PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

ABRIL 2018 -ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES”

Por resolución desta Alcaldía, de data 24/04/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES”, á empresa “NAROM, S.L.”, por importe de 36.360,02 € e 7.635,60  € de IVE, totalizando un importe de 43.995,62 € e cunha baixa de 6.825,25 € sobre o prezo de licitación (50.820,87 €). As mencionadas […]

ABRIL 2018 – ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL”

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS. ANUNCIO. 1.- Entidade adxudicataria: Organismo: Ilmo. Concello de Cambados. Dependencia: Secretaría. Expte. Deputación nº: 2016015233. Expediente municipal nº 3766/2017. 2.- Obxecto do contrato: Soterramento de liña de baixa tensión na Rúa Real (Cambados). 3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: Tramitación: ordinaria. […]

ABRIL 2018 – INFORME-PROPOSTA PARA ADXUDICACIÓN

CONTRATO DE “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES” AGADER 2017-2018 Nos enlaces que se xuntan, únense a dilixencia de apertura dos sobres a) documentación xeral e sobres b) oferta económica das empresas que tomaron parte na licitación do contrato menor das obras de “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES“, […]

ABRIL 2018 – ANUNCIO FACENDA FORAL BIZKAIA

Notificación de Dilixencia de Embargo da mercantil Frigorificos Sete Pías, SL REM. ANUNCIO PARA EXPOSICION PUBLICA RELATIVO EMPRESA  FIGORIFICOS SETE PIAS S.L.

ABRIL 2018 – OPOSICIÓNS E CONCURSOS

ORDE do 22 de marzo de 2018 pola que convoca proceso selectivo unitario e se aproban as bases reguladoras para postos de auxiliares da policía local. De conformidade co establecido no Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección […]

ABRIL 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO URXENTE

EVA MARÍA CASAL SANJURJO, EN CALIDADE DE SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS, pon no seu coñecemento que con esta data a Sra. Alcaldesa Dª FÁTIMA ABAL ROMA, dictou, con esta data, o seguinte Decreto: “Visto que pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, publicáronse as Bases Reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos […]

MARZO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “SOTERRAMENTO DE LIÑA DE BAIXA TENSIÓN NA RÚA REAL”

Por resolución desta Alcaldía, de data 28/03/2018, adxudicouse o contrato das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL”, á empresa “COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.”, por importe de sesenta e catro mil novecentos sesenta e sete euros (64.967,00 €) e trece mil seiscentos corenta e tres euros con sete céntimos (13.643,07 […]

MARZO 2018 – ACTAS DO ÓRGANO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DO PLAN CONCELLOS 2018

Acta do Órgano de Selección para a selección de persoal do Plan Concellos 2018: ASISTENTES: PRESIDENTE: D. Manuel Sineiro Galiñanes VOGAL:  Dª  María Parada Portas SECRETARIO:  D. Antonio Padin Torres No  Salón de Plenos do Concello de Cambados, reúnense en primeira convocatoria os membros do tribunal  citados mais arriba, co obxecto de constituir o tribunal […]

MARZO 2018 – PUBLICACIÓN ADDENDA MODIFICACIÓN CONVENIO PLAZA DE ABASTOS

Resolución de 28 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo, pola que se publica a Addenda de modificación ao Convenio de colaboración coa Xunta de Galicia e o Concello de Cambados (Pontevedra), para a realización e financiación das obras de remodelación da Plaza de Abastos e Lonxa Vella. Publicado en: […]

MARZO 2018 – Resolución de recursos de reposición contra a aprobación das Bases e Convocatoria para a integración de auxiliares da policía local e interinos no Corpo da Policía Local de Cambados

Anuncio de notificación de 2 de marzo de 2018 en procedemento Resolución de recursos de reposición contra a aprobación das Bases e Convocatoria para a integración de auxiliares da policía local e interinos no Corpo da Policía Local de Cambados. PDF (BOE-N-2018-183511 – 1 pág. – 217 KB)