PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2018 – INFORME-PROPOSTA PARA ADXUDICACIÓN

CONTRATO DE “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES” AGADER 2017-2018 Nos enlaces que se xuntan, únense a dilixencia de apertura dos sobres a) documentación xeral e sobres b) oferta económica das empresas que tomaron parte na licitación do contrato menor das obras de “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES“, […]

ABRIL 2018 – ANUNCIO FACENDA FORAL BIZKAIA

Notificación de Dilixencia de Embargo da mercantil Frigorificos Sete Pías, SL REM. ANUNCIO PARA EXPOSICION PUBLICA RELATIVO EMPRESA  FIGORIFICOS SETE PIAS S.L.

ABRIL 2018 – OPOSICIÓNS E CONCURSOS

ORDE do 22 de marzo de 2018 pola que convoca proceso selectivo unitario e se aproban as bases reguladoras para postos de auxiliares da policía local. De conformidade co establecido no Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección […]

ABRIL 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO URXENTE

EVA MARÍA CASAL SANJURJO, EN CALIDADE DE SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS, pon no seu coñecemento que con esta data a Sra. Alcaldesa Dª FÁTIMA ABAL ROMA, dictou, con esta data, o seguinte Decreto: “Visto que pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, publicáronse as Bases Reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos […]