PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2020 – Proposta de nomeamento peóns de limpeza

Vistas as Bases reguladoras para a contratación de 5 traballadores, como persoal laboral, de duración determinada, a tempo parcial e, en concreto, a Base na que se establece “… OITAVA. CUALIFICACIÓN FINAL E RELACIÓN DE APROBADOS. Unha vez que o tribunal valore os méritos alegados e realice a entrevista publicará a relación dos mesmos pola […]