PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “SOTERRAMENTO DE LIÑA DE BAIXA TENSIÓN NA RÚA REAL”

Por resolución desta Alcaldía, de data 28/03/2018, adxudicouse o contrato das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL”, á empresa “COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.”, por importe de sesenta e catro mil novecentos sesenta e sete euros (64.967,00 €) e trece mil seiscentos corenta e tres euros con sete céntimos (13.643,07 […]

MARZO 2018 – ACTAS DO ÓRGANO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DO PLAN CONCELLOS 2018

Acta do Órgano de Selección para a selección de persoal do Plan Concellos 2018: ASISTENTES: PRESIDENTE: D. Manuel Sineiro Galiñanes VOGAL:  Dª  María Parada Portas SECRETARIO:  D. Antonio Padin Torres No  Salón de Plenos do Concello de Cambados, reúnense en primeira convocatoria os membros do tribunal  citados mais arriba, co obxecto de constituir o tribunal […]

MARZO 2018 – PUBLICACIÓN ADDENDA MODIFICACIÓN CONVENIO PLAZA DE ABASTOS

Resolución de 28 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo, pola que se publica a Addenda de modificación ao Convenio de colaboración coa Xunta de Galicia e o Concello de Cambados (Pontevedra), para a realización e financiación das obras de remodelación da Plaza de Abastos e Lonxa Vella. Publicado en: […]

MARZO 2018 – Resolución de recursos de reposición contra a aprobación das Bases e Convocatoria para a integración de auxiliares da policía local e interinos no Corpo da Policía Local de Cambados

Anuncio de notificación de 2 de marzo de 2018 en procedemento Resolución de recursos de reposición contra a aprobación das Bases e Convocatoria para a integración de auxiliares da policía local e interinos no Corpo da Policía Local de Cambados. PDF (BOE-N-2018-183511 – 1 pág. – 217 KB)

MARZO 2018 – LISTAXE DE CANDIDATOS PLAN CONCELLOS 2018

PLAN CONCELLOS DA DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2018 LISTAXE DE CANDIDATOS INCORPORADOS ÁS OFERTAS DO CONCELLO DE CAMBADOS CONVOCATORIA POSTOS CAMBADOS  12 2018 2465: Ocupación: 31291189 TÉCNICOS MEDIO AMBIENTE ENTREVISTA: 16.03.18 ÁS 14.00H D-35476672-T D-35476070-L DATA DE INSCRIPCION: 18-01-2018 23-01-2015 12 2018 2458: Ocupación: 37151047 – MONITORES DE SERVIZOS ENTREVISTA: 16.03.18 ÁS 13.30H D-77421863-E D-76868354-P […]

MARZO 2018 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. PARQUE INFANTIL EN BELECO

Finalizadas pola empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, as obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017, estas ascenderon a un total un importe de 26.215,36 € (IVE incluído) e cunha baixa de 8.784,64 € sobre o prezo de licitación. O que […]

MARZO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DA APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE DISTINTAS ORDENANZAS FISCAIS

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCAIS DO CONCELLO DE CAMBADOS En sesión ordinaria de Pleno do Concello de Cambados, celebrada en data 25 de xaneiro de 2018, adoptouse o acordo de aprobación provisional de modificación das seguintes ordenanzas fiscais: • Modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles. • Modificación da ordenanza fiscal […]

MARZO 2018 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN 8-3-18

No enlace que se xunta, únese a Acta da Mesa de Contratación celebrada no día de hoxe, 8 de marzo de 2018, no que se deu conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas incursas en baixa desproporcionada, presentadas polas empresas que tomaron parte na licitación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA DE BAIXA TENSIÓN […]

MARZO 2018 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS. DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)

Adxudicado inicialmente á empresa Fontefría, S.L.U., o contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO),  procedeuse á Resolución do mesmo, por Decreto desta Alcaldía 2018-0093, data 27/02/2018, solicitándose a presentación de documentación previa á adxudicación á empresa que presentou a seguinte mellor oferta. Por Resolución desta […]

MARZO 2018 – ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS. ACTUACIÓNS EN CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES.

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación das obras de “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES”, deberán presentar a súas ofertas no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 22  de marzo de 2018 (xoves),en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres. No […]