PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – Anuncio Entrevista Lista de Educador Social

XUÑO 2020 – Anuncio Entrevista Lista de Educador Social

ANUNCIO

En cumprimento do número sexto das Bases para conformar unha lista de reserva para o nomeamento temporal de persoal interino da Escala de Administración Especial; Subescala Técnica (Grupo “A”; Subgrupo “A2”); posto de Educador/a Social, anúncianse os resultados da entrevista curricular celebrada a efectos de dirimir o empate producido nas puntuacións das aspirantes Almudena Cores Díaz e Cecilia Prieto Viéitez:

1 Almudena Cores Díaz 1,00
2 Cecilia Prieto Viéitez 0,50

Á vista do resultado anterior o Tribunal Cualificador, de acordo coa Base Sexta do proceso selectivo, acorda resolver o empate producido en favor da aspirante Almudena Cores Díaz.

Anuncio Entrevista Lista de Educador Social (1)