PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2018 -CONVOCATORIA E BASES DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA PROVISIÓN DE TRABALLADOR/A SOCIAL

ANUNCIO CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL Artigo 1.—Obxecto da convocatoria Será a formación dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de traballador/a social, integradas no grupo A, subgrupo A-2, da escala […]

DECEMBRO 2018 – TEXTO DEFINITIVO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 209, de data 30 de outubro de 2018, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 25 de outubro de 2018, […]

DECEMBRO 2018 – TEXTO DEFINITIVO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 209, de data 30 de outubro de 2018, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 25 de outubro […]

DECEMBRO 2018 – TEXTO DEFINITIVO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 209, de data 30 de outubro de 2018, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 25 de […]

DECEMBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 20 de decembro de 2018 ás 21:00 2ª convocatoria: 20 de decembro de 2018 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS, Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.Expediente 5210/2018. Cargos Públicos.- TOMA DE POSESIÓN DE Dª MONICA MONTSERRAT PEÑA OTERO COMO CONCELLEIRA […]

DECEMBRO 2018 – COBRANZA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, OUTURBO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005),comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SERVIZO AXUDA […]

DECEMBRO 2018 – COBRANZA DO PADRÓN DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, SETEMBRO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005),comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SERVIZO AXUDA […]

DECEMBRO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS Aprobados polo Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 30 de outubro de 2018, os expedientes de modificacións orzamentarias de suplemento de crédito n.º 01/2018 (Expediente 3819/2018) e transferencia de créditos nº 06/2018 (Expediente 4513/2018), e non téndose presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, en cumprimento […]

DECEMBRO 2018 – EXPTE. EXPROP. FORZOSA PROX. CONSTRUCION ITINERATRIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300, VILARIÑO- POLIGONO DO SALNES

EXPTE. EXPROP. FORZOSA PROX. CONSTRUCION ITINERATRIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300, VILARIÑO- POLIGONO DO SALNES (CLAVE: PO/16/062.06).- COMUNICAC. AFECTADOS E DATA FORMALIZACIÓN ACTAS OCUPACIÓN EXPTE. EXPROP. FORZOSA PROX. CONSTRUCION ITINERATRIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300, VILARIÑO- POLIGONO DO SALNES

DECEMBRO 2018 – DELEGAC. ALCALDÍA NA CONCELLEIRA Dª Mª JOSEFA CACABELOS DOMÍNGUEZ – MATRIMONIO CIVIL

DELEGAC. ALCALDÍA NA CONCELLEIRA Dª Mª JOSEFA CACABELOS DOMÍNGUEZ – MATRIMONIO CIVIL 07-DECEMBRO-2018: J.A.T.C. E R.G.P. RESOLUC. DELEGACIÓN ALCALDÍA EN MARÍA JOSEFA CACABELOS DOMÍNGUEZ