PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017

Aprobado definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Cambados para o 2017, de conformidade co disposto no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, publícase o resumo do mesmo: ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017 APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO […]