PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – Proposta de nomeamento peóns de limpeza

XUÑO 2020 – Proposta de nomeamento peóns de limpeza

Vistas as Bases reguladoras para a contratación de 5 traballadores, como persoal laboral, de duración determinada, a tempo parcial e, en concreto, a Base na que se establece “… OITAVA. CUALIFICACIÓN FINAL E RELACIÓN DE APROBADOS. Unha vez que o tribunal valore os méritos alegados e realice a entrevista publicará a relación dos mesmos pola orde da puntuación obtida no taboleiro de edictos da Casa do Concello, e formulará unha proposta para ocupar a praza a favor dos aspirantes con maior puntuación coincidente co número de postos ofertado ao obxecto de que a Presidencia proceda á aprobación da proposta formulada e á posterior contratación…”
Vista a Acta do Tribunal, de data 26/06/2020, reunido co obxecto de seleccionar de 5 traballadores, na modalidade de contrato de obra e servizo, duración determinada, de interese social, a tempo parcial (30 horas semanais), por este formúlase á Alcaldía para a súa aprobación e posterior contratación, se procede, a seguinte:

PROPOSTA DE NOMEAMENTO

Por unanimidade os membros do tribunal en atención as bases de selección, aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 23/06/2020 , proponse á Alcaldía a selección dos seguintes candidatos (por orde de puntuación):

Apelidos e Nome – PUNTUACIÓN
VÁZQUEZ GUERRA, PABLO ALBERTO – 10.25
ACHA OUBIÑA MARCOS – 9.50
RODRIGUEZ EVA MARIA – 9.25
PADIN RILO ALEJANDRA PATRICIA – 8.50
AGUADO ALONSO SARA – 8,00

Requírese os candidatos propostos, para presenten a documentación establecida nas Bases de Selección , o luns día 29 de xuño as 9.00 horas no Departamento de Persoal, situado na Rúa Ourense. (primeiro andar)

– Tarxeta da Seguridade Social mediante fotocopia.
– Declaración xurada de non ter sido separado do servizo das administracións
pública e de non estar incurso nalgunha das causas de incapacidade ou
incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.
– Tarxeta do Inem (Fotocopia)

Comunicación_Proposta de nomeamento peóns de limpeza