PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

AGOSTO 2018 – RESTRICCIÓNS Á CIRCULACIÓN E MODIFICACIÓN DO RÉXIME NORMAL DE UTILIZACIÓN DA VÍA PÚBLICA NO CONCELLO DE CAMBADOS

RESTRICCIÓNS Á CIRCULACIÓN E MODIFICACIÓN DO RÉXIME NORMAL DE UTILIZACIÓN DA VÍA PÚBLICA NO CONCELLO DE CAMBADOS RESTRICCIÓNS Á CIRCULACIÓN.— “Os municipios teñen competencia en materia de circulación para o corte das vías urbanas cando fora necesario (artigo 7 da Lei Sobre o Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria, Real Decreto Lexislativo […]

XULLO 2018 – MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE BEIRARRÚAS E TERREOS DE USO PÚBLICO CANDO DEAN ACCESO A ESTABLECEMENTOS INDUSTRIAIS OU COMERCIAIS, RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE. Rematado o período de exposición pública do […]

XULLO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTO 2018

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017 Aprobado definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Cambados para o exercicio económico 2018, de conformidade co disposto no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, publícase o resumo do mesmo por capítulos: […]

XULLO 2018 – IMPOSTO S/ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2018 – COTAS NACIONAIS E PROVINCIAIS

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVOS OS RECIBOS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 2018 CORRESPONDENTES A COTAS NACIONAIS E PROVINCIAIS O departamento da Recaudación Municipal de Cambados inicia  o período de cobro dos recibos correspondentes ao Imposto sobre Actividades Económicas, IAE, correspondente a este ano. Os contribuyentes que teñan os recibos domiciliados, terán o cargo na […]

XULLO 2018 – EMISIÓN DO PLENO ORDINARIO DO 2 DE XULLO DE 2018

O luns 2 de xullo, ás 21:00 no salón de plenos da casa consistorial celebrarase a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de xuño, coa seguinte ORDE DO DÍA: A) PARTE RESOLUTIVA 1º.- Expediente 2544/2018. Proposta da alcaldía ratificación do acordo plenario de 27.06.2013 – Declaración da Festa do Albariño como festa de interese turístico […]

XUÑO 2017 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS IBI, IAE E INSTALACIÓNS Y OBRAS “DOING BUSSINES”

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS SEGUINTES Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 42, de data 9 de marzo de 2018, referinte aos acordos adoptados polo Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 25 de xaneiro de 2018, sobre modificacións da Ordenanza fiscal […]

NORMAS DE XESTIÓN DE PERMISOS PARA AS CACHARELAS / SARDIÑADAS DE SAN XOAN 2018

Estas mesmas normas fanse extensivas á celebración de Cacharelas/Sardiñadas durante o mes de xuño, sexa a noite do 23 al 24. Distinguirase entre a celebración de Cacharelas/Sardiñada en propiedade privada e na vía pública, neste último suposto onde só poderán celebrarse as solicitadas por colectivos ou asociacións. Solicitud de cacharela San Xoan NORMAS DE XESTIÓN […]

XUÑO 2018 – BASES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DE PERSOAL NAS OFICINAS DE TURISMO

É obxecto da presente convocatoria regular a contratación de dous traballadores nas oficinas de turismo do Concello de Cambados, en réxime laboral temporal, a tempo parcial (25 horas semanais), e na modalidade de contrato de duración determinada por acumulación de tarefas e dende o 15 de xuño de 2018 ata o 15 de setembro de […]

XUÑO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018

APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018 Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno deste Concello, de data 10 de maio de 2018, o Orzamento, Bases de Execución, e o Cadro de Persoal para o exercicio económico 2018, con arranxo ao previsto no artigo 169 do Texto Refundido da lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real […]