PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – Lista definitiva de admitidos e excluídos Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020)

XUÑO 2020 – Lista definitiva de admitidos e excluídos Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020)

Resolución da Alcaldía
Expediente 1763/2020
De acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Concellos 2020 dentro da liña 3 Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. Vista a Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de pola que se concedeu una subvención a este Concello para a contratación de 26 traballadores con cargo ao Plan Concellos 2020 dentro da liña 3 Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. Vista a Resolución da Alcaldía do 09.06.2020 pola que se aprobaron as Bases para contratar vinteseis (26) postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 e ao amparo da liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais
Aprobada a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as mediante Resolución do 23.06.2020 e exposta no Taboleiro de Anuncios para a presentación de reclamacións preséntase alegación por parte de Dª Rocío Rey Rebollido (Rexistro de Entrada de 25.06.2020),

RESOLVO:

1.Desestimar a alegación presentada por Dª Rocío Rey Rebollido ao non cumprir co requisito previsto na Base 4ª do e) proceso selectivo e consonte a seguinte motivación,

“As base 4ª e) do proceso selectivo establece como requisito dos aspirantes o de:

“e)Atoparse incluídos nas listas remitidas pola Oficina de Emprego ao Concello de Cambados e ser desempregado/a, inscrito/a no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e que estean dispoñibles para o emprego.”

A base 5ª do proceso selectivo establece que Os participantes nas probas selectivas serán os remitidos nos listados da Oficina de Emprego, tal e como recolle a base 8ª das Bases e convocatoria do Plan Concellos 2020 dentro da liña 3 Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais unha vez que o Concello presente a correspondente oferta de emprego.

A base 8ª das Bases e convocatoria do Plan Concellos 2020 dentro da liña 3 Emprego aprobadas pola Excma Deputación Provincial de Pontevedra establece que, “As traballadoras e traballadores que se contraten para realizar as obras ou prestar os servizos polos que se outorgue a subvención deberán ser persoas desempregadas, inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e que estean dispoñibles para o emprego. Estes requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección coma no da formalización do contrato.

Os concellos beneficiarios da subvención solicitarán as persoas traballadoras que necesiten mediante a presentación da correspondente oferta na oficina pública de emprego, cos modelos normalizados para os efectos”
Consta a formulación de solicitude do Concello de oferta na oficina pública de emprego, Na relación de aspirantes preseleccionados pola Oficina Pública de Emprego e remitida a este Concello non figura Dª Rocío Rey Rebollido.

A Base cuarta do proceso selectivo establece, ademáis, que os requisitos dos aspirantes deberán cumprirse no momento da presentación das solicitudes e ata o momento da formalización dos contratos.

A alegación presentada por Dª Rocío Rey Rebollido, pois, non desvirtúa os presupostos anteriores ao non figurar nas listas remitidas pola Oficina de Emprego ao Concello de Cambados”.

2,Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos dos procesos selectivos:
a) Auxiliares Administrativos
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 BARREIRO GONZÁLEZ IRENE Admitida
2 CAMIÑA MEIS MARÍA JOSÉ Admitida
3 CÉSAR PESADO NATALIA Admitida
4 DOMÍNGUEZ CASTRO YESSICA Admitida
5 FEIJOÓ GARCÍA JOSÉ MANUEL Admitido
6 FONTENLA CAMPOS SILVIA Admitida
7 GÓMEZ CHARLÍN PATRICIA ÁNGELA Admitida
8 GONZÁLEZ SINEIRO SUSANA Excluída *
9 MUÍÑOS COUSIDO ROCÍO Admitida
10 OUBIÑA CORES JOSÉ BENITO Admitido
11 PÉREZ GALIÑANES MARÍA EMILIA Admitida
12 PIÑEIRO CHAVES MARÍA EUDOSIA Admitida

13 PORTAS FARIÑA SONIA BEATRIZ Admitida
14 VARELA ARGIBAY ALBA Admitida
15 MARIÑO REY CRISTINA Excluída**
16 REY REBOLLIDO ROCÍO Excluída **

b) Auxiliares Conserxe
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 CARRO REBOEIRAS M. MILAGROS Admitida
2 FALCÓN PORTAS JUAN Admitido
3 GONZÁLEZ PIÑEIRO BEATRIZ Admitida
4 GONZÁLEZ RODIÑO MARÍA JOSÉ Admitida

c) Auxiliar comunicación
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 OUBIÑA OUBIÑA MARÍA ISABEL Admitida

d) Auxiliares cultura
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 CHANTADA AROSA MANUEL Admitido
2 ESTÉVEZ NÚÑEZ BEGOÑA Admitida
3 PARADA REY ANA MARÍA Admitida
4 PIÑEIRO BREA ANA BELÉN Admitida
5 PIÑEIRO ARAGUNDE MARÍA LUISA Admitida
6 VARELA ARGIBAY ALBA Admitida

e) Técnico/a medioambiente
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 DEVESA MELÓN SANDRA Admitida
2 PIÑEIRO TRIÑANES MARCIA Admitida
3 VÁZQUEZ FERNÁNDEZ NURIA I. Admitida
4 SILVA SANTOS ÁLVARO Excluído **

f) Traballador/a social
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 GÓMEZ PÉREZ SARA Admitido
2 OTERO DOMÍNGUEZ MARÍA JESÚS Admitido
3 PILLADO LOSADA ALOIA Admitido
4 SERANTES POSSE PAULA Admitido

g) Arquitecto/a técnico
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 CASTRO BÚA JACOBO Admitida
2 CASTRO FEIJOÓ PABLO Admitida
3 GARCÍA IBÁÑEZ UXÍA Admitida
4 ABAL ABAL MIRIAM Excluída **

h) Técnico/a organización
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 CORES FONTENLA ANA MARÍA Admitido
2 OUBIÑA LOIS DANIEL Admitido

i) Educador/a familiar
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 LORENZO GARCÍA PAULA MARÍA Admitida
2 PRIETO CASTRO LORENA Admitida
3 SISTO CASERTO NATALIA Admitida
4 OSORIO FARIÑAS MARÍA JESÚS Excluída **

j) Operarios mantemento
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 DÍAZ RIAL JUAN LUIS Admitido
2 DÍAZ OTERO MANUEL Admitido
3 GALIÑANES GONZÁLEZ J. RAMÓN Admitido
4 GÓMEZ GONZÁLEZ MANUEL Admitido
5 NOGUEIRA LÓPEZ M. YOLANDA Admitida
6 OTERO BESTILLEIRO BEATRIZ Admitida
7 PAZ MÁRQUEZ JULIO Admitido
8 PEITEADO ALCALDE MANUEL Admitido

k) Varredores
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 ÁLVAREZ CACABELOS J. RAMÓN Admitido
2 COSTA PIÑEIRO RAQUEL Admitida
3 NÚÑEZ VÁZQUEZ BENITO Admitido
4 TORRES SOLLA M. MERCEDES Admitida

l) Limpadores/as

NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 CASTRO BRANDARIZ ANA MARY Admitida

* Causa de exclusión: Supera o tempo máximo de contratación establecido na base cuarta, apartado f), “De acordo co disposto na Disposición Adicional 34ª da Lei 3/2017 de 27 de junio de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 en relación co artigo 15.3 do Estatuto dos Traballadores, non poderán participar no proceso selectivo aqueles candidatos/as preseleccionados pala oficina de emprego que nos últimos 21 meses estiveran contratados polo
Concello de Cambados por un período superior a 15 meses.”

** Causa de exclusión: Non se atopa no listado remitido pola Oficina de Emprego, segundo o requisito da base cuarta apartado e), “e)Atoparse incluídos nas listas remitidas pola Oficina de Emprego ao Concello de Cambados e ser desempregado/a, inscrito/a no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e que estean dispoñibles para o emprego.”

2.Modificar a composición do Tribunal Cualificador que queda conformado da seguinte forma:

Presidente: Augusto Constantino García (Operario encargado de obras e servizos básicos)
Vocal: María Parada Portas (Técnica de Persoal)
Secretario: Miguel Rodríguez de Vicente-Tutor (Secretario Xeral)
3.O Tribunal Cualificador reunirase o vindeiro 30.06.2020 ás 12:00 horas no salón de sesións do Concello aos efectos de avaliar os méritos dos/as aspirantes.
4.Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.

Cambados

Lista definitiva de admitidos e excluídos Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020)