PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

XUÑO 2019 – APERTURA SOBRE UNICOS OFERTAS CONTROL CALIDADE OBRAS AGADER 2019-20

EXPTE. 264/2019.- DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA O CONTROL DE CALIADE DAS OBRAS DO AGADER 2019-2020 Rematado o prazo de presentación das ofertas para tomar parte no procedemento de licitación do contrato menor para a prsentación do servizo de “CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE […]

XUÑO 2019 – RESOLUCION DA ALCALDIA CONTRATACION PERSOAL DE TURISMO

EXPTE. 264/2019.- RESOLUCION DA ALCALDÍA AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDAD POLA AXENCIA DE TURISMO PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL EVENTUAL Resolución da Alcaldía ao abeiro da subvención concedidad pola Axencia de Turismo para a contratación temporal de persoal eventual para a oficina de turismo  para os meses de xño, xullo, agosto e setembro. RESOLUCIÓN

MAIO 2019 – CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” BASES CONVOCATORIA AXUDAS INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN OBRADORIO DUAL CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO Artigo 1.  Finalidade e duración dos incentivos á contratación por conta allea.   Os incentivos […]

MAIO 2019 – SELECCIÓN DE DOUS (2) TRABALLADORES /AS PARA AS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 08.05.2019 deste Concello aprobáronse as bases para a selección de dous (2) traballadores /as para as oficinas de turismo do Concello de Cambados en réxime laboral temporal a tempo parcial (25 horas semanais), e na modalidade de contrato eventual por circunstancias da producción por un período […]

MAIO 2019 – DECRETO DE DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE

DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade os días 8 e 9 de maio, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local […]

MAIO 2019 – TAXAS SERVIZO MERCADO 1º TRIMESTRE/2019

TAXAS SERVIZO MERCADO 1º TRIMESTRE/2019 (COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DO 20 DE MAIO DE 2019 AO 22 DE XULLO DE 2019)

MAIO 2019 – TAXAS SERVIZO PRAZA ABASTOS 1º TRIMESTRE/2019

 TAXAS SERVIZO PRAZA ABASTOS 1º TRIMESTRE/2019 (COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DO 20 DE MAIO DE 2019 AO 22 DE XULLO DE 2019)

MAIO 2019 – EXPOSICIÓN PADRÓNS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 2º CUADRIMESTRE/2019

PADRONS EN FORMATO DIXITAL DAS TAXAS E PREZOS PUBLICOS 2º CUADRIMESTRE, PARA EXPOSICION PUBLICA DO 03 AO 30 DE MAIO 2019