PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE PEÑA”

ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE PEÑA” Por resolución desta Alcaldía, de data 25/04/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA”, á empresa “CONSTRUCCIONES RIMAL, S.L.”, por importe de sete mil trescentos euros con dezasete céntimos (7.300,17 […]