PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

FEBREIRO 2018 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, 19/02/2018, DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL, EN RELACIÓN COAS OBRAS DE SOTERRAMENTO LIÑA B.T. R/REAL

En documento adxunto, insértase a Acta da Mesa de Contratación celebrada, no día de hoxe, 19 de febreiro de 2018, na que se dou conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas formuladas no procedemento de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA R/REAL”. En Cambados, 19 de febreiro de 2018. Servizo de […]

FEBREIRO 2018 – INFORME PROPOSTA ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN ILUMINACIÓN VIAL AVDA. VILARIÑO”

No día de hoxe, 19/2/2018, abríronse as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento para a contratación menor das obras de “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL NA AVDA. DE VILARIÑO” , incluídas no PC/2017 subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial e, unha vez valoradas polos Técnicos, formularon a proposta de adxudicación que figura no […]

FEBREIRO 2018 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN 22/01/2018. SOTERRAMENTO LIÑA BT RÚA REAL

En documento adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o pasado 22 de xaneiro de 2018, relativa á apertura dos SOBRES B), ofertas económicas presentados polas empresas que tomaron parte na licitación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA DE BAIXA TENSIÓN NA RÚA REAL”. Acta Mesa

FEBREIRO 2018 – CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 19 de febreiro de 2018 (luns), ás 13.30 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte ORDE DO DÍA:  ÚNICO.- Dar conta do informe do Técnico Municipal. […]

FEBREIRO 2018 – ACTA SELECCIÓN PERSOAL

Acta do Órgano de Selección para a selección de persoal docente para impartir os módulos da acción: Operacións Básicas de Restaurante e Bar. ACTA SELECCIÓN DOCENTE MODULO OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR 

FEBREIRO 2018 – EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA XUNTA DE GALICIA

CONVOCATORIA FORMALIZACIÓN DAS ACTAS DE OCUPACIÓN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA Obra: PROXECTO DE CONSTRUClÓN DO ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300 VILARIÑO-POLIGONO DO SALNÉS. P.Q. 9+310 AO 10+270. NOS CONCELLOS DE CAMBADOS e RIBADUMIA CLAVE: PO/16/062.06 TERMO MUNICIPAL: CAMBADOS O Servizo provincial da Axencia Galega de Infraestruturas en Pontevedra, en base ás competencias que lle […]

FEBREIRO 2018 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DOTACIÓN CONTEDORES SOTERRADOS NA R/OURENSE

Por Resolución desta Alcaldía de data 6/02/2018, adxudicouse á empresa “CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)”, o contrato das obras de “DOTACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS NA RÚA OURENSE“, por importe de 19.632,35 € (Ive incluído), cunha baixa de 3.185,35 € sobre o prezo de licitación (22.817,70 €). As indicadas obras están financiadas pola Excma. Deputación Provincial, con cargo […]

FEBREIRO 2018 – ANUNCIO APROBACION PADRON TAXA SANENAMENTO

CONCELLO DE CAMBADOS SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 2º semestre 2017. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 2º semestre […]

FEBREIRO 2018 – ANUNCIO LICITACIÓN OBRA CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA“. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 21 de febreiro […]

FEBREIRO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS

ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS POR: Recollida Lixo do 1º Cuadrimestre 2018. Letreiros, Entrada de Vehículos, Escaparates, Vados, Elementos de Construción Pechados, Balcóns, Terrazas e Marquesiñas, Toldos, paraventos e semellantes do 1º Cuadrimestre 2018. Aprobados pola Tesourería da Deputación Provincial de Pontevedra — ORAL os […]