horas de duración.