PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “SOTERRAMENTO DE LIÑA DE BAIXA TENSIÓN NA RÚA REAL”

Por resolución desta Alcaldía, de data 28/03/2018, adxudicouse o contrato das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL”, á empresa “COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.”, por importe de sesenta e catro mil novecentos sesenta e sete euros (64.967,00 €) e trece mil seiscentos corenta e tres euros con sete céntimos (13.643,07 […]