PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

ABRIL 2019 – APROBACIÓN PADRÓN AUGA 2018-4T

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 4º trimestre 2018 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 4º trimestre do ano 2018 […]

ABRIL 2019 – SITUACION DO MERCADO DE TRABALLO DO CONCELLO DE CAMBADOS FEBREIRO 2019

Nos últimos catro anos, entre febreiro de 2015 e 2019 o paro reduciuse en 588 persoas, nun 35%. Mentres que en Galicia foi dun 33%. E en España un 27%.

ABRIL 2019 – RELACION DE MESAS Y LOCALES ELECTORALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS ELECIONES MUNICIPALES Y AL PARLAMENTO EUROPEO

RELACION DE MESAS Y LOCALES ELECTORALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS ELECIONES MUNICIPALES Y AL PARLAMENTO EUROPEO PARA SU EXPOSICION EN TABLON DE ANUNCIOS

ABRIL 2019 – CONVOCATORIA 2019 DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DE CAMBADOS

De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pódese consultar na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) e no Portal de Transparencia do Concello de Cambados (http://transparenciacambados.gal). ANUNCIO Primeiro. Beneficiarios Poderán ser beneficiarias destas […]

MARZO 2019 – RELACIÓN DE MESAS E LOCAIS ELECTORAIS A UTILIZAR NAS “ELECCIONS XERAIS 2019

RELACIÓN DE MESAS E LOCAIS ELECTORAIS A UTILIZAR NAS “ELECCIONS XERAIS 2019”.- (AS RECLAMACIÓNS DEBERÁN PRESENTARSE ANTE A XUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DURANTE O PRAZO DE EXPOSICIÓN: DO 11 AO 17 DE MARZO)

MARZO 2019 – COBRANZA DO PADRÓN DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR XANEIRO 2019

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 28 de febreiro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 28 de febreiro de 2019 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste […]

FEBREIRO 2019 – INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO.- NOTIF. SUSPENSIÓN PREVENTIVA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

ANUNCIO PARA EXPOSICION PUBLICA NO TABOLEIRO RELATIVO A SUSPENSION PREVENTIVA NA RENDA BASICA D EMANCIPACION EXPTES RBE-06926-08 E RBE-12799-08